Forsikringsrett

Vår kompetansegruppe for forsikringsrett og reassuranse tilbyr rådgivning innen alle typer forsikringsrettslige spørsmål, blant annet i tilknytning til forsikringsdekning, regresskrav, forsikringsmeglere og -agenter, forsikringsregulatoriske spørsmål og utforming av forsikringsvilkår.

Vi bistår norske og utenlandske forsikringsselskaper, captives, forsikringskunder og forsikringsmeglere med vurdering av dekningsspørsmål, tvisteløsning for de alminnelige domstoler og voldgift, regulatoriske rammebetingelser og klarlegging av forsikringsbehov. Forsikringsgruppens spisskompetanse omfatter hele det forsikringsrettslige fagfeltet; skade, ansvar, sjø, transport, energi, P&I, liv og reassuranse. 

Innen alminnelig forsikring yter vi bistand vedrørende tingsskadeforsikring, ansvarsforsikring, naturskadeforsikring, eierskifteforsikring, motorvognforsikring, yrkesskadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring.

Forsikringsgruppen har dessuten svært omfattende erfaring med sjøforsikring, energiforsikring, transportforsikring og reassuranse. Vi yter bistand til norske og utenlandske klienter vedrørende alle typer spørsmål i tilknytning til kaskoforsikring, tidstapsforsikring, P&I og FD&D, krigsforsikring og varetransportforsikring.