Koronaviruset: Behov for juridisk bistand?

Situasjonen vi nå befinner oss i er krevende for mange virksomheter. Det er mye usikkerhet og mange spørsmål i forbindelse med koronaviruset. Våre eksperter er tilgjengelige på kort varsel og rådgir innenfor et bredt spekter av juridiske problemstillinger og fagområder knyttet til koronaviruset.

Nedenfor finner du en oversikt over våre fagområder samt kontaktinformasjon innenfor disse, slik at du kan ta kontakt med oss dersom du lurer på noe eller trenger juridisk bistand.

Offentlige anskaffelserKonkurranserett – Restrukturering og konkurs – Oljeservice – Shipping/Offshore – Kontraktsrett/Handelsrett/Entrepriserett – Personvern og informasjonssikkerhet – Finansiering – Arbeidsrett – Compliance – M&A – Næringseiendom – Kapitalmarkeder – Skatt – Forsikringsrett – EØS/Statsstøtte – Fiskeri og havbruk – Offentlig rett – IT/IP: Software lisenshåndtering

 

Offentlige anskaffelser

I en pandemi-situasjon vil det kunne inngås nødvendige kontrakter etter hasteprosedyrene, og i noen tilfeller vil man kunne se helt bort fra anskaffelsesregelverket. Ved en dugnad vil det også være naturlig at bedriftene kan komme med direkte initiativ overfor det offentlige, og ikke bare passivt vente på forespørsler fra det offentlige. Samarbeid vil kunne måtte skje mer som partnerskap hvor det offentlige tar mer risiko enn som strengt definerte regulerte kontrakter.

KontaktpersonHanne Zimmer, Partner, haz@wr.no 

Konkurranserett

Koronaviruset påvirker i betydelig grad etterspørselen i markedet og forventes å gjøre det i lang tid fremover. Man ser allerede at flere markedet preges av betydelig underkapasitet (grunnet hamstring) eller overkapasitet grunnet manglende etterspørsel. Det er ulovlig å løse slike markedsmessige utfordringer ved å snakke med konkurrenter og man risikerer høye bøter fra Konkurransetilsynet ved brudd på konkurranseloven. Flere konkurransemyndigheter har allerede varslet at man vil benytte store ressurser på å avdekke og forfølge kartellvirksomhet knyttet til koronaviruset.

KontaktpersonPreben Milde Thorbjørnsen, senioradvokat, pmt@wr.no 

Restrukturering og konkurs

Selskaper risikerer å bli illikvide i månedene som kommer. Mange vil også måtte gjennomgå økonomisk omstilling for å sikre fortsatt drift. Vårt restruktureringsteam bistår selskaper og kreditorer med rask kriserespons for å opprettholde en bærekraftig finansiell plattform og sikre verdier for alle interessenter.

KontaktpersonKaare Christian Tapper, partner, kct@wr.no 
Kontaktperson BergenLars-Erik Østerbø, partner, leo@wr.no 

Oljeservice

Oljeservice er en global industri og industrien er – og forventes også fremover å være – vesentlig påvirket av koronaviruset, både direkte i forbindelse med gjennomføring av prosjekter og indirekte som følge av det dramatiske fallet i oljeprisen. Særlig relevante områder og problemstillinger er:

 • Tilgjengelighet og leveranse av personell (tjenester), utstyr og materiell vil bli påvirket.
 • En rekke problemstillinger vil oppstå under inngåtte kontrakter, slik som vurdering av force majeure bestemmelser, forsinkelse og terminering.
 • Vi forventer særlige implikasjoner under rigg kontrakter og andre offshore service kontrakter, med fokus på beredskapsplaner, relevant rate, ekstra kostnader og terminering.
 • Det vil kunne oppstå vansker med å levere EPC(I) kontrakter på tid og til avtalt pris. 

KontaktpersonCathrine B. Hetland, partner, cbh@wr.no 
Kontaktperson BergenChristian James-Olsen, partner, col@wr.no 

Shipping/Offshore

Vårt team innenfor shipping og offshore bistår med et bredt spekter av juridiske problemstillinger knyttet til bransjen, herunder bygge- og konstruksjonsprosjekter, stans i transport og leveringer som følge av handelsrestriksjoner/forbud, andre transporthindringer som følge av karantene- og sikkerhetspålegg (eksempelvis mannskapsbytte på skip og rigger) og ringvirkninger for certepartier, COA'er og andre befraktningskontrakter for skip og rigger. 

