Finansregulatorisk

Wikborg Rein har spisskompetanse innen hele det finansregulatoriske området. Vi bistår alle typer foretak innen finanssektoren, blant annet innenfor bransjene: bank, forsikring, verdipapir, fondsforvaltning og eiendom. Vi bistår også andre stakeholdere som utstedere, investorer og motparter.

Vi gir blant annet råd om regelverk for:

 • Verdipapirhandel – MiFID II, MAR, EMIR, CSDR
 • Bankvirksomhet og kapitalkrav – CRR/CRD IV
 • Bankfunding og annen regulatorisk kapital – obligasjoner med fortrinnsrett (OMF/Covered Bonds og MREL)
 • Forsikring og pensjon – kapitalkrav og –forvaltning (Solvency II) og IDD
 • Kapitalforvaltning – strukturer for kollektiv investering i fast eiendom og ulike fond (UCITS og AIF og underkategoriene ELTIF, EuVECA, EuSEF og MMF)
 • Betalingstjenester – PSD2
 • Tiltak mot hvitvasking – 4AMLD

Regelverket på finansområdet er både omfattende og komplekst. Det er videre gjenstand for hyppige endringer. EU-regler blir i stadig større grad gjennomført uten lov- eller forskriftstekst tilpasset av norske myndigheter, på bekostning av regelverkets tilgjengelighet. Ny teknologi og nye forretningsmodeller stiller økte krav til aktørene. Dette fordrer juridisk kompetanse som holder høyt faglig nivå, inngående bransjekunnskap, høyt servicenivå og stor grad av tilgjengelighet. Vi har tett samarbeid med Wikborg Reins øvrige eksperter på GDPR, skatt- og avgift, selskapsrett mv. Vårt fokus er å gi effektive, strategiske, kommersielle og helhetlige råd til beste for våre klienter.

Finansregulatorisk gruppe har meget bred praktisk erfaring både fra arbeid med lovgivning og rådgivning. Våre ansatte har erfaring fra Oslo Børs, Finanstilsynet, Finansdepartementet og fra finansnæringen.

Vår bistand og rådgivning omfatter blant annet følgende:

Konsesjoner og tillatelser
 • Alle typer finansielle aktiviteter og virksomheter
 • Etablering av nye institusjoner  
 • Bistand ved nye og utvidete tillatelser 
 • Myndighetskontakt
Markedsadferd
 • Rådgivning knyttet til innsidehandel, markedsmanipulasjon, shortsalg, flagging mv.
 • Rådgivning knyttet til god forretningsskikk ved markedsføring og salg til forbrukere
Produktutvikling
 • Rådgivning og strukturering av nye produkter
 • Rådgivning og strukturering av syndikater og investeringsselskaper for kollektiv investering  
 AML/KYC og Compliance
 • Etablering og implementering av compliance-programmer og utarbeidelse av dokumentasjon
 • Bistand i regulatoriske spørsmål, sanksjons- og disiplinærforhold/undersøkelser
 • Rådgivning og utarbeidelse av dokumentasjon og intern opplæring i AML/KYC-forhold
M&A and selskapstransaksjoner  

Involvering av alle typer regulerte foretak og porteføljeoverdragelser mv.

Grensekryssende spørsmål
 • Grensekryssende tjenester og etableringer
 • Brexit
 • Kartlegging av regelverk for ulike typer finansielle produkter og tjenester

Den finansregulatoriske gruppen sorteres organisatorisk inn under kapitalmarkedsgruppen.

Les våre siste artikler innen finansregulatorisk

 • Bærekraft, Finansregulatorisk, Miljørett

  2021

  Rapporteringsplikter etter offentlighetsforordninger og betydningen for din virksomhet

  I dag, 10 mars 2021, trer reglene for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i kraft i EU. Det betyr skjerpede krav til bærekraftsrapportering som også øker i omfang og presisjon. Bakgrunnen for disse kravene er miljømålene som er nedfelt i EUs Green Deal, som blant annet omfatter et klimanøytralt EU innen 2050. For å nå disse målene kreves store investeringer og bruk av både offentlige midler og privat kapital. Flytting av kapitalstrømmen mot grønne investeringer er helt avgjørende om EUs grønne politikk skal lykkes, og det er på denne bakgrunn at skjerpede krav til offentliggjøring og rapportering kommer.

 • Personvern, Compliance og krisehåndtering, Finansregulatorisk

  2021

  Compliance post Schrems II

  La det være sagt først som sist: Du må forholde deg til Schrems II-dommen. Dernest: Det er, for de fleste, ingen grunn til panikk, men du må ta noen grep.

 • Finansregulatorisk, Miljørett, Bærekraft

  2021

  En Q&A om bærekraftig finans, ESG og EU Green Deal

  Begrepsavklaringer, hva gjelder i dag, hva er foreslått og hva kommer i fremtiden – og hva betyr det helt konkret for deg?