Ukens tips: Sletting av heftelser

Det er ikke upraktisk at det hviler heftelser på eiendommer hvor rettighetshaver er et aksjeselskap som ikke lenger eksisterer fordi rettighetshaver er slettet, fusjonert, tvangsoppløst eller har gått konkurs.

For det tilfellet at rettighetshaver er slettet ved alminnelig avvikling er det avviklingsstyret, eventuelt de personer som var gitt signaturrett på vegne av avviklingsstyret, som kan signere på nødvendige dokumenter for å slette heftelsen. Dersom det ikke er oppnevnt et eget avviklingsstyre kan styret slik det var på avviklingstidspunktet signere, eventuelt de personer som hadde signaturrett på vegne av rettighetshaver før avvikling. Dersom ingen av disse mulighetene lar seg gjennomføre, kan alle aksjonærene i rettighetshaver slik det var på avviklingstidspunktet signere samlet.

Ved innsendelse til Kartverket kreves det at en firmaattest eller annen dokumentasjon som viser hvem som var berettiget til å signere på vegne av rettighetshaver på avviklingstidspunktet legges ved slettebegjæringen. Dokumentasjon på styresammensetning og signaturrettigheter kan for eksempel være generalforsamlings- eller styreprotokoller og rettighetshavers siste vedtekter. I dokumentasjonen må det komme frem hvem som kunne signere på vegne av rettighetshaver før avviklingen, eventuelt hvem som var de siste medlemmene av styret før rettighetshaver ble slettet.

Dersom rettighetshaver er slettet etter fusjon som overdragende selskap, har også posisjonen som rettighetshaver til heftelsen blitt overført til det overtakende selskapet i fusjonen. Det er dermed det overtakende selskapet som er rettighetshaver og som har kompetanse til å samtykke til sletting av heftelsen. Kartverket kan i slike tilfeller oppdatere navnet på rettighetshaver i grunnboken som en navneendring ved fusjon, men dette skjer ikke automatisk. For at navneendringen skal registreres må det sendes et orienteringsbrev til Kartverket om fusjonen signert av signaturberettiget eller styret i det overtakende selskapet. Signaturberettiget og styret i det overtakende selskapet har også følgelig kompetanse til å kreve heftelsen slettet.

Ved konkurs eller tvangsoppløsning, kan bostyreren i konkurs- eller tvangsoppløsningsboet signere dokumenter for sletting ved å legge med kjennelsen fra tingretten om konkursåpning eller tvangsoppløsning med bostyreroppnevnelse. Dersom det har gått lang tid siden boet ble gjort opp, og bostyrer ikke lenger er tilgjengelig, kan dokumentet signeres av styret som satt på det tidspunktet rettighetshaver gikk konkurs eller ble tvangsoppløst. Eventuelt kan alle aksjonærene i rettighetshaver eller tingretten signere.

Dersom det ikke er mulig å få tak i riktige underskrifter for å få slettet heftelsen, kan eier av eiendommen søke om sletting via kunngjøring etter tinglysingsloven § 32a første ledd. Dette forutsetter imidlertid at det kan sannsynliggjøres at heftelsen har bortfalt, og prosessen tar minst 2-3 måneder.

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom, Korona

  2020

  Ukens tips: Rekvisisjon av eiendom som følge av koronaviruset

  Hvilken betydning kan dette ha for eiendomsbesittere og brukere av fast eiendom i Norge?

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Søknadspliktig bruksendring

  Endret bruk av byggverk, helt eller delvis, kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, selv om eventuelle fysiske endringer i seg selv ikke innebærer et søknadspliktig byggetiltak.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Endringer i aksjeloven § 3-8

  Aksjeloven § 3-8 oppstiller særskilte saksbehandlingskrav ved inngåelse av enkelte avtaler mellom et selskap og dets nærstående parter. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2020.