ESG-rapportering

Kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar er blitt strengere, mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers markedstilgang og konkurranseevne.

ESG-begrepet er en forkortelse som viser til selskapers ansvar innen miljø, samfunn og styring (Environmental, Social and Governance). ESG refererer til de tre søylene i bærekraftsbegrepet, og brukes til å beskrive hvilke kvalitative aspekter knyttet til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som investorer og finansinstitusjoner ser på når de investerer i et selskap. ESG-rapportering gir selskapet et verktøy for å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samt identifisere fremtidige utfordringer og muligheter. Hvor det tidligere var særlig S-en (også referert til som Corporate Social Responsability - CSR) og G-en som ble viet oppmerksomhet, har kravene til E-en og miljøstyring virkelig skutt fart de seneste årene.

I løpet av 2021 har EU vedtatt helt nye rapporteringskrav, utviklet ny metode for rapportering, revidert og oppdatert tilsvarende bestemmelser i sektorlovgivning og varslet omfattende revideringer også i årene som kommer. I Norge vedtas to nye lover som får stor betydning for innholdet i norske selskapers rapporteringsplikter. Lov om rapportering av bærekraft er en inkorporering av to sentrale EU rettsakter (EUs taksonomi/klassifiseringsforordningen og offentliggjøringsforordningen), mens Åpenhetsloven er en særnorsk lov som pålegger større virksomheter å rapportere om virksomhetens aktsomhetsvurderinger og resultatet av disse. Aktsomhetsvurderingene skal bl.a. kartlegge og vurdere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten eller dens leverandørkjede/forretningspartnere.

I tillegg stiller regnskapsloven § 3-3 c krav til store foretaks redegjørelse av samfunnsansvar, inkludert menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø, likestilling og ikke diskriminering og bekjempelse av korrupsjon.

Hvordan skal dere som selskap forberede dere?

Rapporteringspliktene inntreffer raskt; for noen allerede ved årsskiftet 2021/2022. Vi anbefaler derfor alle så tidlig som mulig å gjøre følgende:

 • Identifisere hvilke rapporteringsplikter som gjelder for virksomheten
 • Etablere gode rutiner for innsamling av nødvendig data
 • Foreta strategiske vurderinger om "merrapportering" med tanke på markedsmessige eller finansielle fordeler
 • Utvikle systemer for rapportering basert på EUs metodekrav

Wikborg Rein hjelper våre klienter med å identifisere hvilke rapporteringskrav som gjelder for deres virksomhet og å få på plass gode systemer for datainnsamling, rapportering og oppfølging.

Les mer om ESG-rapportering

 • Bærekraft, Finansregulatorisk, Miljørett

  2021

  Rapporteringsplikter etter offentlighetsforordninger og betydningen for din virksomhet

  I dag, 10 mars 2021, trer reglene for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i kraft i EU. Det betyr skjerpede krav til bærekraftsrapportering som også øker i omfang og presisjon. Bakgrunnen for disse kravene er miljømålene som er nedfelt i EUs Green Deal, som blant annet omfatter et klimanøytralt EU innen 2050. For å nå disse målene kreves store investeringer og bruk av både offentlige midler og privat kapital. Flytting av kapitalstrømmen mot grønne investeringer er helt avgjørende om EUs grønne politikk skal lykkes, og det er på denne bakgrunn at skjerpede krav til offentliggjøring og rapportering kommer.

 • Finansregulatorisk, Miljørett, Bærekraft

  2021

  En Q&A om bærekraftig finans, ESG og EU Green Deal

  Begrepsavklaringer, hva gjelder i dag, hva er foreslått og hva kommer i fremtiden – og hva betyr det helt konkret for deg?