Finansregulatorisk

Wikborg Rein har spisskompetanse innen hele det finansregulatoriske området. Vi bistår alle typer foretak innen finanssektoren, blant annet innenfor bransjene: bank, forsikring, verdipapir, fondsforvaltning og eiendom. Vi bistår også andre stakeholdere som utstedere, investorer og motparter.

Vi gir blant annet råd om regelverk for:

 • Verdipapirhandel – MiFID II, MAR, EMIR, CSDR
 • Bankvirksomhet og kapitalkrav – CRR/CRD IV
 • Bankfunding og annen regulatorisk kapital – obligasjoner med fortrinnsrett (OMF/Covered Bonds og MREL)
 • Forsikring og pensjon – kapitalkrav og –forvaltning (Solvency II) og IDD
 • Kapitalforvaltning – strukturer for kollektiv investering i fast eiendom og ulike fond (UCITS og AIF og underkategoriene ELTIF, EuVECA, EuSEF og MMF)
 • Betalingstjenester – PSD2
 • Tiltak mot hvitvasking – 4AMLD

Regelverket på finansområdet er både omfattende og komplekst. Det er videre gjenstand for hyppige endringer. EU-regler blir i stadig større grad gjennomført uten lov- eller forskriftstekst tilpasset av norske myndigheter, på bekostning av regelverkets tilgjengelighet. Ny teknologi og nye forretningsmodeller stiller økte krav til aktørene. Dette fordrer juridisk kompetanse som holder høyt faglig nivå, inngående bransjekunnskap, høyt servicenivå og stor grad av tilgjengelighet. Vi har tett samarbeid med Wikborg Reins øvrige eksperter på GDPR, skatt- og avgift, selskapsrett mv. Vårt fokus er å gi effektive, strategiske, kommersielle og helhetlige råd til beste for våre klienter.

Finansregulatorisk gruppe har meget bred praktisk erfaring både fra arbeid med lovgivning og rådgivning. Våre ansatte har erfaring fra Oslo Børs, Finanstilsynet, Finansdepartementet og fra finansnæringen.

Vår bistand og rådgivning omfatter blant annet følgende:

Konsesjoner og tillatelser
 • Alle typer finansielle aktiviteter og virksomheter
 • Etablering av nye institusjoner  
 • Bistand ved nye og utvidete tillatelser 
 • Myndighetskontakt
Markedsadferd
 • Rådgivning knyttet til innsidehandel, markedsmanipulasjon, shortsalg, flagging mv.
 • Rådgivning knyttet til god forretningsskikk ved markedsføring og salg til forbrukere
Produktutvikling
 • Rådgivning og strukturering av nye produkter
 • Rådgivning og strukturering av syndikater og investeringsselskaper for kollektiv investering  
 AML/KYC og Compliance
 • Etablering og implementering av compliance-programmer og utarbeidelse av dokumentasjon
 • Bistand i regulatoriske spørsmål, sanksjons- og disiplinærforhold/undersøkelser
 • Rådgivning og utarbeidelse av dokumentasjon og intern opplæring i AML/KYC-forhold
M&A and selskapstransaksjoner  

Involvering av alle typer regulerte foretak og porteføljeoverdragelser mv.

Grensekryssende spørsmål
 • Grensekryssende tjenester og etableringer
 • Brexit
 • Kartlegging av regelverk for ulike typer finansielle produkter og tjenester

Den finansregulatoriske gruppen sorteres organisatorisk inn under kapitalmarkedsgruppen.

Les våre siste artikler innen finansregulatorisk

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Finansregulatorisk, Korona

  2020

  COVID-19: Skatteendringer

  Regjeringen har lagt frem forslag til tiltak knyttet til skatter og avgifter for å bedre likviditetssituasjonen til næringslivet i forbindelse med Corona-viruset. Flere tiltak er varslet.

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.