KontaktpersonGaute Gjelsten, partner, ggj@wr.no 
Kontaktperson Bergen: Øyvind Axe, partner, axe@wr.no

Kontraktsrett/Handelsrett/ Entrepriserett

Hva skjer med kontraktsforpliktelser når den faktiske situasjonen endrer seg? Er vi i en force majeure-situasjon, og hva blir i så fall de rettslige konsekvensene? Hvordan håndterer man disse problemstillingene best med sin kontraktspart? Wikborg Rein har ett av landets ledende fagmiljøer innen kontraktsrett/handelsrett, og vi er allerede tungt inne i disse spørsmålene og står klare til å hjelpe klientene gjennom den krevende situasjonen som nå har oppstått.

KontaktpersonerOla Ø. Nisja, partner, oni@wr.no
Hans Jørgen Langeland, Specialist Counsel, hjl@wr.no og
Marius Egeberg, partner, meg@wr.no
Kontaktpersoner BergenMorten Valen Eide, partner, mei@wr.no og 
Fredrik Gisholt, partner, fgi@wr.no

Personvern og informasjonssikkerhet

Arbeidsgivere trenger å vite i hvilket omfang de kan registrere og dele opplysninger om sine ansatte. Det er ikke fritt frem å samle inn og dele opplysninger om ansattes helse. Situasjonen reiser særlige utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og cybersikkerhet, både ved at flere ansatte kobler seg på virksomhetens systemer utenfra og ved at uvedkommende søker å utnytte den sårbare situasjonen til sin fordel gjennom falske meldinger og profiler.

KontaktpersonerGry Hvidsten, Specialist Counsel, ghv@wr.no og 
Hanna Beyer Olaussen, Specialist Counsel, hbo@wr.no

Finansiering

Koronaviruset skaper en utfordrende situasjon både for långivere og låntakere. Wikborg Rein har et av landets ledende fagmiljøer innen både finansiering og generell kontraktsrett og kan bistå med å gi råd om hvordan man best skal håndtere en slik situasjon. 

KontaktpersonJohan Rasmussen, partner, jra@wr.no

Arbeidsrett

Situasjonen rundt koronaviruset reiser mange arbeidsrettslige spørsmål. Skoler og barnehager stenger, og mange arbeidstakere må arbeide hjemmefra eller er hindret fra å utføre arbeid. Situasjonen kan også medføre behov for permittering og andre tiltak. Vårt arbeidsrettsteam besvarer alle spørsmål relatert til dette.

KontaktpersonSimen Lium, partner, ssl@wr.no 
Kontaktperson BergenFredrik Gisholt, partner, fgi@wr.no

Compliance

Godt compliance-arbeid fordrer ofte målrettet reisevirksomhet. Dette gjelder norske virksomheters muligheter til å effektivt følge opp datterselskaper i utlandet, oppfølgning av varslingssaker, osv. Pågående restriksjoner knyttet til koronaviruset hemmer dette arbeidet. Mange virksomheter opplever også betydelige compliance- og sikkerhetsmessige utfordringer ved at ansatte, som normalt i alle hovedsak jobber fra sikrede kontorfasiliteter, nå arbeider hjemmefra. 

KontaktpersonGeir Sviggum, partner, gsv@wr.no

M&A

Koronaviruset kan påvirke pågående transaksjoner både ift prisdiskusjoner og reforhandlinger, men kan også åpne for nye interessante oppkjøpsmuligheter når virusutbruddet har stabilisert seg. Som et av Norges ledende firmaer innen M&A har vi bred erfaring innen alle typer transaksjoner, også ved oppkjøp av selskap med finansielle problemer (såkalte "distressed assets").

