Resirkulering av skip og rigger

Salg og flytting av skip og borerigger for destruering og resirkulering er et høyt regulert område som involverer en rekke internasjonale regler, slik som Basel-konvensjonen om grensekryssende bevegelser av farlig avfall:

 • Forordning om transport av avfall (Forordning (EF) Nr.1013/2006); og
 • Forordning om opphugging av skip (Forordning (EU) Nr.1257/2013) (som søker å implementere Hong Kong-konvensjonens standarder før den konvensjonen trer i kraft, men som også kontroversielt søker å modifisere anvendelsen av Basel-konvensjonens regime i EU).

Dette regelverket har innført komplekse regimer, der de totale konsekvensene må vurderes svært nøye av enhver part som er involvert i salg eller kjøp av skip og rigger som skal resirkuleres, og/eller flytting av slike skip eller rigger til resirkuleringsanlegg.

Det er viktig å merke seg at et skip kan utgjøre avfall i Basel-konvensjonens betydning til tross for at det fortsatt er i kommersiell drift og frakter last. Avgjørelsen i Rotterdam tingrett i Seatrade-saken (Rotterdam tingretts dom av 15. mars 2018 i straffesak nummer 10/994550-15) bekrefter, ikke overraskende, at stillingen er den eksakt samme i henhold til Fordning om transport av avfall.

Kostnaden for overholdelse av Basel-konvensjonen og Fordning om transport av avfall er ofte liten. Kostnaden for manglende overholdelse er imidlertid potensielt svært høy:

 • Strafferettslig forfølgning av eierne av skipet eller riggen
 • Strafferettslig forfølgning av andre (fysiske eller juridiske personer) som er involvert i den grensekryssende bevegelsen av skipet eller riggen – dette kan gjelde styremedlemmer, ansatte og agenter hos eierne og/eller eiernes leverandører (for eksempel selskapet som leverer sleping, skipets manager og skipets kaptein)
 • Maritime disiplinærtiltak mot kapteinen
 • Eiere kan tvinges til å bekoste flytting av skipet eller riggen tilbake til det stedet den opprinnelig ble flyttet fra
 • Brudd på garanti ifm finansiering, forsikring eller andre kontraktsdokumenter
 • Skade på omdømme

Overholdelse er derfor helt avgjørende.

Det kreves en lokal due diligence for å forstå og håndtere de ofte motstridende regulatoriske kravene som gjelder i eksport-, import- og transittstatene for flytting av skip og rigger til resirkuleringsanlegg. Eiere og andre parter som er involvert i resirkuleringsprosjekter av skip eller rigger behøver juridiske rådgivere som har erfaring med alle aspektene ved Basel-konvensjonsregimet, de praktiske problemstillingene som oppstår i forbindelse med Basel-varslinger og særegenhetene i søknadsprosessen i en rekke jurisdiksjoner.

Teamet vårt har bistått klienter i over 50 resirkuleringsprosjekter i Europa, Vest-Afrika, Asia og Amerika, og har spesielt uovertruffen erfaring med:

 • Generell rådgivning vedrørende avfallstransport
 • Lokal due diligence
 • Utarbeidelse og forhandling av avtaler om salg og resirkulering
 • Utarbeidelse og forhandling av tilsynsdokumenter
 • Behandling av søknader til myndigheter i eksport-, transitt- og importjurisdiksjoner
 • Kontakt med myndigheter
 • Utarbeidelse og forhandling av bank- og bedriftsgarantier til myndigheter
 • Utarbeidelse og forhandling av to- og tresidige slepekontrakter
 • Bistand i tvister om avtaler vedrørende salg og resirkulering
 • Bistand i forbindelse med etterforskninger/søksmål vedrørende påståtte brudd på lovgivning om avfallstransport

Dersom du ønsker mer informasjon på dette området, vennligst se denne artikkelen eller ta kontakt.

Les våre sister artikler innen resirkulering av skip og rigger

 • Shipping Offshore, Resirkulering av skip og rigger, Karriere

  2022

  Kvinner i jussen: Ina Lutchmiah

  Vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars og har spurt noen av våre kvinnelige advokater på tvers av våre kontorer i inn- og utland om hvordan det er å være en kvinnelig advokat i dag. Les vårt fjerde intervju – denne gangen med Ina Lutchmiah.

 • Shipping Offshore, Resirkulering av skip og rigger

  2018

  Recycling – where ships go to die

  A ship’s life cycle ends with it being dismantled and recycled. Up to 95 % of a ship’s weight is made up of steel, which can be sold and reused. A modern ­recycling process, which also includes the recycling of other materials, can be very efficient and is a positive step towards a greener shipping industry.