Kapitalmarkeder

Wikborg Reins kompetansegruppe for kapitalmarkeder har spisskompetanse og betydelig erfaring innen børsnoteringer, emisjoner og oppkjøp av børsnoterte selskaper, utstedelse av obligasjonslån samt rådgivning innen det finansregulatoriske området og børsnoterte selskapers plikter. Vi bistår blant annet norske og utenlandske selskaper, verdipapirforetak, finansinstitusjoner, fond og investorer med gjennomføring av transaksjoner og på løpende basis knyttet til overholdelse av offentligrettslig regelverk.

 Rådgivning i forbindelse med børsnoteringer, aksjeemisjoner, oppkjøp av børsnoterte selskaper, utstedelse av obligasjonslån og andre transaksjoner som involverer børsnoterte selskaper forutsetter inngående kjennskap til børsregelverket, verdipapirhandelloven og andre offentligrettslige regler. Dette er et fagfelt i sterk utvikling, og det komplekse regelverket er gjenstand for hyppige endringer. Wikborg Rein har ledende kompetanse innenfor disse områdene og omfattende erfaring med alle former for kapitalmarkedstransaksjoner, derunder utarbeidelse av prospekter, informasjonsdokumenter og tilbudsdokumenter.

Vi bistår også på løpende basis noterte selskaper, verdipapirforetak og investorer vedrørende deres aktiviteter i verdipapirmarkedet, myndighetsforhold og compliance. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til innsideproblematikk, flagging, meldeplikt, informasjonsplikt for noterte selskaper, tilbudsplikt og frivillige tilbud på aksjer notert i Norge, mv.

Mange aktører i finans- og verdipapirmarkedet er underlagt et omfattende offentligrettslig regelverk knyttet til deres organisering og drift, herunder verdipapirforetak, finansinstitusjoner, forsikringsselskap og fondsforvaltningsselskaper. Reguleringen omfatter også en rekke av produktene som tilbys i finansmarkedet, slik som ulike typer verdipapirfond, forsikrings- og sammensatte produkter. Vi har bred erfaring med å bistå norske og utenlandske aktører innen dette området. Bistanden omfatter blant annet etablering, konsesjonssøknader, produktutvikling og overholdelse av de selskaps- og virksomhetsregler som til enhver tid gjelder for slik virksomhet.

Kompetansegruppen består av høyt kvalifiserte advokater med erfaring blant annet fra Oslo Børs, Finanstilsynet og større aktører i finansnæringen. Wikborg Rein har de siste årene hatt en betydelig markedsandel innenfor børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjoner og oppkjøp av børsnoterte selskaper, og er blant de ledende på arbeid innenfor det finansregulatoriske området.