Ukens tips: Rekvisisjon av eiendom som følge av koronaviruset

Hvilken betydning kan dette ha for eiendomsbesittere og brukere av fast eiendom i Norge?

Den 6. mars 2020 ble det vedtatt en kongelig resolusjon om at fullmaktsbestemmelsene i lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) får anvendelse fra 6. mars 2020 til 6. april 2020, som et beredskapstiltak for å sikre liv og helse som følge av utbruddet av koronaviruset.

Nå som fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven er besluttet å gjelde, kan Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i helseberedskapsloven rekvirere/bruke fast eiendom, rettigheter og løsøre av ethvert slag som trengs til bruk for helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester. Bestemmelsen gir også departementet rett til å foreta de endringer ved gjenstanden eller den faste eiendommen som anses nødvendig for at den skal kunne tjene til det påtenkte formålet. I resolusjonen nevner departementet at det vil kunne være nødvendig å rekvirere boliger/hotell mv. i en situasjon hvor for eksempel et cruiseskip med koronasmittede personer ankommer, for å isolere smittede. Videre vil det kunne bli aktuelt å etablere egne behandlingsenheter for smittede eller enheter for en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene, for eksempel utstyr for testing, fordeling av smittevernutstyr, rasjonering av legemidler mv.

Eier og bruker av fast eiendom har krav på å få fullt ut erstattet det tapet vedkommende påføres som følge av avståelsen, jf. § 3-1, jf. grunnloven § 105. Erstatningen gjelder også for tap og utgifter som vedkommende blir påført i forbindelse med forberedende tiltak og pålegg etter § 3-2 med sikte på en senere rekvisisjon.

Avståelsen kan kreves gjennomført straks, selv om erstatning ikke er betalt eller fastsatt. Dersom rekvisisjonen blir gjennomført før erstatningen blir utbetalt, skal rekvirenten sørge for beskrivelser og opplysninger om det som blir rekvirert, og som er nødvendig for å fastsette erstatningen.

Hva gjelder utmålingen av erstatningen, legger loven som utgangspunkt opp til en ordning hvor partene blir enige om erstatningens størrelse. Dersom dette ikke er tilfelle, skal erstatningen fastsettes etter skjønnsprosessloven, med mindre noe annet bestemmes i medhold av loven. I henhold til § 3-4 kan departementet fastsette egne takster for bruk av husrom, lagerrom og løsøre som skal gjelde for hele eller deler av landet.

Etter § 6-1 skal utgifter ved rekvisisjon dekkes av staten. Ved resolusjonen av 6. mars 2020 uttalte departementet at det på nåværende tidspunkt ikke foreligger grunnlag for å beregne kostnadene, og at dette må beregnes på et senere tidspunkt.

Departementet har delegert fullmakt til Helsedirektoratet til å lede og koordinere helsesektorens innsats med håndtering av utbruddet av koronaviruset, herunder myndigheten til å rekvirere fast eiendom.

Departementet kan treffe beslutning om å benytte fullmaktsbestemmelsene i loven for maksimalt én måned, og resolusjonen gjelder dermed frem til 6. april 2020. Beslutningen kan derimot gjentas for inntil én måned av gangen, og det er ingen begrensninger i antall ganger beslutningen kan gjentas.

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Leiekontraktens virksomhetsangivelse

  Ved fremforhandling og inngåelse av leiekontrakter er det viktig at både utleier og leietaker er oppmerksom på betydningen av hvordan leietakers virksomhet angis i kontrakten.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Fast eiendom og justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

  Justeringsreglene er, blant annet sammen med reglene om uttak, et regelsett i merverdiavgiftsloven som knytter virkninger til endret bruk av varer og tjenester. Reglene er et supplement til de alminnelige fradragsreglene, og sikrer at kostnader til betydelige anskaffelser fradragsføres i tråd med anskaffelsenes faktiske bruk over en periode. I dette ukens tips ser vi nærmere på når kostnader knyttet til tiltak på fast eiendom er underlagt justeringsplikt.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven

  I forrige Ukens tips skrev vi om rettsvirkning av plandokumenter, og utgangspunktet om at nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak ikke må være i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. I dette Ukens tips ser vi nærmere på reglene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven.