Ukens tips: Covid 19 og forbehold i bud eller kjøpekontrakten

Covid 19-situasjonen har skapt stor usikkerhet, også i eiendomsmarkedet. Pågående transaksjoner har falt bort eller blitt satt på vent, og mange nye transaksjoner er lagt på is inntil videre. I dette ukens tips ser vi nærmere på typiske forbehold som kjøper tar i bud eller i kjøpekontrakten, og i hvilken grad kjøper kan påberope seg forbehold med henvisning til Covid 19-situasjonen.

Dersom kjøper har tatt et rent signeringsforbehold knyttet til inngåelsen av kjøpekontrakten, står kjøper i utgangspunktet fritt til å kunne trekke seg fra transaksjonen inntil kjøpekontrakten faktisk er signert. Det er heller ikke krav til at kjøper må begrunne hvorfor kjøper ikke vil inngå kjøpekontrakten. Dette følger av høyesterettspraksis (Rt. 2014 s. 100).

Tilsvarende gjelder dersom partene har inngått en kjøpekontrakt, men kjøper har tatt forbehold om styrets godkjennelse. Styret kan da med henvisning til Covid 19-situasjonen velge å ikke godkjenne avtalen, men en selger har vanligvis ikke har krav på innsyn i styrets begrunnelse.

En kjøper kan ha tatt forbehold i kjøpekontrakten om en etterfølgende due diligence av selskapet og/eller eiendommen, eller et finansieringsforbehold. Usikkerheten ved Covid 19-situasjonen vil i seg selv ikke være et grunnlag for å kunne påberope slike forbehold. Skal kjøper kunne trekke seg ansvarsfritt, må dette være begrunnet i konkrete forhold. For eksempel at leietakers virksomhet er blitt stengt som følge av offentlig pålegg eller at leietaker er/sannsynligvis vil komme i økonomiske vanskeligheter. Eventuelt det er vanskelig å få finansiert transaksjonen på tilfredsstillende vilkår, for eksempel kjøp av en hotelleiendom.

Ettersom begge parter vanligvis har et sterkt ønske om å gjennomføre transaksjonen, vil det ofte være mer hensiktsmessig at partene blir enige om å skyve på kjøpers frister for påberopelse av forbehold inntil nødvendige avklaringer har funnet sted.

Etter hvert som aktiviteten i transaksjonsmarkedet tar seg opp, vil det være viktig for selger å ha et særlig fokus på Covid 19-bestemmelser som kjøper ønsker inntatt, enten dette er forbehold, force majeure-klausuler og lignende. Selger må påse at det ikke gis aksept på bestemmelser som ikke er tilstrekkelig presise/konkretiserte eller ikke er avgrenset i tid. Selger må heller ikke påta seg forpliktelser som det er usikkert om kan gjennomføres rettidig. Dersom selger for eksempel skal få utført arbeider på eiendommen før kjøpers overtakelse, bør selger sikre seg at han ikke kommer i mislighold overfor kjøper dersom arbeidene blir forsinket grunnet forhold hos selgers entreprenør.

Les våre siste artikler om næringseiendom

  • Ranking, Fiskeri og havbruk, Finansiering, Kapitalmarkeder, Compliance og krisehåndtering, Restrukturering og konkurs, Shipping Offshore, Prosedyre, Arbeidsrett, Fornybar energi og infrastruktur, Immaterialrett, Næringseiendom, Konkurranserett, Kontraktsrett og entreprise, Skatterett, Teknologi og digitalisering

    2023

    Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2023

    Vi er svært tilfredse med at vi også i 2023 gjør fremskritt i Chambers Europe, den årlige kåringen for Europas ledende advokatfirmaer.

