ESG i M&A

ESG-vurderinger blir stadig viktigere faktor i transaksjoner og investeringer. I vurdering av alle potensielle oppkjøp, vil styret og ledelsesteamet til både potensielle mål og potensielle kjøpere måtte ta hensyn til miljømessige, sosiale og eierstyringsfaktorer i tillegg til strategiske og økonomiske mål.

Selv om ESG-faktorer lenge har vært en del av selskapers vurderingsgrunnlag, har ESG-vurderingers rolle i beslutningsprosesser fått en helt annen betydning de seneste årene. ESG-vurderinger påvirker og spiller inn på:

  • Valg av investeringsobjekter: At en kjøper vurderer ESG-faktorer i valg av potensielle objekter, er ikke noe nytt. Den økte oppmerksomheten fra offentligheten og investorer på selskapers ESG-vurderinger har derimot økt fokuset på betydningen av ESG-faktorer i M&A-sammenheng. Evaluering av ESG i vurderingen av et potensielt mål er et viktig element for å forutsi markedsreaksjonen og aksjekurseffekten av en avtale.

  • Due Diligence: ESG-due diligence inngår normalt i M&A prosesser. En grundig undersøkelse av målselskapets ESG-rammeverk og etterlevelse er viktig både av rettslige, kommersielle og omdømmemessige årsaker.

  • Verdisetting: ESG-faktorer påvirker verdisettingen. En potensiell kjøpers positive vurdering av prospektets ESG-faktorer kan øke verdisettingen vesentlig, på samme måte som en negativ vurdering kan føre til at verdien settes lavere, eventuelt at kjøperen går fra prosjektet. Langvarig dårlig ESG-score og mangel på transparens i forhold til viktige ESG-faktorer kan være skadelig for selskapets forhold til sine aksjonærer.

  • Finansieringsavtalen: Innenfor finansieringssegmentet har det vært et økende fokus på ESG hos både banker, utstedere og låntakere. Tilgang på kapital knyttes i stadig større grad til ESG-faktorer. EUs taksonomi har medført at selskaper som kan vise til høy grad av samsvar med taksonomien, vil være attraktive finansieringsobjekter. I tillegg finnes en rekke grønne banklån og obligasjonslån.

  • Pre-kontraktuelle forhold: ESG-risikofaktorer som ble påvist i DDen vil i mange tilfeller også være relevante etter kontraktsinngåelsen, og nye ESG-risikofaktorer kan oppstå. Det er derfor viktig for kjøper og target, i den grad det er mulig, å samarbeide om integrasjonsprosesser for å sørge for ansvarlig selskapsstyring, risikoovervåkning, og rammeverk og systemer som sørger for en tilstrekkelig monitorering av ESG-faktorer.

Wikborg Rein bistår med ESG-vurderinger i alle faser av M&A prosesser.