Taksonomi- og grønnscreening av virksomheter, produkter og verdikjeder

Å være en grønn bedrift eller drive bærekraftig har utviklet seg til å bli et markedsmessig fortrinn som også kan gi finansielle fordeler. Men uavhengig av hvor grønn din bedrift er, eller akter å bli, etablerer nye lovkrav plikt til å rapportere og være gjennomsiktig på hvor grønn virksomheten faktisk er.

EUs taksonomi

EUs taksonomi er et klassifiseringsverktøy for å avgjøre om en investering anses som bærekraftig. Ved å bruke taksonomiens bestemmelser og trinnvise fremgangsmåte skal en virksomhet eller aktivitet kunne måles slik at man kommer ut med et prosenttall som viser graden av samsvar med taksonomien. EUs taksonomi er et verktøy for å hjelpe investorer til å forstå om en økonomisk aktivitet er miljømessig bærekraftig, og for å navigere overgangen til en lav-karbon-økonomi. Ved å etablere et felles språk og en ensartet terminologi mellom investorer, utstedere, prosjektansvarlige og beslutningstakere, hjelper det investorer å vurdere om investeringene oppfyller robuste miljøstandarder og er i samsvar med politiske forpliktelser.

Klassifisering av finansielle produkter

Finansielle produkter møter også nye krav for å kunne markedsføre produkter som grønne. Sustainable Finance Discolusure Regulation (SFDR - EU 2019/2088) har som mål å øke åpenheten rundt hvordan finansmarkedsaktørene integrerer bærekraft i sine investeringsbeslutninger og anbefalinger. SFDR introduserer et klassifiseringssystem med nye opplysningskrav for investeringsprodukter. Kapitalforvaltere som er omfattet av SFDR må klassifisere sine produkter i en av tre kategorier:

  • artikkel 9 "mørkegrønn",
  • artikkel 8 "lysegrønn, og
  • artikkel 6 "grå/normal".

SFDR krever en klar og begrunnet forklaring på om et finansielt produkt vurderer viktige negative effekter på bærekraftfaktorer, og i så fall hvordan det gjøres. Dette betyr at kapitalforvaltere ikke lenger bare kan si at de har bærekraftige midler. Kapitalforvaltere må være i stand til å demonstrere at deres investeringsbeslutninger, risikostyring og produktinformasjon er i samsvar med kravene i SFDR.

ESG-vurderinger av verdikjeder og kontraktsparter

Det er også behov for å gjøre screeninger av virksomhetens verdikjede. De nye rapporteringspliktene stiller krav til at det foretas bærekrafts vurderinger og ESG-vurderinger av virksomhetens egen aktivitet, dens produkter og tjenester, bedriftens forretningsrelasjoner og leveransekjeder. Et selskap som arbeider med strategiske tiltak for å redusere fotavtrykket eller for å forbedre sosiale rammeverk, må se på hele sin verdikjede. I tillegg stiller Åpenhetsloven konkrete krav om åpenhet i leverandørkjeder, vare- og tjenesteproduksjon, organisering av globale verdikjeder og norsk næringsliv og handel.

Wikborg Rein hjelper deg med å anvende taksonomien og foreta screeninger av virksomhetens investeringer, produkter og tjenester. Vi hjelper din virksomhet med å se hvilke tilpasninger og investeringer som vil være gunstige for å øke bærekraftscoren og bistår i strategiske beslutninger.