  • Karriere, Fornybar energi og infrastruktur, Kontraktsrett og entreprise, Næringseiendom, Prosedyre, Arbeidsrett, Mergers and Acquisitions

    2022

    Wikborg Rein søker flere forretningsadvokater i Stavanger

    Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer og vi bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, samt en voksende virksomhet i Stavanger. Vi er i vekst og tar stadig nye markedsandeler og ser nå etter flere dyktige advokater og advokatfullmektiger i Stavanger. 

  • Ranking, Fiskeri og havbruk, Finansiering, Kapitalmarkeder, Compliance og krisehåndtering, Restrukturering og konkurs, Shipping Offshore, Prosedyre, Arbeidsrett, Fornybar energi og infrastruktur, Immaterialrett, Næringseiendom, Konkurranserett, Kontraktsrett og entreprise, Skatterett, Teknologi og digitalisering

    2022

    Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

    Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Leiekontraktens virksomhetsangivelse

    Ved fremforhandling og inngåelse av leiekontrakter er det viktig at både utleier og leietaker er oppmerksom på betydningen av hvordan leietakers virksomhet angis i kontrakten.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Fast eiendom og justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

    Justeringsreglene er, blant annet sammen med reglene om uttak, et regelsett i merverdiavgiftsloven som knytter virkninger til endret bruk av varer og tjenester. Reglene er et supplement til de alminnelige fradragsreglene, og sikrer at kostnader til betydelige anskaffelser fradragsføres i tråd med anskaffelsenes faktiske bruk over en periode. I dette ukens tips ser vi nærmere på når kostnader knyttet til tiltak på fast eiendom er underlagt justeringsplikt.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven

    I forrige Ukens tips skrev vi om rettsvirkning av plandokumenter, og utgangspunktet om at nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak ikke må være i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. I dette Ukens tips ser vi nærmere på reglene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Rettsvirkning av plandokumenter

    I forbindelse med kjøp og utvikling av eiendommer, oppstår det ofte spørsmål om hvilke plandokumenter man må forholde seg til, og hvilken rettsvirkning de ulike plandokumentene har.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Covid 19 og forbehold i bud eller kjøpekontrakten

    Covid 19-situasjonen har skapt stor usikkerhet, også i eiendomsmarkedet. Pågående transaksjoner har falt bort eller blitt satt på vent, og mange nye transaksjoner er lagt på is inntil videre. I dette ukens tips ser vi nærmere på typiske forbehold som kjøper tar i bud eller i kjøpekontrakten, og i hvilken grad kjøper kan påberope seg forbehold med henvisning til Covid 19-situasjonen.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Forslag om permanente teknologinøytrale boliglover

    I forbindelse med koronaviruset trådte det den 9. april i kraft en midlertidig forskrift med unntak fra reglene om fysisk årsmøte og generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Forskriften gjelder bare frem til 27. mai, men kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt på høring et forslag om gjøre disse lovene teknologinøytrale på permanent basis. Samtidig foreslås det å utsette de lovbestemte fristene for å avholde årsmøter eller generalforsamling i 2020 til 31. oktober.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Melding av krav under garanti

    I forbindelse med inngåelse av avtale for leie av næringslokaler er det vanlig at leietaker stiller sikkerhet for sin rettmessige oppfyllelse av forpliktelsene etter leieavtalen, enten i form av bankgaranti, avtale om depositum eller morselskapsgaranti. I dette ukens tips ser vi nærmere på hva som kreves av utleier dersom det skal meldes om krav under bankgaranti, men det er også viktig å være bevisst på hvilke regler som gjelder for andre sikkerhetsstillelser, som for eksempel morselskapsgarantier eller depositumsavtaler.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Gjenåpning av stengte virksomheter

    I forbindelse med gjenåpning av virksomheter som har vært stengt som følge av koronaviruset, er det viktig at utleiere er aktive og har god dialog med sine leietakere også i gjenåpningsfasen.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Fleksibelt årsmøte i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

