Juridisk bistand – Fiskeri og havbruk

Vi er et ledende kompetansemiljø innen juridisk rådgivning til sjømatnæringen. Våre advokater har spisskompetanse innenfor alle aspekter ved fiskeri- og havbruksrett og besitter i tillegg omfattende bransjekunnskap.

Vi tilbyr juridisk bistand blant annet innenfor følgende områder:

 • Regulatorisk råd om rammelovgivning, konsesjonssystemet og rammevilkår
 • Søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
 • Klagesaker ved enkeltvedtak (pålegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, osv.)
 • Samarbeidsavtaler mellom næringsaktører og andre privatrettslige avtaler
 • Forhandlinger og kontraktsinngåelse med kunder og leverandører
 • Tvister og prosedyre, herunder straffeprosess
 • Transaksjoner, konsolidering og sammenslåinger

Vi er som eneste advokatfirma i Norge rangert i Tier 1 i Chambers and Partners. Våre advokater i gruppen er også rangert med topplasseringer i andre advokatkåringer.  

Både innenfor tradisjonelt fiskeri som eksempelvis akvakulturrett arbeider vi i tett samarbeid med tilknyttede grupper innen tvisteløsning (prosedyre) og transaksjon/M&A. Vi har blant annet advokater i vår corporate-avdeling som er spesielt tilknyttet fiskeri og havbruksnæringen. Vår internasjonale tilstedeværelse gir også ekstra fordeler i vår rådgivning, særlig overfor eksportleddet av sjømatnæringen.

 

Les boken Materialsamling i Havbruksrett

Du kan også laste ned boken her.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk

 • Fiskeri og havbruk

  2021

  Forslag til etablering av ny ordning for tillatelser til miljøteknologiformål

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 11. oktober et forslag til ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål på høring. Forslaget gjelder bare for oppdrett i sjø og er dermed avgrenset mot landbasert oppdrett og oppdrett til havs utenfor produksjonsområdeforskriftens geografiske virkeområde.

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.

 • Finansregulatorisk, Compliance og krisehåndtering, Fiskeri og havbruk, Prosedyre

  2021

  Administrative sanksjoner – objektivt sanksjonsansvar i strid med EMK?

  Det finnes en rekke bestemmelser i den offentligrettslige lovgivningen som gir forvaltningen myndighet til å ilegge ulike former for administrative sanksjoner, typisk overtredelsesgebyr. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvilket skyldkrav som er nødvendig og hva man som foretak bør være klar over dersom man kommer i en situasjon der foretaket risikerer å bli ilagt slike sanksjoner. Temaet har høy aktualitet, dels fordi forvaltningen har stadig flere hjemler til å ilegge administrative sanksjoner, og dels fordi Høyesterett nylig har avsagt en dom som kan innebære at dagens forvaltningspraksis er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).