Compliance og krisehåndtering

Manglende regeletterlevelse kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Vårt team for compliance og krisehåndtering bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet/misligheter både i Norge og i utlandet.

Vi gir blant annet råd om god virksomhetsstyring og utvikling av compliance program på forskjellige rettsområder. Vi foretar også integrity due diligence (IDD) av ulike typer forretningspartnere, utfører/gir råd ved granskninger og bistår selskaper i spørsmål om mulig foretaksstraff.   

Vår bistand omfatter: 

  • Compliance program: Vi bistår ved gjennomføring av risikoanalyser og utvikling av compliance program (etiske retningslinjer, prosedyrer, oppsett av compliance-funksjon/rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitorering og trening).
  • Anti-korrupsjon og straffeansvar: Vi bistår virksomheter med råd og vurdering av eksponering for foretaksstraff og våre advokater har også strafferettslig bakgrunn og bistår som forsvarere i straffesaker.
  • Håndtering av tredjeparter/Integrity due diligence (IDD): Det stilles stadig strengere krav til virksomheters kontroll av forretningspartnere. Vi bistår virksomheter med å utarbeide rutiner og utfører bakgrunnsundersøkelser (IDD).
  • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll: Regelverket er omfattende og komplisert og i stadig endring noe som krever kontinuerlig oppfølging. Vi bistår både med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.
  • Gransking: Vi bistår som granskere og rådgivere for selskaper som granskes.
  • Krisehåndtering og myndighetskontakt: Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt. I krisesituasjoner bistår vi raskt og effektivt med blant annet å vurdere risikoeksponering, behov for forebyggende tiltak, strategisk og operativ håndtering av situasjonen og kontakt med relevante myndigheter.

Les våre siste artikler om compliance og krisehåndtering