    Den 9. april 2020 trådte det i kraft en midlertidig forskrift med unntak fra reglene om fysisk årsmøte og generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Formålet med forskriften er å legge til rette for at årsmøter og generalforsamlinger kan avholdes uten fysiske møter så lenge det er uforenlig med pålegg og anbefalinger fra myndighetene som følge av koronaviruset. I dette tipset oppsummerer vi de mest sentrale endringene.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Uttak av varer og tjenester i virksomheten

    I enkelte tilfeller kan en virksomhetseier ønske å endre bruken av virksomhetens varer eller tjenester. En entreprenør kan utføre prosjekteringsarbeid i egenregi, eller en arkitekt kan ønske å bruke egen arkitektvirksomhet til å bygge egen bolig. I slike tilfeller kan det påløpe merverdiavgiftsplikt som følge av uttaksreglene i merverdiavgiftsloven. I dette ukens tips ser vi nærmere på vilkårene for når det påløper merverdiavgiftsplikt ved uttak.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Leiereduksjoner og leiefritak

    En rekke leietakere fremmer nå krav om leiereduksjoner eller leiefritak med grunnlag i Koronaviruset Covid-19. Vårt klare juridiske utgangspunkt og den gjengse oppfatningen i bransjen, er at standardkontraktene og husleieloven i utgangspunktet ikke gir grunnlag for et slikt krav. Dersom en utleier og leietaker likevel av kommersielle årsaker skal inngå en frivillig avtale om leiehenstand, leiereduksjoner eller leiefritak, er det en del forhold en slik avtale bør inneholde.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Felles behandling av reguleringsplan og byggesak

    Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at plansak og søknad om byggesak skal behandles hver for seg og som to ulike prosesser. I plan- og bygningsloven §§ 1-7 og 12-15 er det likevel bestemmelser som åpner for en felles behandling av privat forslag til detaljregulering og byggesak. Dette er en tid- og ressursbesparende ordning som kan benyttes dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig.

  • Næringseiendom, Korona

    2020

    Ukens tips: Rekvisisjon av eiendom som følge av koronaviruset

    Hvilken betydning kan dette ha for eiendomsbesittere og brukere av fast eiendom i Norge?

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Søknadspliktig bruksendring

    Endret bruk av byggverk, helt eller delvis, kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, selv om eventuelle fysiske endringer i seg selv ikke innebærer et søknadspliktig byggetiltak.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Endringer i aksjeloven § 3-8

    Aksjeloven § 3-8 oppstiller særskilte saksbehandlingskrav ved inngåelse av enkelte avtaler mellom et selskap og dets nærstående parter. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2020.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Anleggsbidragsmodellen

    Hva må til for at anleggsbidragsmodellen kan tas i bruk?

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Overtakelse av leieobjekt i nybygg

    Ved leieforhold inngått før leieobjektet er ferdogstilt, bør leiekontrakten regulere flere forhold.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Tilbakebetaling av merverdiavgift

    I dette ukens tips ser vi nærmere på hvilke muligheter en entreprenør har for å få tilbakebetalt merverdiavgift dersom byggherren ikke betaler og den manglende betalingen skyldes byggherrens manglende betalingsevne.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Bortfall av tillatelser

    Selv om kommunen har gitt tillatelse til et tiltak, for eksempel til oppføring av et bygg, vil tillatelsen til slutt falle bort dersom ikke tiltakshaver iverksetter arbeidene innen en viss tid.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Sletting av heftelser

    Det er ikke upraktisk at det hviler heftelser på eiendommer hvor rettighetshaver er et aksjeselskap som ikke lenger eksisterer fordi rettighetshaver er slettet, fusjonert, tvangsoppløst eller har gått konkurs.

