Grønne bygg og eiendomsutvikling

Bygninger står for ca. 40% av energikonsumet og ca. 36% av karbonutslippene i EUs medlemsland. Et av taksonomiens sentrale mål er derfor å stimulere bygg- og eiendomsmarkedet slik at investeringene vris mot mer energieffektive bygninger. Ved å gjøre det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte screeningkriterier, gis både byggeselskapet og investeringsselskapet insentiver til å prioritere slike prosjekter. Taksonomien vil dermed utvilsomt få konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren.

Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål. EU-kommisjonen har opprettet en teknisk ekspertgruppe (tidligere TEG, nå the Platform on sustainable finance) som har definert hva som er bærekraftig innenfor de ulike realøkonomiske sektorene. For bygninger knytter kriteriene seg til fire aktiviteter: (1) oppføring av nye bygninger, (2) anskaffelse av eiendom, (3) rehabilitering av eksisterende bygninger og (4) miljøtiltak i eksisterende bygninger.

Kriteriene som er vedtatt for disse aktivitetene er detaljerte og lite tilgjengelige. Generelt kan det likevel slås fast at det oppstilles en rekke krav til blant annet hvilke naturområder som kan bebygges, jordgrunnen, materialene som benyttes, gjenbruk eller gjenvinning av bygningsavfallet, og hvilke installasjoner som må innbefattes.

  1. For den første aktiviteten – oppføring av nybygg – er hovedkravet at nybygget har et energibehov som er lavere enn 10% av Nearly Zero Energy Building (NZEB). NZEB er foreløpig ikke definert i Norge, men vil knytte seg til energieffektivitet og produksjon av fornybar energi.

  2. For den andre aktiviteten – anskaffelse av bygninger – skilles det mellom bygninger bygget før og etter årsskiftet 20/21. For bygninger bygget etter årsskiftet vil det gjelde tilsvarende krav som for nybygg.

    For anskaffelse av bygninger bygget før årsskiftet 20/21 oppfyller bygget taksonomien dersom det har energisertifikat klasse A (EPC A). Alternativt oppfylles taksonomien dersom det kan bevises at bygningen, nasjonalt eller regionalt, er innenfor de 15% mest energieffektive.

  3. For å oppfylle taksonomiens krav ved rehabilitering av eksisterende bygninger, må rehabiliteringen enten oppfylle kravene til "større renoveringsarbeider" slik begrepet er definert i direktiv om bygningers energiytelse (2010/31/EU), eller resultere i en reduksjon av primærenergibehovet på minst 30%.

  4. Hva gjelder den siste aktiviteten – miljøtiltak i eksisterende bygninger – er det oppstilt en rekke mer spesifikke kriterier avhengig av hvilke typer tiltak det er snakk om å gjennomføre.

Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift, og hvordan bedriften er rustet for å imøtegå disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg. Wikborg Reins Sustainability Toolkit gir din bedrift en skreddersydd produktpakke for å sikre at kravene overholdes og at bedriften oppnår markedsmessige fordeler.