Konkurranserett

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Våre advokater arbeider med disse rettsområdene daglig, og vi har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker.  

Konkurransereglene er i konstant utvikling og håndheves strengt av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter. Mange bedrifter opplever et stadig økende fokus fra myndighetenes side på hvordan konkurransen fungerer, på virkningen av fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner, og på aktørenes samarbeid, avtaler og praksis. Dette er grunnen til at mange bedrifter kommer til oss for å forsikre seg om at deres virksomhet drives innenfor konkurransereglenes rammer.  

Våre konkurranserettsadvokater har løpende saker overfor norske og internasjonale konkurransemyndigheter og domstolene. I tillegg til lang advokaterfaring, har våre konkurranserettsspesialister også svært nyttig erfaring fra ledende stillinger i Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan, UK Competition & Markets Authority, EFTA-domstolen, EU-kommisjonen, internasjonal advokatfirma, Økokrim og domstolene. 

Konkurranserettsadvokatene gir juridiske og strategiske råd i blant annet følgende typer saker: 

  • Konkurranserettslig vurdering av oppkjøp, fusjoner, etablering av joint ventures og andre foretakssammenslutninger. Utarbeidelse og oppfølgning av melding til Konkurransetilsynet, andre nasjonale konkurransemyndigheter og EU-kommisjonen.
  • Utforming og kvalitetssikring av distribusjonsavtaler, lisensavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler, slik at de ikke kommer i konflikt med konkurransereglene.
  • Bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid, som for eksempel markedsdeling, prissamarbeid og anbudssamarbeid. Håndtering av forholdet til konkurransemyndighetene, blant annet søknad om bøteimmunitet og bistand til foretakene ved kontroller og etterforskning fra myndighetenes side.
  • Vurdering av eksklusivitetsavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelser og annen type markedsatferd som kan utgjøre ulovlig misbruk av dominerende stilling. Rådgivning for at dominerende foretak skal tilpasse seg konkurransereglene på best mulig måte. Bistand i forbindelse med klager til konkurransemyndighetene.
  • Utarbeidelse av interne retningslinjer og rutiner for hvordan bedrifter kan unngå å bryte konkurransereglene og hvordan bedrifter skal opptre dersom de blir involvert i konkurransesaker.

Les våre siste artikler om konkurranserett