KontaktpersonOle Henrik Wille, partner, owi@wr.no 
Kontaktperson BergenJan Erik Clausen, partner, jec@wr.no

Næringseiendom

Pågående kjøpsprosesser og forhandlinger om leiekontrakter påvirkes nå i økt grad ved at en av partene påberoper seg forbehold knyttet til finansiering eller generelt styreforbehold for å avbryte forhandlinger. En rekke leietakere som pålegges å innstille sin virksomhet henvender seg nå til gårdeiere med krav om leiereduksjon eller henstand med leiebetaling, og også krav om leiefritak. For gårdeiere med eiendom under oppføring er det sentralt å kartlegge forholdet mellom entreprenørens eventuelle manglende leveranse og rett til å påberope force majeure, og hvilken plikt gårdeier har til å levere leieobjektet til leietaker til avtalt tid. Helseberedskapsloven har regler om rekvisisjon av fast eiendom (tidsbegrenset bruksrett/annen særlig råderett) som vil kunne komme til anvendelse i en katastrofesituasjon. Det er også unntak i saksbehandlingsreglene, slik at myndigheten kan fatte vedtak om dette uten at eier først blir varslet.

KontaktpersonIngrid K. Høstmælingen, partner, ikh@wr.no 
Kontaktpersoner Bergen og StavangerBjørn Frode Skaar, partner, bfs@wr.no og 
Kristoffer Lerum, partner, kle@wr.no

Kapitalmarkeder

Koronaviruset har hatt en massiv effekt på kapitalmarkedet. Spørsmål kan blant annet oppstå knyttet til om markedsaktører er forpliktet til å gjennomføre pågående kapitalmarkedstransaksjoner, hvordan de børsnoterte selskapene skal håndtere sin informasjonsplikt til markedet og hvilken effekt restriksjoner vil ha for avholdelse av planlagte ordinære generalforsamlinger i børsnoterte selskaper. Vårt kapitalmarkedsteam besvarer spørsmål relatert til dette. 

KontaktpersonPer Anders Sæhle, partner, pas@wr.no 
Kontaktperson BergenFilip Truyen, partner, ftr@wr.no

Skatt

Regjeringen og Stortinget har blitt enige om flere tiltak knyttet til skatt for å hjelpe næringslivet. Det er enighet om å midlertidig senke arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i to måneder. Det er gitt utsettelse med betaling av forskuddsskatten den 15. mars, til 1. mai. Det er også gitt utsettelse med betaling av den neste terminen for merverdiavgift den 15. april 2020. Alle skattytere må også benytte muligheten som er i dagens system til å få beregnet riktig forskuddsskatt på nytt. Skatteetaten skal inntil videre heller ikke ilegge tvangsmulkt ved sen rapportering i a-ordningen. Det gis mulighet til å tilbakeføre inntil MNOK 30 i underskudd mot overskudd fra tidligere år. Det gis utsettelse av betaling av formuesskatt dersom man eier virksomheter som går med underskudd. Endelig er flypassasjeravgiften midlertidige opphevet fra 1. januar 2020.  

KontaktpersonAnders Myklebust, partner, amy@wr.no 

Forsikringsrett

Koronaviruset gir opphav til særskilte spørsmål om forsikringsdekning for landbasert næringsvirksomhet, fiskeoppdrett, skipsfart og offshoreindustri. Vårt forsikringsteam står klart til å bistå med råd om dekningsspørsmål innen alle forsikringsarter, herunder driftsavbruddsforsikring, kredittforsikring og reiseforsikring.

KontaktpersonAnders W. Færden, partner, awf@wr.no 
Kontaktperson BergenMorten Valen Eide, partner, mei@wr.no

EØS/Statsstøtte

Mye av krisestøtten som er ventet som følge av pandemien må godkjennes av ESA eller EU-kommisjonen. EU-kommisjonen godkjente – på mindre enn 24 timer – en omfattende krisepakke i Danmark til virksomhet som rammes av forbudet mot store folkemengder, og ESA er klar til hastebehandling. Regelverket gjelder både store krisepakker (som varslet fra regjeringen) og mindre tiltak overfor enkeltbedrifter – for eksempel en særlig garanti fra hjemkommunen i forbindelse med krisen, eller betalingsutsettelse for skattekrav.

I tillegg settes mye EU-lovgivning til side som følge av krisen. Det er omfattende restriksjoner på personbevegelser mellom EU-landene og EU har også foreslått kriselovgivning på rammede områder, for eksempel unntak fra regler om passasjerrettigheter i luftfartssektoren. Vi følger med på utviklingen og identifiserer tiltak som er relevante for norske bedrifter.  

