Gasstvist

Gassteamet er spesialister på tvisteløsning og forhandlinger i energi- og naturressursindustrien, særlig angående naturgass. Langvarige gassalgsavtaler har fellestrekk uavhengig av verneting og lovvalg i den aktuelle GSA eller SPA, og uavhengig av om gass eller LNG kjøpes for videresalg, kraftproduksjon, som råvare eller skipsdrivstoff.

Teamet har unik erfaring i forhandling og reforhandling av langsiktige avtaler om naturgass, LNG og flytende petroleumsgasser (LPG), oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms. 

Teamet håndterer prisrevisjoner, indeksjusteringer og –utskiftninger, tvister om volumer, take-or-pay, gasstransitt og –transport, og tvister om investeringer og joint ventures i petroleumsindustrien. Hovedsakelig representerer teamet gasskjøpere så som importører, distributører, kraft- og gjødselprodusenter og petrokjemisk industri mot gassprodusenter i Norge, Russland og andre steder. 

Den vanligste tvisteløsningsmekanismen i langsiktige gassalgsavtaler er internasjonal voldgift, og teamet håndterer både ad hoc og institusjonell voldgift (ICC, SCC og LCIA). Prestasjoner som kan nevnes er innføring av gassindeksering i en langvarig gassalgsavtale mellom RWE og Gazprom Eksport, og vellykket representasjon av Naftogaz i Ukraina mot Gazprom i tvister om prisrevisjon, take or pay og transitt. Teamet har håndtert kontrakter etter norsk, svensk, tysk, østerriksk, sveitsisk, ukrainsk og engelsk rett. 

Teamet har omfattende erfaring med konkurranserettsspørsmål i GSA- og SPAer, som destinasjonsklausuler og andre videresalgsbegrensninger, profittdeling, restriksjoner på videresalgspriser og misbruk av dominerende stilling, og er kjent med relevant energirett slik som tredjepartsadgang, tariffer og kapasitetsreservasjoner. På disse og andre tilgrensende rettsområder slik som shipping og entreprise, trekker teamet på spesialkompetanse fra hele firmaet.