Petroleumsrett og energi

Wikborg Rein tilbyr spisskompetanse innen alle deler av energiretten. Dette omfatter juridiske spørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og spørsmål knyttet til tradisjonell vannkraftvirksomhet og nye fornybare energiformer, herunder vindkraft. Vi bistår både ressurseiere, leverandører og offentlige myndigheter med spørsmål knyttet til utvikling, drift og overdragelse av energivirksomhet.

Energirelatert virksomhet ivaretar viktige allmenne hensyn og derav følger det også at den nasjonale og internasjonale regulering og kontroll er betydelig. Samtidig knytter det seg ofte store økonomiske interesser til virksomheten, hvilket gjør det nødvendig for aktørene i energibransjen å ivareta sine privatrettslige så vel som offentligrettslige posisjoner på en god måte.

Regelverkene og hensynene som gjør seg gjeldende er ofte likeartet på tvers av de ulike energidisipliner, og Wikborg Rein har derfor valgt en samlet tilnærming til fagområdene petroleumsrett og kraftrett innenfor faggruppen Energi og petroleumsrett.

Eiere av petroleumsressurser og infrastruktur på norsk sokkel etterspør ofte vår bistand knyttet til offentlige tillatelser, samarbeidsavtalen mellom lisensdeltakere, innleie av rigg og andre sentrale innsatsfaktorer, forholdet til leverandører i utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, samt ved avsetning og transport av petroleum. Vi bistår også leverandørsiden i alle faser av petroleumsvirksomheten.

Vi bistår ofte våre kraftklienter med spørsmål knyttet til eierskapslovgivning og øvrige offentligrettslige rammer om virksomheten, utbyggingsprosjekter knyttet til vannkraft, vindkraft, biobrensel, nett og fjernvarme, miljøspørsmål, nettregulering og utveksling over landegrensene, de økonomiske rammevilkår for ny fornybar energi, samt avsetning av kraft og finansielle produkter knyttet til avsetningen.

Vi tilbyr spisskompetanse og omfattende bransjeerfaring i kombinasjon med et bredt forretningsjuridisk tjenestespekter. Spørsmål knyttet til selskapsmessig organisering, transaksjoner, omfattende tvister, skatt, arbeidsrett, EU/EØS-rett og konkurranserett løses ofte i samarbeid mellom vår energigruppe og spesialister fra firmaets øvrige avdelinger. Samlet gjør dette oss i stand til å arbeide effektivt og å levere presise og praktisk anvendbare råd til våre klienter.