  • Næringseiendom

    2020

    Kristoffer Lerum: Ny partner i Bergen

    Kristoffer Lerum er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor med et særskilt ansvar for Stavangerregionen og vil tilbringe mye av sin tid i Stavanger. Lerum er tilknyttet firmaets kompetansegruppe for næringseiendom og har ansvaret for entreprisesatsingen på kontoret.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Grunneiers innløsningsrett ved KPA og reguleringsplan

    I ukens tips ser vi nærmere på vilkårene for innløsningsrett ved kommuneplanens arealdel (KPA) og reguleringsplaner.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Endringer i utleieregler

    Med virkning fra og med 1. januar 2020 er det gjort endringer i adgangen til å drive korttidsutleie av bruksenheter i eierseksjoner og andelsleiligheter i borettslag.

  • Næringseiendom

    2020

    Ukens tips: Forkjøpsretter i eldre kjøpekontrakter

    I forbindelse med kjøp av en eiendom eller eiendomsselskap, bør det avklares hvorvidt det i eldre kjøpekontrakter kan være etablert forkjøpsretter eller andre forpliktelser i tilknytning til eiendommen og/eller aksjene.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Tinglyst urådighet

    I dette ukens tips ser vi nærmere på tinglyste urådigheter og i hvilke tilfeller de gjelder.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Frivillig registering ved utleie av fast eiendom

    I dette ukens tips ser vi nærmere på den praktiske fremgangsmåten for frivillig registrering ved utleie av fast eiendom.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Utleie av p-plasser, mva-pliktig eller ikke?

    I dette ukens tips ser vi nærmere på skillet mellom utleie av fast eiendom med tilhørende parkeringsarealer og næringsdrivende som driver utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Opphør av festeforhold – sletting av festeavtalen

    I dette ukens tips ser vi nærmere på forhold som en grunneier og en fester må hensynta i forbindelse med opphør av et festeforhold og sletting av den tinglyste festeavtalen.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Grunnbok og matrikkel stenges

    Kartverket stenger matrikkelen og grunnboken på slutten av året for å kunne gjennomføre viktige endringer i forbindelse med kommunereformen. Matrikkelen og grunnboken åpner igjen 2. januar 2020.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Innstramming i eierseksjonsloven

    Den nye eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018, men det er allerede vedtatt enkelte endringer i den nye loven som vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Sikring av lovlig adkomst

    Dersom en utviklingseiendom ikke har nødvendig veirett frem til vei som er åpen for allmenn ferdsel, kan dette forsinke eller i ytterste konsekvens stanse prosjektet.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Utbedring av leieobjektet ved leieperiodens utløp

    For utleiere er det viktig at leieobjektet tilbakeleveres i godt vedlikeholdt stand ved leieperiodens opphør. Skal utleier uansett foreta endringer av leieobjektet etter avslutning av leieperioden, kan imidlertid ikke kostnadene til eventuell utbedring kreves fullt ut dekket av leietaker.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Leiefritak og korrekt MVA-rapportering

    Leiefritak for en periode av leieforholdet er ofte regulert i leieavtaler. Leiefritak innebærer at leietaker får anledning til å bruke lokalene i en nærmere avtalt periode uten å betale husleie. Ukens tips ser nærmere på hvilken betydning et slikt leiefritak kan ha for utleiers MVA-forpliktelser.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Ekspropriasjon og rettslig vern

    Kontraktsrettslige rettigheter kan ha ekspropriasjonsrettslig vern. Grensene for dette var tema i en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Hvitvaskingsloven og kundetiltak

    Den nye hvitvaskingsloven oppstiller krav til kundetiltak i forbindelse med rådgivning ved eiendomstransaksjoner. Hva er dette, og hvilke konsekvenser får dette for partene?

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Byggherrens hevingsrett ved konkurs

    I dette Ukens Tips ser vi nærmere på byggherrens rett til å heve kontrakten med en entreprenør som har gått konkurs.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Forlengelse av leieforholdet

    I mange leieforhold er leietaker gitt en rett til å forlenge leieforholdet ved utløpet av leieperioden. Det er ofte samtidig avtalt hvilke vilkår som skal gjelde for forlengelsen (leietid, leienivå og øvrige vilkår).

