Elisabeth Roscher

Partner
Compliance og krisehåndtering

Elisabeth Roscher leder compliance- og krisehåndteringsteamet i Wikborg Rein og er i tillegg tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett.

Roscher kommer fra EY Norge hvor hun var partner fra 2011-2016 og ledet granskings- og compliance avdelingen ("Fraud Investigation & Dispute services"). Hun har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim med et særlig ansvar for saker vedrørende misbruk av offentlige støtte-/subsidieordninger, og konkurransesaker. Roscher har betydelig prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig og har iretteført Økokrim-saker for alle rettsinstanser.

Elisabeth Roschers faglige fokus er i dag todelt: - Corporate compliance med særlig fokus på anti-korrupsjon, anti-hvitvask og anti-trust (konkurranserett) - Private granskinger og krisehåndtering for nasjonale og internasjonale selskaper, inkludert også strafferettslige forhold, særlig foretaksstraff.