Bærekraftig finans

Målet med EUs bærekraftige finansstrategi er å omorganisere kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer, håndtere finansiell risiko som følge av klimaendringer og å fremme åpenhet. Selv om grønne investeringer har eksistert en stund og en markedspraksis er etablert, har det vært en utfordring at det ikke er noen klare regler for å definere bærekraftige investeringer.

EUs taksonomi

EU har etablert et klassifiseringssystem for deltakere i finansmarkedene for å identifisere lavkarbon, fleksible og ressurseffektive økonomiske aktiviteter, også kjent som EUs taksonomi. Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter. Det stilles tre overordnede krav:

(i) Den økonomiske aktiviteten må fremme minst ett av følgende formål:

  • Begrensning av klimaendringer
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  • Omstilling til sirkulærøkonomi mv.
  • Forebygging og kontroll av forurensning
  • Beskyttelse av sunne økosystemer og biologisk mangfold

(ii) Den økonomiske aktiviteten må ikke gjøre vesentlig skade på noen av de øvrige fem formålene.

(iii) Den økonomiske aktiviteten må oppfylle minimumsstandarder til sosiale forhold og governance Taksonomiforordningen (EU) 2020/852 ble vedtatt av Europaparlamentet 18. juni 2020.

Taksonomien leder også til enderinger i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester (Sustainable Finance Disclosure Regulation), slik at finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter i Europa nå må innlemme opplysninger med henvisning til taksonomien og skjerpede krav til bærekraftsrapportering. Tilsvarende endringer gjøres for rapporteringskravene som gjelder for selskaper som er underlagt opplysningskrav i henhold til ikke-finansiell rapporteringsdirektivet (NFRD). Utkastet som oppdaterer NFDR har fått tittelen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), og er nå ute på høring.

I april 2021 vedtok EU kommisjonen den delegerte rettsakten med tekniske screeningkriteria for økonomiske aktiviteter som anses å bidra til de to første miljømålene – begrensning og tilpasning av klimaendringer. Disse detaljerte reglene vil bli vedtatt av EU-kommisjonen etter gjennomgang av høringssvarene og trer i kraft innen utgangen av 2021.

Det andre settet med tekniske screeningkriterier, som dekker økonomisk virksomhet som i vesentlig grad bidrar til de andre fire miljømålene, vil bli vedtatt innen utgangen av 2021 og trer i kraft innen utgangen av 2022.

Hvem må gjøre hva og når?

Taksonomiforordningen får direkte virkning for tre grupper:

  • Finansmarkedaktører som tilbyr finansielle produkter innenfor EU, inkludert leverandører av tjenestepensjon;
  • Store selskaper som allerede er pålagt å avgi en ikke-finansiell uttalelse i henhold til direktivet om ikke-finansiell rapportering og
  • EU og medlemsstatene når de vedtar offentlige tiltak, setter standarder eller merkelapper for grønne finansprodukter eller grønne (bedrifts) obligasjoner.