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Escrow-avtaler

    I mange tilfeller er det ønskelig for kjøper å få sikkerhet for selgers betalingsevne, og eventuelt -vilje, for potensielle fremtidige krav mot selger etter kjøpekontrakten. Dette kan gjøres ved at deler av kjøpesummen blir deponert på en sperret konto (escrow-konto). Men hva skjer med pengene på escrow-kontoen ved konkurs hos selger og hvordan bør kjøper sikre seg?

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Erverv av konsesjonspliktig eiendom

    Selv om det eksisterer omfattende unntak fra konsesjonsplikten, bør en kjøper av fast eiendom alltid vurdere hvorvidt konsesjonsloven medfører en plikt til å søke kommunen om konsesjon.

  • Næringseiendom

    2019

    Næringseiendom - Markedsmessige og rettslige utfordringer i utviklingsprosjekter

    Kunsten med gode utviklingsprosjekter er å skape gull av gråstein. Dette krever gode kunnskaper om kommersielle og juridiske utfordringer ved transformasjon av fast eiendom.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Flyttingsoppfordring ved leietidens utløp

    I dette ukens tips ser vi på betydningen av manglende flyttingsoppfordring fra utleier til leietaker ved utløp av leietiden i tidsbestemte leiekontrakter, noe som potensielt kan innebære store konsekvenser for utleier.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Pant for boomkostninger

    I dette ukens tips ser vi nærmere på konkursboets legalpant for boomkostninger i fast eiendom som er beheftet med pant.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Dokumentavgiftens avgiftsgrunnlag

    Når hjemmel til fast eiendom overdras, må det som et utgangspunkt betales dokumentavgift tilsvarende 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget. Hva som er avgiftsgrunnlaget er det imidlertid ikke alltid like enkelt å fastslå.

  • Næringseiendom

    2019

    Frokostseminar - Forward leiekontrakter

    Wikborg Rein inviterer til frokostseminar om rettslige aspekter ved inngåelse av leiekontrakter for bygg under oppføring.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Tinglysing og utenlandske rettighetshavere

    I dette tipset ser vi nærmere på noen praktiske problemstillinger knyttet til tinglysing av rettigheter til fordel for utenlandske foretak.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Ugyldige rekkefølgekrav

    Det har nylig blitt avsagt to dommer i Oslo tingrett hvor to ulike rekkefølgekrav har blitt kjent ugyldige.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Nybyggprosjekter – leietakers medvirkning

    Leietakers rett til å velge materialer og kvalitet innenfor kravspesifikasjonen er utbredt i leieavtaler for nybygg/rehabiliteringsprosjekter. Det er det viktig å regulere i leieavtalen, da meglerstandarden har ikke gode nok mekanismer for dette.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Nybygg og ikke mva-leietakere

    Oppføring og utleie av nybygg til aktører som driver virksomhet som er unntatt fra merverdiavgift, eksempelvis private barnehager og skoler, skaper utfordringer som det er viktig at vurderes av utbygger/utleier. I dette tipset ser vi nærmere på noen slike forhold.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Endringer i aksjeloven

    I dette Ukens Tips ser vi nærmere på de seneste endringene i aksje- og allmennaksjeloven.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: HR-dom om vederlagsjustering i entrepriseforhold

    En høyesterettsdom tar for seg uklarhetsregelen og tolkningen av innbyders konkurransegrunnlag.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Leietakers egne arbeider før leiestart

    Bevisste leietakere vil erfaringsmessig forhandle seg til en rett til å foreta visse arbeider i lokalene før innflytting og leiestart. Dersom dette ikke reguleres på en tydelig måte, kan det skape forsinkelser i fremdriften for utleiers egne arbeider.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Uenighet om endringer

    I ukens tips ser vi på reguleringen i NS 8405/8407 av tilfeller der entreprenøren og byggherren er uenige om det foreligger en endring eller konsekvensene av en endring.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Felleskostnader

