Immaterialrett

Immaterialretten er en fellesbetegnelse på regler som gir vern om etterligning av ideer, kunnskap og form. Immaterialretten kalles også åndsrett eller intellektuell eiendomsrett, og omfatter en rekke juridiske disipliner, som opphavsrett og patenter, rett til varemerke og foretaksnavn, designbeskyttelse og databasevern. Innenfor fagfeltet ligger også spørsmål vedrørende domenenavn og design, samt spørsmål om vern for know-how og bedriftshemmeligheter.

Våre advokater har solid kunnskap og lang erfaring innenfor disse rettsområdene. Vår kompetanse omfatter også markedsføringsrett, det vil si reglene om beskyttelse mot etterligning og illojal konkurranse, samt rammene for lovlige markedsføringstiltak. 

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomhetenes verdier, og det er økende fokus på sikring og håndhevelse av immaterielle rettigheter. Muligheten til å beskytte immaterielle rettigheter gir incentiver til forskning og utvikling. Samtidig innebærer andres immaterielle rettigheter utfordringer når det gjelder sikring av nødvendig handlingsrom for egen virksomhet.

Vi rådgir virksomheter om sikring av egne rettigheter, grenseoppgang mot andres rettigheter, og bistand ved utarbeidelse og forhandling av avtaler, som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter. Vi bistår også i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte.

De betydelige verdier som er knyttet til immaterielle rettigheter kan gi opphav til tvister. Vi bistår våre klienter med håndheving av egne rettigheter og i spørsmål om potensiell krenkelse av andres rettigheter. Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring innenfor området. Eksempelvis bistår vi i patentsaker vedrørende legemidler, bioteknologi, olje- og gass og innenfor oppdrettsnæringen. Vi har også bred erfaring fra tvister vedrørende etterligninger og spørsmål om rettsstridig utnyttelse av know-how og forretningshemmeligheter.

Innen markedsføringsretten bistår vi våre klienter med å sikre at planlagte markedsføringstiltak er i overensstemmelse med markedsføringslovgivningen. Vi bistår også i forbindelse med konflikter med konkurrenter, herunder i saker overfor domstolene, Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet og Forbrukerombudet. 

Vår kompetansegruppe for immaterialrett og teknologi består av høyt kvalifiserte og engasjerte advokater med bred erfaring innenfor rettsområdet og ulike teknologiområder. Advokatene er blant markedets ledende og er anerkjent i en rekke internasjonale rangeringer. Flere av våre advokater har tidligere erfaring fra lovarbeid og forskning.