Anskaffelser

Vi har et sterkt advokatteam med spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Våre advokater arbeider med disse rettsområdene daglig, og vi har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker. 

Innenfor offentlige anskaffelser bistår vi både oppdragsgivere og leverandører i klassisk sektor, forsyningssektorene og forsvars- og sikkerhetssektoren. Av store prosjekter og rammeavtaler hvor advokatene har bistått oppdragsgivere kan nevnes anskaffelser av en rekke store IKT-løsninger og driftstjenester til Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF, anskaffelser av varer og tjenester til Sykehusinnkjøp HF (for eksempel luftambulanse og vikartjenester), anskaffelser av grossisttjenester og legemidler til alle landets sykehusapotek og helseforetak, anskaffelse av togmateriell og vedlikehold til NSB, anskaffelser av militært utstyr (for eksempel jagerfly og helikoptre) og sivile anskaffelser til Forsvaret.

Vi har også bistått oppdragsgiversiden med flere anskaffelser av elektronisk ID (eID) og med Altinn II løsningen. Vi bistår selvfølgelig også ved mindre anskaffelser av alle slag. 

Vår bistand til offentlige oppdragsgivere kan typisk bestå i:

 • Utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag med alle bilag
 • Vurdering av eventuelle avvisningsspørsmål av tilbydere og tilbud
 • Vurdering av avlysningsspørsmål
 • Gjennomføring eller kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og kontraktstildeling
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av tildelingsbrev og kontrakt
 • Bistand til utforming av fordelingsmekanismer i parallelle rammeavtaler
 • Bistand i forbindelse med klagebehandling og tvisteløsning for oppdragsgiver
 • Håndtering av klagesaker overfor Klagenemda for offentlige anskaffelser
 • Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning)
 • Evaluering av den utførte anbudsprosess i ettertid 

Vi bistår også tilbydere i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dette arbeidet kan typisk bestå i:

 • Rådgivning i forbindelse med tilbudsprosessen, både i perioden før inngivelse av tilbud og ved gjennomføring av forhandlinger
 • Bistand i forbindelse med klagebehandling overfor oppdragsgiver, og overfor Klagenemda for offentlige anskaffelser
 • Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning)

Gruppen holder også jevnlig spesialtilpassede kurs og foredrag i offentlige anskaffelser for offentlige oppdragsgivere og leverandører.

Les våre siste artikler om anskaffelser

 • Anskaffelser, Konkurranserett

  2023

  Anbud365: Når blir krav og kriterier diskriminerende?

 • Anskaffelser

  2023

  Når implementeringstiden virker konkurransebegrensende til fordel for eksisterende leverandør – hva bør oppdragsgiver være oppmerksom på?

  Det er naturlig at eksisterende leverandør har et visst konkurransefortrinn når tilsvarende kontrakt skal kunngjøres på nytt. Utgangspunktet er at oppdragsgiver har et innkjøpsfaglig skjønn med hensyn til hva som skal anskaffes og hvilke krav som skal stilles til ytelsen. Oppdragsgiver plikter imidlertid å sikre likebehandling av leverandørene og legge til rette for reell konkurranse i det relevante markedet, jf. de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4.

 • Anskaffelser

  2023

  Hvordan skal oppdragsgiver forholde seg til prisjusteringer som leverandøren krever underveis i avtaleperioden?

  - De aller fleste offentlige oppdragsgivere har trolig mottatt en forespørsel om å justere prisene i en inngått kontrakt. Mange kan være usikre på hvordan slike spørsmål bør håndteres, poengterer spesialist i offentlige anskaffelser, Malene Reinertsen, som har utarbeidet en huskeliste for hva du bør undersøke.