Infrastruktur/OPS

Norge står overfor store investeringer innen infrastruktur de nærmeste årene. Utbygging av vei, jernbane, offentlige skoler og sykehus er noen eksempler på områder som står overfor storstilte utbygginger.

Denne type utbygginger stiller store krav til både innkjøpere og tilbydere mht planlegging, prosjektering, gjennomføring og finansiering. Det har vært reist kritikk mot myndighetene i forhold til gjennomføringen av større prosjekter fordi disse ofte blir stykket opp i mindre prosjekter av hensyn til blant annet finansiering. Dette har medført at prosjekter tar lengre tid, har en høyere kostnad og sist men ikke minst til en lavere nytteverdi av prosjektene for sluttbrukerne.

OPS – Offentlig privat samarbeid har blitt testet ut som en alternativ finansierings- og gjennomføringsmodell. OPS innebærer at et privat selskap står for finansiering, utbygging, drift og vedlikehold av et offentlig prosjekt som etter en bestemt periode faller tilbake til det offentlige.

Det er gjennomført flere pilotprosjekter i Norge for å vurdere effektene av en slik gjennomføringsform. Hovedkonklusjonene er at OPS-prosjektene kjennetegnes av en mer effektiv ressursutnyttelse, raskere byggetid og en høyere brukernytte.

Wikborg Rein har vært involvert som rådgiver i 3 av de fire første større pilotprosjektene som er gjennomført i Norge:

Veiprosjektet Klett-Bårdshaug
Bistand til banksyndikat ledet av Nordea knyttet til:

  • Gjennomgang og identifikasjon av risikoelementer i entreprise- og operasjons/vedlikeholdskontraktene
  • forhandlinger med entreprenør (og til dels Vegdirektoratet) om plassering av ulike typer risiko gjennomgang av garantier fra entreprenør og kommersiell sponsor for avdekning av risikoelementer som ble påhvilende OPS-selskapet
  • utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon

Veiprosjektet Lyngdal-Flekkefjord

  • Bistand til European Investment Bank i utarbeidelse av lånedokumentasjon for delfinansiering av investeringskostnadene til OPS-selskapet.

Veiprosjektet Grimstad-Kristiansand

  • Bistand i anbudsfasen knyttet til finansiering av prosjektet samt løpende bistand til entreprenøren som ble tildelt oppdraget samt OPS-selskapet.