Selskapsrett

Selskaper, spesielt i form av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene.

Vi legger stor vekt på å være et dynamisk og svært kompetent fagmiljø for selskapsrett. Våre advokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett. 

Vi arbeider daglig for å videreføre og fornye vår posisjon som et av landets fremste fagmiljøer på dette området. Vårt mål er å kombinere spisskompetanse innen selskapsrett med erfaring og forståelser fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområder.                                 

Medlemmene av kompetansegruppen for selskapsrett er viktige rådgivere: 

 • Når transaksjoner skal planlegges. Spisskompetanse er avgjørende for å finne en optimal selskapsstruktur og transaksjonsmodell og dermed en vellykket kommersiell løsning. 
 • Ved gjennomføringen av en transaksjon. Våre eksperter på selskapsrett arbeider blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, due diligence, strukturering av egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering, samt annet dokumentasjonsarbeid. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner. 
 • Ved løpende forvaltning av selskaper, herunder eierstyring og selskapsledelse, planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og eiere, kapitalisering og forsvarlig egenkapital. 
 • Kompetansegruppen arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.   
 • Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse/gjennomskjæring og tvangsinnløsning. Selskapsrettsgruppen har også unik erfaring knyttet til rådgivning om offentlig eierskap.

Les våre siste artikler om selskapsrett

 • Selskapsrett, Finansregulatorisk, Kapitalmarkeder, Korona

  2020

  Koronaviruset: Rettslig betydning for selskapene og finansmarkedet

  Hvilken fleksibilitet har aksje- og allmennaksjeselskaper ved avholdelse av styremøter, generalforsamling og utdeling av utbytte? Hvordan virker de endrede økonomiske betingelsene inn på årsregnskapet for 2019? Hvilke tiltak iverksetter myndighetene for å sikre likviditet og fortsatt utlån fra bankene? Koronaviruset utfordrer selskapene, og gir opphav til ulike spørsmål av både praktisk og rettslig karakter. Her svarer vi på utvalgte selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål.

 • Selskapsrett

  2019

  Endringer i aksje- og allmennaksjeloven i kraft fra 1. januar 2020

  Fredag 6. desember ble det avklart at endringene i blant annet aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (om selskapets avtaler med tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv) i all hovedsak trer i kraft fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil ikke lenger eiendomsselskaper være unntatt fra reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv, og særbehandlingen av eiendomsselskaper har fått sin slutt. Regjeringen begrunner endringen i et ønske om næringsnøytrale regler.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .