Arbeidsrett

Det er en økende bevissthet blant ansatte og bedrifter knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Dette gjelder ikke bare spørsmål om avslutning og oppsigelser, men stadig oftere diskusjoner om løpende vilkår, ferie, arbeidstid og bonusordninger. Dette kan knytte seg til individuelle avtaler og tariffavtaler. Både ansatte og arbeidsgivere må derfor ofte ta stilling til krav og spørsmål rundt ansettelsesforhold.

Vi har lang erfaring knyttet til utarbeidelse av arbeidsavtaler, sluttavtaler og spørsmål knyttet til vilkår. Vi ser det slik at det særlig i arbeidsforhold er viktig med presise og godt formulerte avtaler. Gruppen er ofte involvert i forhandlinger om sluttavtaler.

Arbeidsrettsgruppen er mye engasjert i Wikborg Reins generelle transaksjonsarbeid med rådgivning knyttet til virksomhetsoverdragelser og due diligence. Gjennom årene har vi bistått i mange store nedbemanningsprosesser.

Det er blitt stadig større oppmerksomhet rundt pensjon. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden, AFP og bedriftenes egne ordninger. Vi har omfattende erfaring med pensjonsrettslige problemstillinger; både når det gjelder å tolke slike avtaler og å utarbeide pensjonsopplegg for bedrifter.

Videre har gruppen omfattende kompetanse knyttet til integritetsspørsmål, så som for eksempel etiske spørsmål, korrupsjon og varsling. Arbeidsrettsgruppen er ofte involvert i granskningsoppdrag.

Wikborg Rein har et sterkt fagmiljø innen arbeidsrett. Gruppen har et bredt virksomhetsområde, og preges av firmaets internasjonale tilknytning samt mange oppdrag innenfor offentlig sektor. Vi yter bistand innen alle aspekter av et arbeidsforhold samt ved tvisteløsning. Wikborg Reins arbeidsrettsgruppe har opplevd en kraftig vekst i oppdragsmengden gjennom de siste årene.

Arbeidsrettsgruppe har rundt 10 flinke advokater fordelt på kontorene i Oslo og Bergen, og den ledes av partner Jan L. Backer. Med vår lange erfaring kan vi gi effektive og praktiske råd med kort responstid. Idet gruppen trekker på Wikborg Reins brede forretningsjuridiske forankring vil den gi råd i lys av øvrige rettslige rammer.