Resirkulering av skip og rigger

Salg og flytting av skip og borerigger for destruering og resirkulering er et høyt regulert område som involverer en rekke internasjonale regler, slik som:

 • Basel-konvensjonen om grensekryssende bevegelser av farlig avfall;
  • Forordning om transport av avfall (Forordning (EF) Nr.1013/2006); og
  • Forordning om opphugging av skip (Forordning (EU) Nr.1257/2013) (som søker å implementere Hong Kong-konvensjonens standarder før den konvensjonen trer i kraft, men som også kontroversielt søker å modifisere anvendelsen av Basel-konvensjonens regime i EU).

Dette regelverket/Disse har innført komplekse regimer, der de totale konsekvensene må  vurderes svært nøye av enhver part som er involvert i salg eller kjøp av skip og rigger som skal resirkuleres, og/eller flytting av slike skip eller rigger til resirkuleringsanlegg.

Det er viktig å merke seg at et skip kan utgjøre avfall i Basel-konvensjonens betydning til  tross for at det fortsatt er i kommersiell drift og frakter last. Den nylige avgjørelsen i Rotterdam tingrett i Seatrade-saken (Rotterdam tingretts dom av 15. mars 2018 i straffesak nummer 10/994550-15) bekrefter, ikke overraskende, at stillingen er den eksakt samme i henhold til Fordning om transport av avfall.

Kostnaden for overholdelse av Basel-konvensjonen og Fordning om transport av avfall er ofte liten. Kostnaden for manglende overholdelse er imidlertid potensielt svært høy:

 • Strafferettslig forfølgning av eierne av skipet eller riggen;
 • Strafferettslig forfølgning av andre (fysiske eller juridiske personer) som er involvert i den grensekryssende bevegelsen av skipet eller riggen – dette kan gjelde styremedlemmer, ansatte og agenter hos eierne og/eller eiernes leverandører (for eksempel selskapet som leverer sleping, skipets manager og skipets kaptein); 
 • Maritime disiplinærtiltak mot  kapteinen;
 • Eiere kan tvinges til å bekoste flytting av skipet eller riggen tilbake til det stedet den opprinnelig ble flyttet fra;
 • Brudd på garanti ifm finansiering, forsikring eller andre kontraktsdokumenter;
 • Skade på omdømme.

Overholdelse er derfor helt avgjørende.

Det kreves en lokal due diligence for å forstå og håndtere de ofte motstridende regulatoriske kravene som gjelder i eksport-, import- og transittstatene for flytting av skip og rigger til resirkuleringsanlegg. Eiere og andre parter som er involvert i resirkuleringsprosjekter av skip eller rigger behøver juridiske rådgivere som har erfaring med alle aspektene ved Basel-konvensjonsregimet, de praktiske problemstillingene som oppstår i forbindelse med Basel-varslinger og særegenhetene i søknadsprosessen i en rekke jurisdiksjoner.

Teamet vårt har bistått klienter i over 50 resirkuleringsprosjekter i Europa, Vest-Afrika, Asia og Amerika, og har spesielt uovertruffen erfaring med:

 • Generell rådgivning vedrørende avfallstransport;
 • Lokal due diligence;
 • Utarbeidelse og forhandling av avtaler om salg og resirkulering;
 • Utarbeidelse og forhandling av tilsynsdokumenter;
 • Behandling av søknader til myndigheter i eksport-, transitt- og importjurisdiksjoner;
 • Kontakt med myndigheter;
 • Utarbeidelse og forhandling av bank- og bedriftsgarantier til myndigheter;
 • Utarbeidelse og forhandling av to- og tresidige slepekontrakter;
 • Bistand i tvister om avtaler vedrørende salg og resirkulering;
 • Bistand i forbindelse med etterforskninger/søksmål vedrørende påståtte brudd på lovgivning om avfallstransport.

Dersom du ønsker mer informasjon eller bistand på dette området, vennligst se denne artikkelen eller kontakt partner Renaud Barbier-Emery eller senioradvokat Ina Lutchmiah.