KontaktpersonHanne Zimmer, Specialist Counsel, haz@wr.no

Fiskeri og havbruk

Ved eventuell kapasitetsmangler i brønnbåt, slakteri, prosessering, logistikk eller salg, vil det oppstå behov for dispensasjoner og godkjenninger fra offentlige myndigheter for fisk i sjø. Dette kan gjelde dispensasjon fra konsesjonskrav (MTB), eller forhold knyttet til lusenivå eller andre biologiske parametere. Wikborg Rein har omfattende erfaring og høyeste ekspertise på området, og vil bistå klienter på kort varsel.

Kontaktperson BergenGrunde Bruland, partner, gbl@wr.no 

Offentlig rett

Det er iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredningen av viruset, blant annet stenging av barnehager og skoler, og forbud mot kultur- og idrettsarrangementer. Sentrale og lokale myndigheter har en vid adgang til å iverksette tiltak, og avhengig av utviklingen av spredningen kan det være aktuelt å utvide tiltakene som er iverksatt eller pålegge nye typer tiltak, for eksempel rengjøring av gjenstander eller lokaler. Det ble også iverksatt tiltak mot mer begrensede deler av befolkningen, for eksempel forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell.

Myndighetene har vide fullmakter i helseberedskapsloven til å iverksette tiltak som retter seg også mot andre deler av befolkningen og virksomheter. Myndighetene kan for eksempel rekvirere gjenstander og løsøre eller (midlertidige) rettigheter i fast eiendom Videre er det adgang til å pålegge virksomheter som omfattes av loven å gjøre endringer i driften eller å innføre restriksjoner på vareomsetningen. Særlige saksbehandlingsregler gir myndighetene mulighet til å treffe vedtak uten forhåndsvarsel til den som rammes av vedtaket. 

KontaktpersonKaare Andreas Shetelig, partner, kas@wr.no 
Kontaktperson BergenBjørn Frode Skaar, partner, bfs@wr.no 

IT/IP: Software lisenshåndtering

Med mange medarbeidere på hjemmekontor kan det oppstå spørsmål knyttet til leveranse av IT-løsninger og programvare. Vi kan bistå med å sikre at virksomheten har lisenser og tjenesteavtaler som dekker endret bruksmønster hos de ansatte.

KontaktpersonHanna Beyer Olaussen, Specialist Counsel, hbo@wr.no

Les våre artikler knyttet til koronaviruset

 • Næringseiendom, Korona

  2020

  Ukens tips: Leiereduksjoner og leiefritak

  En rekke leietakere fremmer nå krav om leiereduksjoner eller leiefritak med grunnlag i Koronaviruset Covid-19. Vårt klare juridiske utgangspunkt og den gjengse oppfatningen i bransjen, er at standardkontraktene og husleieloven i utgangspunktet ikke gir grunnlag for et slikt krav. Dersom en utleier og leietaker likevel av kommersielle årsaker skal inngå en frivillig avtale om leiehenstand, leiereduksjoner eller leiefritak, er det en del forhold en slik avtale bør inneholde.

 • Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Nye regler om tilbudspris i pliktige tilbud

  Regjeringen har 27. mars 2020 som ledd i de økonomiske tiltakene mot koronakrisen lagt frem forslag om en endring i verdipapirhandelloven. Forslaget skal gjøre det mulig å gi forskriftsregler om unntak fra hovedregelen om pris i pliktig tilbud. Formålet med forskriftshjemmelen er å legge til rette for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder, M&A, Korona

  2020

  Unntaksforskrift for avholdelse av styremøter, generalforsamling, etc.

  Med hjemmel i Koronaloven, er det gitt forskrifter med unntak fra aksje- og allmennaksjelovens alminnelige krav om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger, samt fra selskapslovens, samvirkelovas og stiftelseslovens regler om selskapsmøter, årsmøter, styremøter etc. Unntaksreglene trådte i medhold av koronaloven § 4 i kraft lørdag 28. mars.

 • Finansiering, Korona

  2020

  Nærmere regler om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

  Finansdepartementet fastsatte i dag, 27. mars, forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Loven inneholdt som vi har påpekt en rekke uklarheter. Derfor er det gledelig å se at disse uklarhetene stort sett er avklart gjennom forskriften.