    I dette ukens tips ser vi nærmere på prinsippene for når og i hvilket omfang leietaker må dekke kostnader ved eiendommen utover selve leien.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Byggegrenser

    I dette ukens tips ser vi nærmere på reglene for byggegrenser i forbindelse med oppføring av byggverk i nærheten av tomtegrensen.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Defensiv forsering

    I ukens tips ser vi nærmere på entreprenørens rett til å iverksette forsering på byggherrens regning, såkalt defensiv forsering.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Fullmakt

    I mange tilfeller benyttes det fullmakter eller fullmaktsforhold for utstedelse av dokumenter. I dette tipset skal vi se kort på hvilke forhold som er viktig å være obs på ved bruk av fullmakter, samt hvordan fullmakter skal utformes.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Ansvar for offentlige tillatelser

    De fleste bygge- og anleggsprosjekter er søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven. Loven gir likevel liten veiledning om hvem som har ansvaret for å innhente ulike offentlige tillatelser.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Honorarbudsjett i Norsk Standards rådgivningskontrakter

    I ukens tips ser vi nærmere på honorarbudsjett, som er et nyttig verktøy for oppdragsgivers kontroll med rådgivningskostnadene. Tipset tar utgangspunkt i noen fellestrekk ved reguleringen i NS 8402, NS 8403 og NS 8404.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Grunnleieavtaler

    Grunnleieavtaler er i sin alminnelighet avtaler hvor en grunneier gir andre rett til å disponere grunn på sin eiendom. Den nærmere utformingen av avtalen, og særlig hvilken type bruk leieren kan utøve, vil være bestemmende for om avtalen reguleres av tomtefesteloven. I andre relasjoner har det imidlertid mindre betydning.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Change of control-bestemmelser i leiekontrakter

    De fleste aktører er kjent med at en leietaker som et utgangspunkt ikke fritt kan transportere leiekontrakten til et annet rettssubjekt. Ofte inneholder leiekontrakter såkalte kontrollskifte-/change of control-bestemmelser som ytterligere begrenser leietakers handlingsrom.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Pantsettelse av leiekontrakter

    Meglerstandardene for utleie av fast eiendom inneholder en bestemmelse om at leiekontrakten kan pantsettes, forutsatt at utleier samtykker til dette. I dette tipset ser vi på hvorfor dette kan være aktuelt og hva dette innebærer.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Markedsføring av bolig i sosiale medier

    Det er en økende trend å foreta markedsføring bolig for salg gjennom sosiale medier. Markedsføringslovens regler gjelder også for markedsføring i sosiale medier, og den næringsdrivende må tilpasse annonser og annen reklame til formatet, slik at markedsføringen ikke blir villedende.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Selskapsavvikling – likvidasjonsutbytte og ordinært utbytte

    I dette tipset ser vi nærmere på grensen mellom utdeling av fri egenkapital som vanlig utbytte, og utdeling av selskapets egenkapital i forbindelse med avvikling, såkalt likvidasjonsutbytte.

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Leieobjekt og offentligrettslige krav

    De fleste leieavtaler regulerer hvem av partene som har ansvar for at leieobjektet oppfyller offentligrettslige krav, og dette ansvaret kan fordele seg ulikt på tidspunkt for overtakelse og i leietiden. Hva er rekkevidden av disse forpliktelsene og hvilken praktisk betydning innebærer dette ansvaret?

