Ukens tips: Søknadspliktig bruksendring

Endret bruk av byggverk, helt eller delvis, kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, selv om eventuelle fysiske endringer i seg selv ikke innebærer et søknadspliktig byggetiltak.

Etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d) er varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift omfattet av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven. Bestemmelsen er supplert av byggesaksforskriften (SAK10) § 2-1, som angir i hvilke tilfeller en varig eller tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig.

En bruksendring er søknadspliktig dersom byggverk eller deler av byggverk skal brukes eller tilrettelegges for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Hva som er lovlig bruk før endringen skjer må vurderes konkret ut fra forutsetningene som gjaldt den gang nåværende bruk ble lovlig etablert. Reguleringsplan, arealdelplan og byggesaksdokumentasjon fra etableringstidspunktet kan ha oppstilt helt generelle forutsetninger om hvilken bruk som er tillatt, for eksempel næringsformål. I andre tilfeller kan det være stilt helt konkrete forutsetninger for den tillatte bruken, for eksempel restaurantdrift eller handel av en konkret type varer. Videre vil for eksempel innredning av kjeller til rom for varig opphold være en søknadspliktig bruksendring.

Hvis en bruksendring vurderes å være i strid med gjeldende reguleringsplaner blir den et søknadspliktig tiltak, som dessuten krever dispensasjonssøknad og tilhørende saksbehandling. Søknadsplikt ved bruksendring kan derfor også bli aktuelt for endret bruk av ubebygd grunn, for eksempel når friområde tas i bruk til parkering.

En bruksendring er også søknadspliktig hvis endret bruk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas av plan- og bygningsloven. Endring av bruken vil i en del tilfeller tilsynelatende kunne skje uten fysiske endringer av betydning. Ved nærmere gjennomgang kan det likevel fremkomme at endret bruk vil utløse flere tekniske krav til eiendommen, som krav til sikkerhet, miljø og helse eller teknisk infrastruktur. For eksempel vil andre brannkrav kunne utløses dersom eiendommen tidligere har blitt brukt av faste brukere som kjenner rømningsveiene, men bruksendringen medfører at de som nå bruker eiendommen kun oppholder seg der sporadisk, og dermed ikke kan antas å kjenne rømningsveiene på forhånd. Her minner vi om at dersom bruksendringen innebærer utførelse av bygningsmessige arbeider, skal disse arbeidene utføres etter og tilfredsstille dagens lov- og forskriftskrav. Andre bruksendringer vil kunne påvirke omgivelsene ved økt trafikk eller på annen måte som berører de formål plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. Av denne grunn er det søknadsplikt for disse bruksendringene, selv om de i seg selv ikke medfører et byggetiltak. Videre er det en søknadspliktig bruksendring å omgjøre tilleggsdel til hoveddel (for eksempel bod til stue), eller omvendt.

Les våre siste artikler om næringseiendom

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Leiekontraktens virksomhetsangivelse

  Ved fremforhandling og inngåelse av leiekontrakter er det viktig at både utleier og leietaker er oppmerksom på betydningen av hvordan leietakers virksomhet angis i kontrakten.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Fast eiendom og justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

  Justeringsreglene er, blant annet sammen med reglene om uttak, et regelsett i merverdiavgiftsloven som knytter virkninger til endret bruk av varer og tjenester. Reglene er et supplement til de alminnelige fradragsreglene, og sikrer at kostnader til betydelige anskaffelser fradragsføres i tråd med anskaffelsenes faktiske bruk over en periode. I dette ukens tips ser vi nærmere på når kostnader knyttet til tiltak på fast eiendom er underlagt justeringsplikt.

 • Næringseiendom

  2020

  Ukens tips: Dispensasjon etter plan- og bygningsloven

  I forrige Ukens tips skrev vi om rettsvirkning av plandokumenter, og utgangspunktet om at nye tiltak eller utvidelser av eksisterende tiltak ikke må være i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon. I dette Ukens tips ser vi nærmere på reglene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven.