Utvidelse av permitteringsperioden

Etter et samlet ønske fra hovedorganisasjonen NHO og LO har Regjeringen nå varslet en utvidelse av permitteringsadgangen for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19 for norske bedrifter og arbeidstakere.

Regjeringen har tidligere foretatt to midlertidige utvidelser av fritaksperioden hvor arbeidsgiver er fritatt fra sin lønnsplikt. Den siste av disse utvidelsene gjelder til utløpet av oktober og Regjeringen har nå varslet at fritaksperioden på generelt grunnlag skal utvides fra 26 til 52 uker. Denne endringen skal tre i kraft 1. november 2020 og vil vare frem til 30. juni 2021.

I forbindelse med utvidelsen har Regjeringen videre varslet at det vil bli innført en "arbeidsgiverperiode II" hvor arbeidsgivers lønnsplikt vil gjeninntre i 5 arbeidsdager. Denne endringen vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder for alle permitteringer med en varighet på over 30 uker.

Selv om permitteringsadgangen nå blir utvidet til 52 uker, er det viktig at arbeidsgivere fremdeles er oppmerksomme på at permitteringer kun kan opprettholdes så lenge vilkårene for permittering er oppfylt, herunder at situasjonen fremdeles fremstår som forbigående. Dersom behovet for bemanningsreduksjon fremstår å være av varig karakter, må en ordinær nedbemanningsprosess vurderes.

Regjeringens pressemelding kan finnes her.