Kapitalforvaltning

For å gi gode og praktiske råd til de beste kapitalforvalterne kreves det spisskompetanse og inngående forståelse av kapitalforvaltningsbransjen og aktørenes aktiviteter. Vårt team innenfor kapitalforvaltning har bred erfaring med å yte bistand til alle typer kapitalforvaltere, både regulerte og uregulerte.

Vi bistår blant annet verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond (innenfor private equity, hedgefond, eiendomsfond, private debt, infrastruktur, mv.), prosjektfinansieringsselskaper og tilretteleggere, verdipapirfondsforvaltere, banker og finansforetak, pensjonsforetak og pensjonsfond, forsikringsselskaper, family offices, konsulenter, rådgivere og tjenesteytere innenfor kapitalforvaltning.

Vår bistand omfatter blant annet: 

  • Finansregulatorisk og annen løpende rådgivning: Vi bistår med etablering av forvaltningsmiljøer og håndtering av konsesjonssøknader, løpende rådgivning tilknyttet virksomhetsregler, atferdsregler og øvrige rammevilkår (inkludert myndighetskontakt tilknyttet stedlig tilsyn og øvrig kommunikasjon med Finanstilsynet eller andre myndigheter).
  • Fondsetableringer: Vi bistår med skatt og struktur, prosjektledelse (”legal lead”) samt koordinering tilknyttet tjenesteytere og eventuell utenlandsk advokat, rådgivning tilknyttet markedsføring og pre-marketing, håndtering av AML og utarbeidelse av fondsdokumenter og markedsføringsmateriell (inkludert fondspresentasjoner, selskapsavtaler og limited partnership agreements, vedtekter, informasjonsmemorandum, private placement memorandum, prospekt, supplement, DDQ, forvaltningsavtaler, aksjonæravtaler, depotmottakeravtaler, administrasjonsavtaler, mv.)
  • Compliance-, AML- og governancetjenester: Vi bistår med opplæring av ansatte, utarbeidelse av policypakker og instrukser for virksomheter og investeringer, i tillegg til å yte integrert tjenestestøtte som styrebistand, ”corporate secretary”, bistand til compliance-funksjonen, bistand til compliance-komité, fiktive tilsyn, osv.
  • M&A: Vi bistår med alle former for noterte og unoterte transaksjoner, fusjoner og fisjoner.
  • Kontraktsrett og bistand med forhandlinger for kapitalforvaltere: Vi bistår blant annet med forhandling og utarbeidelse av distribusjonsavtaler, forvaltningsavtaler og andre mandatavtaler, avtaler om kjøp og salg, rådgivningsavtaler, avtaler om tilrettelegging, aksjonæravtaler, ISDA, GMSLA, osv.
  • Arbeidsrett for kapitalforvaltere: Vi bistår med utarbeidelse av bransjespesifikke arbeidskontrakter og aksjonæravtaler, incentivprogrammer for management og andre bonusordninger samt løpende arbeidsrettslig rådgivning til forvaltere og deres porteføljeselskaper.
  • Environmental, Social, and Governance (ESG): Vi bistår med rådgivning tilknyttet EU Taxonomy, utarbeidelse av ESG policies og instrukser, gjennomføring av ESG Due Dilligence og annen løpende rådgivning tilknyttet ESG for kapitalforvaltere.

Les våre siste artikler innen finansregulatorisk