Policy for likestilling 2020-2022

Likestillingsarbeidet i Wikborg Rein skal fremme likestilling og forhindre ulike former for diskriminering blant ansatte, enten det måtte være kjønn, etnisitet, religion, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering. Dette strategidokumentet beskriver de overordnede målsettingene for dette arbeidet.

De store forretningsadvokatfirmaene har lenge vært preget av en konservativ bransjekultur når det gjelder kjønnsbalanse i partnerskapene, lønn og karriereutvikling for ansatte i småbarnsfasen. Kulturen har ikke i stor nok grad klart å speile det mangfoldet som forventes i næringslivet. I Wikborg Rein ønsker vi nå en mer strategisk tilnærming til denne problematikken. Vi ser dette som en forutsetning for at vi skal klare å rekruttere bredere, beholde talenter og sikre et arbeidsmiljø der det er rom for alle, og hvor alle kan trives og lykkes. Vi tror dette også vil gjenspeiles i våre leveranser gjennom økt innovasjon og høyere kvalitet.

Strukturene som eksisterer i de store advokatfirmaene har blitt formet over mange tiår og vil ta tid å endre. Å sette oss ambisiøse mål er det viktigste for å sikre at vi går i riktig retning. Selv om Wikborg Rein har en god kjønnsbalanse på de fleste stillingsnivåer, er det en selvstendig målsetting med en bedre kjønnsbalanse på partnernivå. Målet vårt er derfor å ha kjønnsbalanse i partnerutnevnelsene i årene fremover. Den store og målrettede satsingen vi har satt i gang for å øke kvinneandelen har fått god støtte internt og hos ledende klienter som er opptatt av både kjønnsbalanse og mangfold.

Kjønnsbalanse handler ikke bare om å arbeide for å løfte flere kvinnelige talenter til toppen. Det handler i tillegg om å skape forståelse for at også menn ofte lever i et moderne familieliv hvor begge parter bidrar like mye i hjemmet.

Det er også et selvstendig mål å sikre at det daglige arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen både er og oppleves som å være preget av likebehandling og ikke-diskriminering.

Lovverket pålegger oss som virksomhet en rekke krav hva gjelder likestilling og ikke-diskriminering, og disse kravene skal selvsagt overholdes. Vi kan imidlertid ikke nøye oss med det; vår virksomhet tilsier at vi må ha en betydelig mer offensiv strategi på dette området.

Mot denne bakgrunn er strategien sammensatt av konkrete målbare tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene, men også andre aktiviteter som har til hensikt å bidra til riktige holdninger og adferd på alle nivåer i firmaet.

Utgangspunktet for denne strategien er et langvarig arbeid med informasjonsinnhenting fra advokater på alle nivåer. Wikborg Rein har satt ned en arbeidsgruppe for å identifisere hva som er utfordringene hos akkurat oss, og gruppen har lyttet til organisasjonens forslag til løsninger og tiltak.

De ulike målene og aktivitetene vil bli nærmere beskrevet i en handlingsplan. Managing Partner har ansvaret for at strategien følges opp og implementeres på våre respektive kontorer, i tett samarbeid med HR. Alle teamledere har ansvar for at målene oppfylles i deres team. Se vår Likestillingsredegjørelse for 2020 (PDF).