 • Shipping Offshore, Korona

  2020

  Navigating the liquidity squeeze

  The COVID-19 virus and its countermeasures, the plunge in the oil price and extreme currency fluctuations are adding to the pain of a prolonged downturn in several shipping / offshore segments with imminent risk of liquidity loss. Decisive response is thus crucial to preserve value for the stakeholders involved.

 • Personvern, Korona, Teknologi og digitalisering

  2020

  COVID-19 and new IT solutions: Privacy in quarantine?

  The corona virus is putting the health and social contemporary world in crisis. The spreading of the virus is very fast and the implementation of new IT solutions to manage both ascertained and potential corona contagions is under evaluation worldwide. The question is - how will the new technologies handle privacy of individuals?

 • Kontraktsrett og entreprise, Restrukturering og konkurs, Korona

  2020

  Ferdigstillelse av entrepriseprosjekter under koronakrisen

  Med koronautbruddet går norsk bygg- og anleggsbransje en usikker fremtid i møte. I en bransje hvor marginene allerede er pressede, er risikoen for mislighold og påfølgende konkurs hos involverte parter stor.

 • Arbeidsrett, Korona

  2020

  Koronaviruset: Arbeidsrettslige problemstillinger

  Oppdatert 15. april 2020. Her har vi samlet våre vurderinger av noen av de mest praktiske problemstillingene arbeidsgivere bør være oppmerksomme på i situasjonen relatert til koronaviruset.

 • Finansiering, Korona

  2020

  Statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter og Statens obligasjonsfond

  Stortinget vedtok lørdag 21. mars lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter og lov om Statens obligasjonsfond, i tråd med forslagene som ble fremmet fredag 20. mars.

 • Mergers and Acquisitions, Skatterett, Korona

  2020

  Governmental support in the coronavirus situation

  The following gives an overview over the most relevant temporary measures put in place by the Norwegian government to mitigate the effects of the ongoing Covid19 situation with respect to the Norwegian industry and commerce. This article is last updated 20 March 2020 12:00 (CET). Please note that changes to the below-outlined measures may be made quickly, and that new measures are continuously being evaluated and put into force.

 • Kontraktsrett og entreprise, Korona

  2020

  Koronaviruset: En force majeure-begivenhet i Bygg- og anleggsbransjen?

  11. mars erklærte WHO at utbruddet av koronaviruset klassifiseres som en pandemi. Som følge av den raske spredningen av viruset og stadig mer inngripende myndighetstiltak, vil trolig byggherrer og entreprenører møte utfordringer med å oppfylle sine kontraktsforpliktelser i både pågående og planlagte prosjekter.

 • Arbeidsrett, Korona

  2020

  Permittering: Dette må du vite

  Permittering er en ordning der arbeidstakers arbeidsplikt faller helt eller delvis bort, med tilsvarende fritak i arbeidsgivers lønnsplikt. Arbeidstakeren er fremdeles ansatt ettersom permittering er en midlertidig ordning.

 • Næringseiendom, Korona

  2020

  Ukens tips: Rekvisisjon av eiendom som følge av koronaviruset

  Hvilken betydning kan dette ha for eiendomsbesittere og brukere av fast eiendom i Norge?

 • Finansregulatorisk, Korona

  2020

  COVID-19: Skatteendringer

  Regjeringen har lagt frem forslag til tiltak knyttet til skatter og avgifter for å bedre likviditetssituasjonen til næringslivet i forbindelse med Corona-viruset. Flere tiltak er varslet.

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

 • Arbeidsrett

  2020

  Arbeidsrettslige problemstillinger ved epidemier

  Litt over én uke etter at koronaviruset først ble påvist i Norge ser vi allerede konturene av det store antallet arbeidsrettslige problemstillinger viruset har ført med seg. Nedenfor ser vi på noen av de mest praktiske problemstillingene arbeidsgivere bør være oppmerksomme på i tiden fremover.

 • Personvern, Korona, Teknologi og digitalisering

  2020

  COVID-19 and Data Protection

  The Norwegian and three other European data protection supervisory authorities on employers' collection and disclosure of employee data.