Immaterialrett

Immaterialretten omfatter en rekke juridiske disipliner, så som patent, opphavsrett, rett til varemerke og foretaksnavn, designbeskyttelse og databasevern. Innenfor fagfeltet ligger også spørsmål vedrørende domenenavn, samt spørsmål om vern for know-how og bedriftshemmeligheter. Våre advokater i denne gruppen har sterk kompetanse og lang erfaring innenfor disse rettsområdene. Vår kompetanse og erfaring omfatter også markedsføringsrett, det vil si reglene om beskyttelse mot etterligning og illojal konkurranse, samt rammene for lovlige markedsføringstiltak.

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomhetenes verdier, og det er stadig økende fokus på sikring og håndhevelse av immaterielle rettigheter. Muligheten til å beskytte immaterielle rettigheter gir incentiver til forskning og utvikling. Samtidig innebærer andres immaterielle rettigheter utfordringer med hensyn til å sikre seg nødvendig handlingsrom for egen virksomhet.

Vi rådgir virksomheter om sikring av egne rettigheter, grenseoppgang mot andres rettigheter, og bistand ved utarbeidelse og forhandling av avtaler, som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter. Vi bistår også i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte.

De betydelige verdier som er knyttet til immaterielle rettigheter kan gi opphav til tvister. Vi bistår våre klienter med håndheving av egne rettigheter og i forhold til spørsmål om krenkelse av andres rettigheter. Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring innen området. Eksempelvis bistår vi i patentsaker innenfor teknologiområdene farmasi, olje- og gass og oppdrettsnæringen. Vi har også bred erfaring fra tvister vedrørende etterligninger og spørsmål om rettsstridig utnyttelse av know-how og bedriftshemmeligheter.

Innen markedsføringsretten bistår vi våre klienter med å sikre at planlagte markedsføringstiltak er i overensstemmelse med markedsføringslovgivningen. Vi bistår også i forbindelse med konflikter med konkurrenter, og i saker overfor domstolene, Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet og Forbrukerombudet.

Wikborg Reins kompetansegruppe for IP og teknologi består av høyt kvalifiserte og engasjerte advokater med bred erfaring innenfor rettsområdet og ulike teknologiområder. Advokatene er blant de ledende og har oppnådd anerkjennelse i internasjonale rangeringer. Flere av våre advokater har tidligere erfaring fra lovarbeid og forskning. Vi legger særlig stor vekt på faglig kvalitet.