  • Næringseiendom

    2019

    Ukens tips: Gårdeieransvaret

    Gårdeiere har ansvar for sikring, rydding og rengjøring rundt bygningsmassen der folk ferdes – ofte omtalt som gårdeieransvaret. Gårdeieransvaret blir ekstra aktuelt i vinterhalvåret når det gjerne er snø og is både på gateplan og på hustak. Gårdeiers ansvar kan etter omstendighetene resultere i straffansvar og erstatningsansvar.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens Tips: Sikringsfusjon – rettsvern for hjemmelsselskapsstrukturer

    I forbindelse med eiendomstransaksjoner ser vi ofte at kjøpsobjektet er strukturert med en hjemmelsselskapsstruktur eller har vært det tidligere. Slike strukturer vil ofte inneha en latent risiko knyttet til manglende rettsvern, en risiko som normalt er helt uakseptabel for en kjøper.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Fremleieavtaler

    Ved inngåelse av avtaler om fremleie får man to avtaleforhold som skal virke ved siden av hverandre, noe som innebærer et trepartsforhold der det er viktig at alle tre partene – utleier, leietaker/fremutleier og fremleietaker – har avklart rettsposisjonene seg imellom.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: KPI-justering av leie

    Hva er KPI-justering, hvordan skal leien justeres og hva gjelder når partene i et leieforhold ikke har avtalt KPI-justering av leien?

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Unntaksforskriftens krav til eiendomsselskap

    Ved kjøp av aksjer i et eiendomsselskap kan eiendomsselskapet stille sikkerhet i form av pant i den faste eiendommen forutsatt at selskapet oppfyller vilkårene i unntaksforskriften.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Transport av kontraktsposisjoner

    Transport av kontrakter kan være praktisk i flere situasjoner, for eksempel ved overføring av avtaler eller løpende oppdrag knyttet til drift og vedlikehold når en eiendom skifter eier.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Selgers plikter frem mot overtakelse

    I forbindelse med kjøp og salg av eiendom/eiendomsselskaper avdekkes det i due diligence ofte forhold ved eiendommen eller eiendomsselskapet som en kjøper ønsker at selger rydder opp i før kjøper overtar. Her ser vi nærmere på hvordan dette kan kontraktsreguleres.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Leiekontrakter for nybygg og bygg under rehabilitering

    For leiekontrakter i nybygg (bygg under oppføring) eller bygg under rehabilitering er det utviklet en egen meglerstandard – utvidet meglerstandard 6.05. Denne standardkontrakten har implementert reguleringer knyttet til selve byggeprosjektet, men det er flere viktige forhold partene må være oppmerksomme på.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Foreldelse av opsjonsavtaler

    Opsjonsavtaler som gir en utvikler rett til å erverve en eiendom på et fremtidig tidspunkt kan være gjenstand for foreldelse. Det er således viktig å utforme opsjonsavtalen slik at foreldelse ikke inntrer før utvikler skal gjennomføre ervervet av eiendommen.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Håndtering av skatte- og avgiftsfunn i transaksjoner

    I transaksjoner hvor eiendomsselskaper selges, vil en kjøper overta eiendomsselskapets skatte- og avgiftsposisjoner med de risikofaktorer dette medfører. Garantier og reguleringer knyttet til eiendomsselskapets skatte- og avgiftshåndtering er ofte gjenstand for diskusjoner mellom kjøper og selger.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Eierskap til utfylt grunn

    Når man skal fastslå eierskapet til en eiendom er utgangspunktet en analyse av det rettslige grunnlaget for ervervet av eiendommen, typisk en kjøpsavtale. Dette vil også gjelde for grunn som er utfylt i sjø – enten dette er en avtale om kjøp eller en avtale om å erverve retten til å fylle ut.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Utleiers ansvar for uriktige opplysninger

    I hvilke tilfeller er utleier ansvarlig for uriktige opplysninger om leieobjektet? Dette ser vi nærmere på i dette Ukens Tips.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Anskaffelsesregelverket ved inngåelse av leiekontrakter

    Offentlige aktører vil ved sin anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg mv. være underlagt lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Også ved utleie av lokaler til offentlige aktører kan det oppstå problemstillinger knyttet til reglene om offentlige anskaffelser.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Viktigheten av tvangsfravikelsesklausul

    I situasjoner hvor leietakeren er pliktig til å fravike lokalene, men ikke gjør det, er det helt sentralt at det er avtalt tvangsfravikelse i leieavtalen. I dette ukens tips ser vi nærmere på slike klausuler.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Intensjonsavtalen – hva binder man seg til?

