Ukens Tips: Forskriftsunntak fra rentefradragsbegrensninger


Finansdepartementet vedtok den 24. april 2014 et forskriftsunntak fra rentefradragsbegrensningsreglene som ble innført med virkning fra inntektsåret 2014. Forskriften unntar de vanligste formene for sikkerhetsstillelse i forbindelse med oppkjøpsfinansiering fra rentebegrensning.

Skatteloven § 6-41 ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2014, og fastslår at selskaper ikke lenger får fullt skattemessig fradrag for rentekostnader som betales til nærstående selskaper og personer dersom netto rentekostnader (interne og eksterne renter) overstiger et terskelbeløp og en fradragsramme. Se vårt nyhetsbrev av 2. januar 2014 for en nærmere beskrivelse av rentefradragsbegrensningsreglene.

I tilfeller der en nærstående part til låntaker har stilt sikkerhet for låneopptak fra en ekstern långiver (typisk en bank), skal rentene som betales til den eksterne lovgiveren anses som "interne" renter i relasjon til rentefradragsbegrensningsreglene og underlegges således begrensninger for skattemessig fradrag. Dette følger av skatteloven § 6-41, sjette ledd, bokstav a. Det ble imidlertid varslet et forskriftsunntak fra denne delen av bestemmelsen, og det er dette unntaket som nå er vedtatt i form av en bestemmelse som inntas i Finansdepartementets skattelovforskrift § 6-41. Forskriftsunntaket gis virkning fra og med inntektsåret 2014.

Det vedtatte forskriftsunntaket innebærer at eksterne renter med sikkerhet fra nærstående fortsatt anses som eksterne renter med alminnelig skatterettslig fradragsrett i følgende to tilfeller:
• når det selskapet som har stilt sikkerheten er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 % av låntakeren. Dette innebærer eksempelvis at dersom et datterselskap har stilt en eiendom eller andre eiendeler som pant til sikkerhet for morselskapets opptak av ekstern gjeld, så omfattes det av forskriftsunntaket, og kan opprettholdes som tidligere.

• når sikkerheten fra den nærstående er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren. Dette innebærer at dersom et morselskap har stilt sikkerhet i form av pant i aksjene i låntaker eller andelene i låntaker, så omfattes det av forskriftsunntaket. Ordinær morselskapsgaranti i forbindelse med låneopptak omfattes dog ikke av forskriftsunntaket, og vil således medføre at renter på den eksterne gjelden anses som interne renter i skatterettslig forstand.

Med hensyn til fordringer som stilles som sikkerhet, er det ikke noe krav at denne fordringen eies av et morselskap. Slik fordring som eies av annet nærstående selskap kan dermed også stilles som sikkerhet for en låntakers øvrige gjeld.
Høringsnotatet fra Finansdepartementet av 20. desember 2013 inneholdt forslag til forskriftsunntak som var betydelig snevrere enn det forskriftsunntaket som nå er vedtatt. Det vedtatte forskriftsunntaket er klarere og går lengre enn det som opprinnelig var varslet i forbindelse med høringen, og det gjør det enklere og mer forutsigbart for aktørene å forholde seg til forskriften. Herunder unntas de vanligste formene for sikkerhetsstillelse i forbindelse med oppkjøpsfinansiering fra hovedregelen i skatteloven § 6-41.

Forskriften løser ikke alle spørsmål i kompliserte selskapsstrukturer der det er flere selskaper som er låntakere og garantister/sikkerhetsstillere, men den gjør det betydelig enklere å forholde seg også til slike strukturer.

---------------------------------

Siste tre Ukens Tips:

Signerings- og styreforbehold - ny Høyesterettsdom

Arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker

Generalforsamling

 

Her er alle Ukens Tips samlet på en side.