Bærekraftige havindustrier

Det er behov for ytterligere tiltak for å takle truslene det marine miljøet står ovenfor. Klimaendringer, raskt tap av marint biologisk mangfold, forurensning og plast i havet er bare noen av utfordringene.

Det pågår arbeid både på internasjonalt, regionalt (EU) og nasjonalt nivå for å kunne sikre en bærekraftig bruk av havområdene basert på en økosystembasert og helhetlig tilnærming. Bærekraftig havforvaltning og bærekraftige havnæringer er av mange, herunder Havpanelet, beskrevet som avgjørende for en fremtidig sunn havøkonomi. Havnæringene, tradisjonelle som nye, vil spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen.

Nye utfordringer og krav til bærekraftig næringsutøvelse krever en ny tilnærming til havforvaltning. Det må det tenkes helhetlig når det gjelder bruk av areal, miljøhensyn og teknologiutvikling. Synergier mellom kunnskapsgrunnlaget i eksisterende næringer og bruk av norsk resurser for utvikling av nye næringer er avgjørende for å skape vekst.

Vi bistår våre klienter i å utløse potensialet for fortsatt størst mulig samlet bærekraftig jobb- og verdiskaping i de eksisterende havnæringene, og legge til rette for at nye havnæringer kan utvikles og vokse. Vi er et ledende kompetansemiljø innen juridisk rådgivning til havnæringer. Våre advokater har spisskompetanse innenfor alle aspekter ved fiskeri- og havbruksrett, havindustrier og skipsfart og besitter i tillegg omfattende bransjekunnskap.

Vi tilbyr juridisk bistand blant annet innenfor følgende områder:

  • Regulatorisk råd om rammelovgivning, konsesjonssystemet og rammevilkår
  • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
  • Klagesaker ved enkeltvedtak (pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, osv.)
  • Samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og andre privatrettslige avtaler
  • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører
  • Tvister og prosedyre, herunder straffeprosess
  • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger
  • Helhetlig havforvaltning og synergier mellom næringer