    I mange kommersielle avtaleforhold inngås det såkalte "intensjonsavtaler", også omtalt som "term sheet" eller "letter of intent". I dette Ukens tips ser vi på slike avtaler.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Tekniske due dilligence-funn

    I forbindelse med inngåelse av bud/budaksept inntas det ofte forutsetninger knyttet til byggets tekniske tilstand samtidig som kjøper forutsettes å gjennomføre en due diligence. Dersom kjøper finner avvik fra egne forutsetninger er det viktig at partene regulerer dette i avtaleverket.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Kjøpekontrakter og leietakertilpasninger

    I mange tilfeller er det pågående bygge- eller rehabiliteringsprosjekter i bygg som selges. Det er da viktig at partene blir enige om fordeling risiko knyttet til prosjektene og at denne risikofordelingen gjenspeiles i kjøpekontrakten.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Risikoen for forsendelse av meldinger i leieforhold

    I mange sammenhenger må parter i et leieforhold sende meldinger til den annen part innen avtalte frister. Hvem har risikoen for at et brev faktisk kommer frem til mottaker?

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Tinglysing av leiekontrakter

    Meglerstandardene for utleie av fast eiendom inneholder en bestemmelse om at leiekontrakten kan tinglyses, forutsatt at utleier har gitt skriftlig samtykke. I dette Ukens tips ser vi nærmere på denne bestemmelsen.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Rådgiverkostnader – fradragsrett eller aktivering?

    Et selskap som skal oppføre bygg eller på annen måte utvikle en fast eiendom, vil vanligvis ha en rekke kostnader til rådgivere i denne prosessen. Den skattemessige behandlingen av slike kostnader vil variere.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Lovforslag om register over reelle rettighetshavere

    Regjeringen la fredag 22. juni 2018 frem forslag til en ny lov om register over reelle rettighetshavere i Prop. 109 L (2017-2018). Forslaget innebærer omfattende nye plikter for alle juridiske personer som driver virksomhet i Norge.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Nye regler for plassering av pensjonsmidler i eiendom

    Det innføres regelendringer som vil påvirke forsikringsselskapers og pensjonskassers investeringer i eiendom. I dette Ukens tips ser vi noe nærmere på disse.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Frist for avleggelse av årsregnskap

    Juni måned er ofte preget av høy aktivitet i transaksjonsmarkedet, og fokus er for mange rettet mot gjennomføring av transaksjoner eller andre større avtaler som ønskes signert før fellesferien. Årsregnskapet og årsberetningen må imidlertid også på plass, normalt før 30. juni.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips – ny hvitvaskingslov

    Ny hvitvaskingslov er på trappene. Det forventes at ny lov trer i kraft sommeren 2018. Hvilken betydning har dette for eiendomsbransjen?

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Leietakers gjeninnflyttingsrett ved brann/destruksjon?

    Som svar på at utleier inntar krav om gjeninnflyttingsplikt ved brann/destruksjon i leiekontrakten, ser vi stadig oftere at leietaker krever at retten gjøres gjensidig – at leietaker har rett til å kreve at utleier gjenoppfører bygget.

  • Næringseiendom

    2018

    Ukens tips: Matrikuleringsplikt

    I mange tilfeller avtales det utleie (bortfeste) eller eksklusiv bruksrett til en del av en grunneiendom. Utgangspunktet er at alle anlegg og tiltak av varig karakter på eiendommen skal oppmåles og matrikkelføres så lenge disse har en varighet på mer enn 10 år.

  • Næringseiendom

    2016

    Ukens tips: «CP»-er i kjøpekontrakter

    I dette Ukens tips ser vi nærmere på såkalte «CP»-er, og bruken av slike i kjøpekontrakter for kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper.