Miljørett på sjø og land

Vi har betydelig erfaring innen miljørettslige problemstillinger både på sjø og land. I denne forbindelse har miljørettsgruppen videreutviklet den kompetanse firmaet har opparbeidet seg over lengre tid i tilknytning til grunnforurensning, større oljeutslipp fra skip og andre forurensningssaker.

Det stilles stadig strengere miljøkrav til selskaper tilknyttet blant annet utslipp, støy, opprydning av forurenset grunn, sjøbunn eller i sedimentene samt håndtering av avfall (farlig avfall, spesialavfall, næringsavfall) og avfallsdeponi (landdeponi, stranddeponi og fjorddeponi). Dette kan skje ved strengere vilkår i endring eller omgjøring av eksisterende tillatelser. Ved forurensning er tiltakspliktens rekkevidde særlig relevant og her kommer også tiltaksplaner inn. Videre er naturvern og naturmangfold samfunnsmessig prioritert. Vi veileder selskaper om regelverket og kan bistå i kontakten med forurensningsmyndigheten ved søknad om utslippstillatelser og oppfølging av pålegg om tiltak, slik som undersøkelser eller utarbeidelser av tiltaksplaner. 

Vi bistår videre regelmessig ved såkalte "due diligence" prosesser i forbindelse med salg, oppkjøp og fusjoner. I den forbindelse er det avgjørende for investorer og oppkjøpere å få identifisert potensiell risikoeksponering. Det kan være av stor betydning å få oversikt over potensiell grunnforurensning, nødvendige tillatelser, og regelverk som kan påvirke bedriften innen nær fremtid. 

Vi har også bred erfaring med tvisteløsning innen miljøretten, hvor forurensningsproblemstillinger ofte står sentralt. Våre advokater har prosedert flere merkesaker om tiltaksplikt og refusjon, der det offentlige selv har satt i verk tiltak, i medhold av forurensningsloven. Hvem som er innenfor ansvarskretsen og valg av ansvarssubjekt er et av flere sentrale spørsmål. Brudd på forurensningsloven eller forurensningsforskriften fører oftere enn tidligere til strafferettslige eller administrative sanksjoner (særlig bøter, foretaksstraff eller tvangsmulkt) fra offentlige myndigheter. Videre kan forurensning gi grunnlag for erstatningskrav fra naboer, kontraktsparter eller andre.