Miljørett

Wikborg Rein har betydelig erfaring innen miljørettslige problemstillinger både på sjø og land. Vi bistår selskaper i forbindelse med å vurdere mulige miljøkonsekvenser av oppkjøp og fusjoner, ved tolkning av regelverk for å tilse at virksomheten er i overensstemmelse med gjeldende reguleringer, samt ved både sivilrettslige og strafferettslige sider knyttet til forurensning.

Vi tilbyr miljørettslig juridisk bistand innen en rekke forretningsområder, slik som industri, fast eiendom og kraftutbygging, oppdrett og fiskeri, samt shipping og oljevirksomhet. I denne forbindelse har miljørettsgruppen videreutviklet den kompetanse firmaet har opparbeidet seg over lengre tid i tilknytning til større oljeutslipp fra skip og andre forurensningssaker.

Miljørettsgruppens arbeidsfelt kan overordnet sett deles i tre. For det første bistår vi regelmessig selskaper ved såkalt "due diligence" prosesser. I den forbindelse er det avgjørende for investorer og oppkjøpere å få identifisert potensiell risikoeksponering tilknyttet gamle miljøsynder. Vi har også et bredt kontaktnett innen miljøsektoren slik at vi kan bistå med å innhente tekniske undersøkelser i den grad dette anses nødvendig.

Videre bistår vi bedrifter i forbindelse med tolkning av gjeldende regelverk slik at bedriftene kan tilrettelegge sin virksomhet på en måte som er i overensstemmelse med de varierte og til dels omfattende reguleringene som finnes innen miljøsektoren. For eksempel vil det i tilknytning til større utbyggingsprosjekter og oppdrettsvirksomhet være en rekke nasjonale og internasjonale regler som kommer til anvendelse.

Vi har også bred erfaring med forurensningsproblemstillinger. Forurensning fører oftere enn før til strafferettslige eller administrative sanksjoner fra offentlige myndigheter. Videre kan forurensning under visse omstendigheter gi grunnlag for erstatningskrav i eller utenfor kontrakt. I forbindelse med forurensning fra skip bistår vi ofte forsikringsselskap eller reder, mens vi ved andre forurensnings¬tvister har bistått en rekke ulike selskaper.

Gruppen består av advokater som har lang erfaring innen shipping/offshore relaterte problemstillinger, særlig tilknyttet akutt forurensning og vrakfjerning, både i Norge og internasjonalt.