Compliance og krisehåndtering

Manglende regeletterlevelse kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Vårt team for compliance og krisehåndtering bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet/misligheter både i Norge og i utlandet.

Vi gir blant annet råd om god virksomhetsstyring og utvikling av compliance program på forskjellige rettsområder. Vi foretar også integrity due diligence (IDD) av ulike typer forretningspartnere, utfører/gir råd ved granskninger og bistår selskaper i spørsmål om mulig foretaksstraff.   

Vår bistand omfatter: 

 • Compliance program: Vi bistår ved gjennomføring av risikoanalyser og utvikling av compliance program (etiske retningslinjer, prosedyrer, oppsett av compliance-funksjon/rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitorering og trening).
 • Anti-korrupsjon og straffeansvar: Vi bistår virksomheter med råd og vurdering av eksponering for foretaksstraff og våre advokater har også strafferettslig bakgrunn og bistår som forsvarere i straffesaker.
 • Håndtering av tredjeparter/Integrity due diligence (IDD): Det stilles stadig strengere krav til virksomheters kontroll av forretningspartnere. Vi bistår virksomheter med å utarbeide rutiner og utfører bakgrunnsundersøkelser (IDD).
 • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll: Regelverket er omfattende og komplisert og i stadig endring noe som krever kontinuerlig oppfølging. Vi bistår både med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.
 • Gransking: Vi bistår som granskere og rådgivere for selskaper som granskes.
 • Krisehåndtering og myndighetskontakt: Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt. I krisesituasjoner bistår vi raskt og effektivt med blant annet å vurdere risikoeksponering, behov for forebyggende tiltak, strategisk og operativ håndtering av situasjonen og kontakt med relevante myndigheter.

Les våre siste artikler om compliance og krisehåndtering

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur, Personvern, Havindustrier, Compliance og krisehåndtering, Teknologi og digitalisering

  2021

  Dette gjorde Wikborg Rein under Arendalsuka

  Den årlige Arendalsuka er ved veis ende. En rekke spennende debatter, frokostseminarer og intervjuer ble gjennomført, og i denne artikkelen får du oversikt over hva Wikborg Rein deltok på.

 • Personvern, Compliance og krisehåndtering, Finansregulatorisk

  2021

  Nye standardkontrakter fra EU-kommisjonen

  De endelige kontraktsvilkårene fra EU-kommisjonen har kommet, og de vil være sentrale i arbeidet med å etterleve reglene som følger av personvernforordningen og Schrems II-dommen. I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over det du må vite om standardavtalene.

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).