Er du kreditor med krav mot virksomheter som har gått konkurs?

Dersom du mener å ha krav mot en virksomhet som har gått konkurs må dette kravet meldes til konkursboet som en såkalt fordringsanmeldelse.

En fordringsanmeldelse må inneholde følgende:

  • Angivelse av konkursbo
  • Angivelse av fordringshaver (navn, adresse, epostadresse, telefonnummer)
  • Beløp (i norske kroner, inkludert eventuelle renter frem til konkursåpning)
  • Forfallsdato
  • Angivelse av om kravet har noen form for sikkerhet
  • Angivelse av kontonummer for utbetaling av eventuell dividende

Kravet må i tillegg dokumenteres, altså må det fremlegges dokumentasjon på kravets eksistens og riktighet. Hvis kravet for eksempel skriver seg fra en ubetalt faktura, er den ubetalte fakturaen tilstrekkelig som dokumentasjon.

Bare fordringer som blir anmeldt og godkjent i boet, medregnes i konkursen. Kravet må dokumenteres, og det må gis opplysning om det er sikret ved pant eller lignende og om det finnes solidarisk ansvarlige.

Fordringshaverne har stemmerett i boet og oppfordres til å møte på skiftesamlingen

Fordringsanmeldelsen kan sendes per epost til konkurs@wr.no. Vi behøver ikke papirkopi av dokumentene.

Ved spørsmål bes du om å henvende deg til konkursboet på konkurs@wr.no