Omstilling og nedbemanning

Koronapandemien har medført at mange virksomheter ser seg nødt til å vurdere omorganisering og tilpasninger av bemanningen. Det er en rekke ulike regelsett som regulerer slike prosesser, og det er lett å trå feil.

Slike feil kan lede til betydelig økte kostnader samt at man ikke får gjennomført prosessen med det ønskede resultat. I tillegg kommer betydningen av å gjennomføre prosesser som oppfattes ryddig og rettferdig, både av hensyn til virksomhetens omdømme og av hensyn til de ansatte – både dem som forlater virksomheten og de som fortsetter. For å kunne nå disse målene, er det nødvendig med inngående kjennskap til både regler og “beste praksis”.

De regler som gjelder ved omstillinger og nedbemanninger, kan deles i tre:

 • Saksbehandlingsregler: Regler om fremgangsmåten; hvilke aktører skal kalles inn til hvilke drøftingsmøter, hva skal tas opp til hvilke tidspunkter, og hvordan skal de ulike trinn dokumenteres, hvilken informasjon skal gis og når? Betydningen av en riktig saksbehandling som også oppfattes som rettferdig og etterprøvbar, kan ikke overvurderes.
 • Materielle regler: Regler om hvilke beslutninger arbeidsgiver rettslig sett har mulighet til å ta; hvem skal sies opp, kan noen “skjermes” fra utvelgelsen, hvilke forpliktelser har arbeidsgiver til å se etter andre arbeids­oppgaver, hvilke forhold må arbeidsgiver ta med i betraktning? Inngående kjennskap til lovregler og andre regler er avgjørende for å unngå feil, men også for å fastlegge hvilket handlingsrom arbeidsgiver har til å legge en prosess som fører til et ønsket resultat innenfor de grenser som gjelder.
 • Formelle regler: Dette handler både om grunnleggende forhold (som hva et oppsigelsesbrev skal inneholde) og om vanskeligere spørsmål som hvordan, til hvem og når en sluttpakke kan tilbys. Oversikt over reglene gir grunnlag for en hensiktsmessig fremgangsmåte.

 

Hva kan vi bistå med?

Wikborg Rein har et arbeidsrettsteam bestående av ti advokater som har omfattende erfaring med å bistå arbeidsgivere med omstillings- og nedbemanningsprosesser av ulik karakter og ulikt omfang, innenfor alle bransjer.

 • Vi har god oversikt over alle relevante regler og “beste praksis”, slik at vi treffsikkert kan fastlegge arbeidsgivers handlingsrom.
 • Vi har en erfaring som gjør at vi tidlig kan lage en skreddersydd plan for prosessens ulike faser.
 • Vi har en tilnærming til vår rådgivning som gjør at vi på en effektiv måte skaffer oversikt over virksomhetens særegne forhold og sørger for at regler følges og at prosesser gjennomføres i tråd med de mål som er satt.
 • Vi har erfaring som gjør oss trygge ved involvering av tillitsvalgte og bidrar til å skape robuste prosesser.
 • Vi erkjenner at omstillings- og nedbemanningsprosesser ikke bare handler om regler og formaliteter, men også mennesker – både de som forlater virksomheten og de som blir igjen.

 

Dersom din ­virksomhet vurderer omstilling eller nedbemanning, ta gjerne kontakt med oss.

Les våre siste artikler innen arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  LO og NHO er enige om endringer i permitteringsreglene: Forlenget avbruddsperiode

  Søndag kom nyheten om at LO og NHO er blitt enige om en midlertidig endring av permitteringsreglene i Hovedavtalen. Endringen forlenger den såkalte avbruddsperioden fra seks til ti uker. Endringen innebærer redusert økonomisk risiko for arbeidsgivere som nå kan ta permitterte ansatte tilbake i arbeid i inntil ti uker før de er forpliktet til å betale lønn i en ny "arbeidsgiverperiode" (dersom de blir nødt til å permittere på nytt). Arbeidsgivere slipper også ny varsling, og utvidelsen påvirker ikke arbeidstakers rett til dagpenger.

 • Arbeidsrett

  2021

  Skatt i forbindelse med gaver og andre fordeler i arbeidsforhold

  Hovedregelen for gaver mottatt i arbeidsforhold er at dette utgjør skattepliktig inntekt etter skatteloven §§ 5-10 og 5-12 jf. § 5-1. Så lenge gaven utgjør en økonomisk fordel er den dermed i utgangspunktet skattepliktig for arbeidstaker. Fra dette utgangspunktet er det imidlertid gjort flere unntak som får betydning for gaver i arbeidsforhold. I forskrift til skatteloven er det i denne forbindelse oppstilt beløpsgrenser for når skatteplikt vil aktualiseres for ulike typer gaver. I det følgende ser vi på hvilke typer gaver og fordeler som vil være skattefrie i arbeidsforhold, og hvilke verdigrenser det er viktig å være oppmerksomme på, hvor fordeler blir skattepliktige.

 • Arbeidsrett

  2021

  Tilbakebetalingskrav i arbeidslivet

  I et arbeidsforhold kan det oppstå ulike situasjoner som gjør at spørsmål om tilbakebetaling oppstår, eksempelvis der arbeidsgiver feilaktig har utbetalt en for høy sum til arbeidstaker. Dette kan være tilfellet for lønn, eller for andre summer arbeidstaker skal få utbetalt, som kost- eller reisegodtgjørelse, refusjoner for utlegg mv. Hvilke regler gjør seg gjeldende når slike uriktige utbetalinger er foretatt? Kan arbeidsgiver kreve at en arbeidstaker tilbakefører den delen av beløpet som skyldes en feil, eller kan arbeidsgiver selv trekke den ansatte i kommende lønnsutbetalinger?