Ukens tips: Frivillig registering ved utleie av fast eiendom

I dette ukens tips ser vi nærmere på den praktiske fremgangsmåten for frivillig registrering ved utleie av fast eiendom.

Næringsdrivende og offentlig virksomhet som leier ut bygg eller anlegg, kan frivillig registreres i merverdiavgiftsregisteret dersom bygget eller anlegget leies ut til bruk i avgiftspliktig virksomhet eller til statlig kompensasjonsberettiget leietaker.

Frivillig registrering kan etableres på to måter: Ved søknad eller tilkjennegivelse.

Ved etablering ved søknad må skattyter sende inn samordnet registermelding del 2. Denne må blant annet opplyse om den avgiftspliktige virksomheten og om virksomhetens omsetning. Skjemaet kan sendes elektronisk til skatteetaten. Utgangspunktet ved etablering av frivillig registering gjennom søknad er at alle arealer som ikke uttrykkelig holdes utenfor omfattes av registeringen. Her er det også viktig å se søknaden om frivillig registering sammen med reglene om fellesregistrering: En frivillig registrering smitter over på alle fellesregistrerte selskaper, slik at disse også anses frivillig registrert. Utleier kan fritt velge å holde bygg, deler av bygg, leieforhold eller deler av leieforhold utenfor en frivillig registering, men dette må fremgå av søknaden eller meldes fra om i ettertid.

Etablering ved tilkjennegivelse ble innført fra 1. juli 2014. Ordningen er ment å være en sikkerhetsventil og en alternativ måte å bli frivillig registrert. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette alternativet forutsetter at utleier allerede er ordinært registrert i merverdiavgiftsregisteret. Hvis det ikke er tilfellet, må det sendes inn særskilt søknad. Frivillig registering ved "tilkjennegivelse" kan etableres på to måter: Ved faktisk fakturering av MVA på husleiefakturaer, eller ved at leiekontrakten regulerer at det forutsettes frivillig registering. Videre vil de materielle vilkårene for frivillig registrering også måtte være oppfylt for denne registreringsordningen.

Fra 1. juli 2014 ble det også etablert en mulighet for frivillig registering med tilbakevirkende kraft. Ordningen med tilbakevirkende kraft innebærer at skattyter kan bli frivillig registrert for utleieforhold seks måneder tilbake i tid. Fristen på seks måneder er i tillegg til den terminen da søknad sendes/tilkjennegivelse skjer.

Konsekvensen av å være frivillig registrert er at virksomheten vil bli ansett som ordinær avgiftspliktig virksomhet. Dette innebærer at MVA skal ilegges utgående faktura på for eksempel på husleie, felleskostnader og andre varer/tjenester som leveres som ledd i leien (vaktmester, strøm etc). Videre får utleier fradrag for inngående MVA på relevante kostnader (driftskostnader, rehabiliteringskostnader etc).

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Rettsvirkning av plandokumenter

  I forbindelse med kjøp og utvikling av eiendommer, oppstår det ofte spørsmål om hvilke plandokumenter man må forholde seg til, og hvilken rettsvirkning de ulike plandokumentene har.

 • Næringseiendom, Korona

  2020

  Ukens tips: Covid 19 og forbehold i bud eller kjøpekontrakten

  Covid 19-situasjonen har skapt stor usikkerhet, også i eiendomsmarkedet. Pågående transaksjoner har falt bort eller blitt satt på vent, og mange nye transaksjoner er lagt på is inntil videre. I dette ukens tips ser vi nærmere på typiske forbehold som kjøper tar i bud eller i kjøpekontrakten, og i hvilken grad kjøper kan påberope seg forbehold med henvisning til Covid 19-situasjonen.

 • Næringseiendom, Korona

  2020

  Ukens tips: Forslag om permanente teknologinøytrale boliglover

  I forbindelse med koronaviruset trådte det den 9. april i kraft en midlertidig forskrift med unntak fra reglene om fysisk årsmøte og generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Forskriften gjelder bare frem til 27. mai, men kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt på høring et forslag om gjøre disse lovene teknologinøytrale på permanent basis. Samtidig foreslås det å utsette de lovbestemte fristene for å avholde årsmøter eller generalforsamling i 2020 til 31. oktober.