Næringseiendom

Wikborg Rein er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Vi bistår alle aktører innenfor området, herunder norske og internasjonale aktører i næringslivet og offentlig sektor. Vårt arbeidsfelt dekker alle spørsmål i tilknytning til næringseiendom, herunder kjøp og salg av eiendom og eiendomsselskaper, bistand i forbindelse med eiendomsutvikling, inngåelse av leiekontrakter, og tvisteløsning tilknyttet leiekontrakter samt øvrig generell bistand tilknyttet næringseiendom.

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for og gjennomføring av salg av næringseiendom. Ved å tilrettelegge for en god prosess, og kvalitetssikre informasjonsmemorandum/prospekt før objektet legges ut i markedet, bidrar man til å forenkle prosessen tilknyttet salg av næringseiendom. Derved øker også sannsynligheten for vellykket gjennomføring av et salg, færre krav om prisavslag underveis i forhandlingene, samt redusert risikoen for tvist etter gjennomføring av salg.

Vi har også bred erfaring med budgivning, due diligence og forhandling av kjøpekontrakt for kjøpere av næringseiendom og eiendomsselskaper. Vår bistand tilknyttet kjøp av eiendom inkluderer også bistand tilknyttet skatt, finansiering og konkurransemelding hvor dette er relevant. Wikborg Rein er således totalleverandør av juridiske tjenester for kjøpere av næringseiendom. Vår erfaring tilsier at mange tvister kan unngås dersom partene enes om presise og klart definerte kontraktsforpliktelser som ivaretar partenes behov for å oppnå balanse i kontraktsforholdet og for å reflektere de forutsetninger som lå til grunn for en kjøpers tilbud.

Hva gjelder eiendomsutviklingsprosjekter viser vår erfaring at mange tvister kan unngås dersom partene tidlig i prosessen enes om et godt og gjennomtenkt avtaleverk. Gode samarbeidsavtaler, opsjonsavtaler, leiekontrakter, og bra samspill med Plan- og Bygningsetaten, øker sannsynligheten for gjennomførte utviklingsprosjekter, reduserer risikoen for tvister og reduserer risikoen for fremtidige forsinkelser i prosjektet.

Leiekontrakten utgjør ofte fundamentet både i en eiendomsutvikling, i et kjøp eller salg av eiendom, og ved større verdistigninger tilknyttet næringseiendom. Vår erfaring tilsier at et bevisst forhold til leiekontraktene, og kontraktenes rettslige klausuler kan redusere risikoen for tvister, og tilrettelegge for realisasjon av verdistigning tilknyttet eiendom.

Wikborg Reins kompetansegruppe innenfor næringseiendom består av ca. 18 høyt kvalifiserte advokater under ledelse av partner Ingrid Høstmælingen. Våre advokater har betydelig erfaring både fra kjøp, salg, utvikling, leiekontraktsforhandlinger og tvisteløsning, og har blant annet bistått klienter i flere av de største eiendomstransaksjonene og restruktureringene av eiendomsporteføljer som har vært gjennomført i Norge de siste årene.

Wikborg Rein er medlem av Norwegian Green Building Council.