Grønn shipping

Shipping er ryggraden i internasjonal handel og spiller en sentral rolle i den globale økonomien. Til tross for dens betydning og åpenbare fordeler, er det få miljøreguleringer på plass. Dette gjør skipsfart til en av de mest forurensende næringene.

Maritim sektor har et stort potensiale til å være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

Hva er grønn shipping

Utrykket grønn shipping brukes til å beskrive arbeidet med å redusere og optimalisere ressurser og energi for å transportere mennesker og varer til sjøs på en måte som beskytter det globale miljøet fra miljøforurensende stoffer produsert av skip, inkludert klimagassutslipp.

Viktig rammeverk

Presset mot den internasjonale skipsfartsindustrien for å redusere sin rolle i globale utslipp har resultert i at miljørettslig regelverk med sikte på å håndtere og overvåke skadelige stoffer som slippes ut fra skip har blitt vedtatt i et akselerert tempo de siste årene.

  • International Maritime Organisation (IMO) er en del av FNs "Sustainable Development Goals" og har blant annet det overordnede ansvaret for forebygging av forurensning fra skip. Organisasjonen setter i verk miljørelaterte driftsforhold beskrevet i konvensjoner, som for eksempel den internasjonale konvensjonen for forebygging av forurensning fra skip (MARPOL).

  • Også EU spiller en markant rolle når det kommer til å introdusere nye standarder og krav som tar sikte på å bekjempe klimaendringer, herunder utslippsbegrensninger, regulering av utslipp av ballastvann, mv. Regulation (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifisering av karbondioksidutslipp fra sjøtransport (EU MRV) og EUs taksonomi er eksempler på forskrifter og tiltak som bidrar i retning av bærekraft innenfor grønn energi og shipping.

Resirkulering av skip og rigger

Resirkulering av skip og rigger er en viktig del av bidraget til bærekraftig skipsfart. Salg og transport av skip og rigger for destruering og resirkulering er et høyt regulert område. Innføringen av internasjonale instrumenter som Basel-konvensjonen om grensekryssende bevegelser av farlig avfall, EUs avfallstransportforordning ((EF) nr. 1013/2006) og skipsgjenvinningsforordningen ((EU) nr. 1257/2013) har medført kompliserte lovverk. Følgende av disse reguleringene må enhver som befatter seg med kjøp og salg av skip og rigger til resirkulering, og/eller eksport av disse på tvers av landegrensene vurdere ekstremt nøye.

Veien videre

Klimagassutslippene øker, og ekspertene anslår at utslippene i skipsfartindustrien kommer til å øke med 250% innen 2050 hvis ikke industrien handler. Det haster derfor med å iverksette tiltak som adresserer klimaendringer og bærekraftig miljø innenfor skipsindustrien, og det regulatoriske landskapet på dette feltet er i rask utvikling.

I påvente av et globalt juridisk rammeverk som adresserer utslipp fra skip, forventes det at både skipseiere, operatører, befraktere, långivere og andre aktører innenfor den maritime industrien holder seg oppdatert på den juridiske utviklingen og implementerer tiltak for å redusere miljøpåvirkningen og bevare økosystemene. Initiativer som for eksempel grønne lån, utvikling av grønn teknologi og optimalisering av fartøyer med sikte på utslippsreduksjoner, LNG og grønnere drivstoff, og skipsgjenvinning er alle tiltak som bidrar til en mer bærekraftig og grønn shipping. Det er imidlertid ingen rom for å bremse ned denne utviklingen. Nå mer enn noensinne er fokuset på hvordan maritime industriaktører bidrar til IMO-overholdelse og oppnåelse av diverse bærekraftsmål.

  • Bærekraft, Shipping Offshore

    2021

    Key aspects of FuelEU Maritime proposal

    On 14 June 2021 the European Commission presented a package of proposals that are aimed at ensuring that the European Union achieves its goals of cutting greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. The proposals include, among other things, the new FuelEU Maritime initiative and the proposed implementation of the EU Emissions Trading System (the ETS) and the EU Energy Taxation Directive (the ETD) for the shipping sector.