Shanghai

Shanghai
14:25
Phone
+86 21 6339 0101
Fax
+86 21 6339 0606
Email
shanghai@wr.no

Visitor address

300 Huai Hai Middle Road Shanghai 200021 China  

Show on google maps

 

Post address

K11, Room 1902No. 300 Huai Hai Middle Road Shanghai 200021 China 上海市黄浦区淮海中路300号K11中心1902室