Vi satser på kvinner

Et langsiktig og bærekraftig arbeid

Wikborg Rein ønsker å tiltrekke seg og utvikle de dyktigste talentene for å kunne bidra til en god utvikling av næringsliv og samfunn.  For å få til dette arbeider vi kontinuerlig med å tilpasse oss de kravene som stilles til en moderne og fleksibel arbeidsplass for våre ansatte. Likevekt mellom kjønnene er viktig for vår langsiktige kulturbygging og ikke minst for å sikre gode leveranser, innovasjon og forretningsutvikling.

Tydelige – og godt forankrede mål

Wikborg Rein har satt klare og tidsbestemte strategiske mål om å øke kvinneandelen på senior- og partnernivå. For å nå disse målene arbeider vi strukturert og systematisk med en konkret handlingsplan som er bredt forankret i selskapet, samtidig som vi utvikler vår firmakultur, holdninger og rutiner for å sørge for et bærekraftig mangfold.

Fleksibilitet og tilpasset karriereplan

Mange ansatte opplever at det i perioder kan være utfordrende å møte kravene som følger med den alminnelige karrierestigen, særlig i løpet av småbarnsfasen. Wikborg Rein legger derfor til rette for fleksible og individuelle løsninger for den enkelte i forbindelse med avvikling av permisjon og retur til arbeidsplassen. 

Tydelige forventninger og tett oppfølging

Wikborg Rein har endret ledelsesstrukturen for å sikre at de ansatte skal få tettere oppfølging, spesielt de yngre. Arbeidet er nå organisert i mindre team som gir muligheten til bedre saksfordeling innad i teamet og på tvers av teamene, bedre individuell oppfølging og ikke minst til å sørge for at alle får ta del i spennende oppgaver.

Mentorordning og WR Femme

Ledelsen i Wikborg Rein har tatt initiativ til en mentorordning for en mindre gruppe kvinner på seniornivå.  Disse kvinnene vil få en partner som sin mentor og pilotprogrammet vil i gå over ett år. Ordningen skal evalueres og justeres før den planlegges implementert på en utvidet gruppe.

I tillegg har våre kvinnelige seniorer dannet en uformell gruppe – WR Femme - for gjensidig erfaringsutveksling. Denne gruppen er også en viktig bidragsyter og referansegruppe for de tiltak Wikborg Rein etablerer for å nå de strategiske målene om å få flere kvinnelige seniorer og partnere.

Synlige resultater

Som et synlig resultat av vårt arbeid med å øke kvinneandelen på senior- og partnernivå, ble det i år utnevnt betydelig flere kvinnelige senioradvokater. Av tolv nyutnevnte senioradvokater var ni kvinner. Vi har en klar intensjon om å følge de kvinnelige talentene tett opp med tanke på mulig fremtidig partnerskap. Vårt mål er å se snarlige og synlige resultater av vårt målrettede arbeid med å få flere kvinnelige seniorer og partnere.