Grønne lån

Innenfor finansieringssegmentet har det vært et økende fokus på ESG (miljømessige og sosiale forhold og eierstyring) hos både banker, utstedere og låntakere. Vi har også sett en økning i antallet grønne lån.

Det har blitt utarbeidet en rekke frivillige standarder med retningslinjer for grønne banklån og obligasjonslån. Formålet med ESG-standarder er å fremme integritet i markedet for banklån og obligasjoner gjennom åpenhet, informasjon og rapportering. Standardene skal bidra til allokering av kapital til bærekraftige prosjekter og hjelpe låntakere med å vri forretningsmodellen i retning av større miljømessig bærekraft.

ESG-standarder – en oversikt

Banklån

Loan Market Association (LMA) har sammen med Loan Syndications & Trading Association (LSTA) og Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) utviklet følgende standarder for ESG-koblede låneinstrumenter:

  • Green Loan Principles
  • Social Loan Principles
  • Sustainability-Linked Loan Principles

Green Loan Principles og Social Loan Principles har fire kjernekomponenter. (i) Midlene som lånes inn skal brukes til et grønt eller sosialt formål. Prinsippene inneholder ingen klassifisering av grønt eller sosialt formål, men oppfordrer til å benytte en ekstern tredjepart til å verifisere prosjektet som grønt eller sosialt. (ii) Prinsippene har anbefalinger for evaluering og utvelgelse av prosjekter, samt (iii) forvaltning av midlene og (iv) rapportering.

Sustainability-Linked Loan Principles krever ikke at midlene fra lånet allokeres til et grønt eller sosialt prosjekt. Det sentrale er at låntaker velger (i) nøkkelindikatorer for å måle forhåndsdefinerte ytelsesmål for bærekraft (Sustainability Performance Targets). Prinsippene anbefaler at det finansielle instrumentets økonomiske og/eller strukturelle egenskaper endres avhengig av om de valgte KPI-en(e) når (eller ikke) de forhåndsdefinerte SPT(ene).

Lån som tilfredsstiller kravene i både Green/Social Loan Principles og Sustainability-Linked Loan Principles får status som Sustainability Loan.

Obligasjonslån

For obligasjonslån har International Capital Markets Association (ICMA) utviklet tre standarder:

  • Green Bond Principles
  • Social Bond Principles
  • Sustainability-Linked Bond Principles

Green Bond Principles, Social Bond Principles og Sustainability-Linked Bond Principles har de samme kjernekomponentene som de tilsvarende prinsipper som for banklån. Obligasjonslån som tilfredsstiller kravene i både Green/Social Bond Principles og Sustainability-Linked Bond Principles får status som Sustainability Bond.

I kjølvannet av utrullingen av EU-taksonomien kommer en EU Green Bond Standard. I det foreløpige forslaget fra TEG er det fire kjernekomponenter:

(i) Krav om at utsteder allokerer midlene til å finansiere eller refinansiere et grønt prosjekt i overensstemmelse med EU-taksonomien. (ii) Utsteder må ha et Green Bond Framework, som blant annet skal angi sentrale sider ved det prosjekt midlene skal brukes til. (iii) Standarden vil kreve at låntaker rapporterer hvilke prosjekter midlene brukes til og prosjektenes miljømessige effekt. (iv) Det er også krav om ekstern verifisering av utsteders Green Bond Framework.

Hvorfor velge grønn finansiering

Det er flere fordeler med å velge finansiering i tråd med standarder med for grønne lån og obligasjonslån. Det økende antallet grønne lån og obligasjonslån i markedet viser at grønne investeringsmuligheter er attraktive for investorer. Vi ser at markedsaktører har blitt mer bevisste på å delta i grønne finansieringer og at slike prosjekter markedsføres aktivt.

Finansiering i tråd med ESG-standarder motvirker grønnvasking og alle involverte aktører gir et bidrag til "det grønne skifte".