Ukens tips: Sletting av heftelser

Det er ikke upraktisk at det hviler heftelser på eiendommer hvor rettighetshaver er et aksjeselskap som ikke lenger eksisterer fordi rettighetshaver er slettet, fusjonert, tvangsoppløst eller har gått konkurs.

For det tilfellet at rettighetshaver er slettet ved alminnelig avvikling er det avviklingsstyret, eventuelt de personer som var gitt signaturrett på vegne av avviklingsstyret, som kan signere på nødvendige dokumenter for å slette heftelsen. Dersom det ikke er oppnevnt et eget avviklingsstyre kan styret slik det var på avviklingstidspunktet signere, eventuelt de personer som hadde signaturrett på vegne av rettighetshaver før avvikling. Dersom ingen av disse mulighetene lar seg gjennomføre, kan alle aksjonærene i rettighetshaver slik det var på avviklingstidspunktet signere samlet.

Ved innsendelse til Kartverket kreves det at en firmaattest eller annen dokumentasjon som viser hvem som var berettiget til å signere på vegne av rettighetshaver på avviklingstidspunktet legges ved slettebegjæringen. Dokumentasjon på styresammensetning og signaturrettigheter kan for eksempel være generalforsamlings- eller styreprotokoller og rettighetshavers siste vedtekter. I dokumentasjonen må det komme frem hvem som kunne signere på vegne av rettighetshaver før avviklingen, eventuelt hvem som var de siste medlemmene av styret før rettighetshaver ble slettet.

Dersom rettighetshaver er slettet etter fusjon som overdragende selskap, har også posisjonen som rettighetshaver til heftelsen blitt overført til det overtakende selskapet i fusjonen. Det er dermed det overtakende selskapet som er rettighetshaver og som har kompetanse til å samtykke til sletting av heftelsen. Kartverket kan i slike tilfeller oppdatere navnet på rettighetshaver i grunnboken som en navneendring ved fusjon, men dette skjer ikke automatisk. For at navneendringen skal registreres må det sendes et orienteringsbrev til Kartverket om fusjonen signert av signaturberettiget eller styret i det overtakende selskapet. Signaturberettiget og styret i det overtakende selskapet har også følgelig kompetanse til å kreve heftelsen slettet.

Ved konkurs eller tvangsoppløsning, kan bostyreren i konkurs- eller tvangsoppløsningsboet signere dokumenter for sletting ved å legge med kjennelsen fra tingretten om konkursåpning eller tvangsoppløsning med bostyreroppnevnelse. Dersom det har gått lang tid siden boet ble gjort opp, og bostyrer ikke lenger er tilgjengelig, kan dokumentet signeres av styret som satt på det tidspunktet rettighetshaver gikk konkurs eller ble tvangsoppløst. Eventuelt kan alle aksjonærene i rettighetshaver eller tingretten signere.

Dersom det ikke er mulig å få tak i riktige underskrifter for å få slettet heftelsen, kan eier av eiendommen søke om sletting via kunngjøring etter tinglysingsloven § 32a første ledd. Dette forutsetter imidlertid at det kan sannsynliggjøres at heftelsen har bortfalt, og prosessen tar minst 2-3 måneder.

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Leiekontraktens virksomhetsangivelse

  Ved fremforhandling og inngåelse av leiekontrakter er det viktig at både utleier og leietaker er oppmerksom på betydningen av hvordan leietakers virksomhet angis i kontrakten.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Fast eiendom og justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

  Justeringsreglene er, blant annet sammen med reglene om uttak, et regelsett i merverdiavgiftsloven som knytter virkninger til endret bruk av varer og tjenester. Reglene er et supplement til de alminnelige fradragsreglene, og sikrer at kostnader til betydelige anskaffelser fradragsføres i tråd med anskaffelsenes faktiske bruk over en periode. I dette ukens tips ser vi nærmere på når kostnader knyttet til tiltak på fast eiendom er underlagt justeringsplikt.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven

  I forrige Ukens tips skrev vi om rettsvirkning av plandokumenter, og utgangspunktet om at nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak ikke må være i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. I dette Ukens tips ser vi nærmere på reglene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven.