Selskapsrett

Selskaper, spesielt i form av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene.

Vi legger stor vekt på å være et dynamisk og svært kompetent fagmiljø for selskapsrett. Våre advokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett. 

Vi arbeider daglig for å videreføre og fornye vår posisjon som et av landets fremste fagmiljøer på dette området. Vårt mål er å kombinere spisskompetanse innen selskapsrett med erfaring og forståelser fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområder.                                 

Medlemmene av kompetansegruppen for selskapsrett er viktige rådgivere: 

 • Når transaksjoner skal planlegges. Spisskompetanse er avgjørende for å finne en optimal selskapsstruktur og transaksjonsmodell og dermed en vellykket kommersiell løsning. 
 • Ved gjennomføringen av en transaksjon. Våre eksperter på selskapsrett arbeider blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, due diligence, strukturering av egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering, samt annet dokumentasjonsarbeid. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner. 
 • Ved løpende forvaltning av selskaper, herunder eierstyring og selskapsledelse, planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og eiere, kapitalisering og forsvarlig egenkapital. 
 • Kompetansegruppen arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.   
 • Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse/gjennomskjæring og tvangsinnløsning. Selskapsrettsgruppen har også unik erfaring knyttet til rådgivning om offentlig eierskap.

Les våre siste artikler om selskapsrett

 • Finansiering, Korona, Selskapsrett, Finansregulatorisk

  2020

  Pris i pliktig tilbud - midlertidig forskrift

  Finansdepartementet har vedtatt midlertidige regler om fastsettelse av tilbudsprisen hvor tilbudsplikt utløses i forbindelse med tilførsel av egenkapital til et selskap i alvorlige finansielle vanskeligheter.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder, M&A, Korona

  2020

  Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk styremøte, generalforsamling etc. i aksjelovene og øvrig foretakslovgivning

  Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte (styremøte, generalforsamling, årsmøte, selskapsmøte, etc.) i aksje- og allmennaksjeloven, selskapsloven, stiftelser, samvirkeforetaksloven og finansforetaksloven etc. trådte i kraft 26. mai.

 • Selskapsrett, Kapitalmarkeder, M&A, Korona

  2020

  Unntaksforskrift for avholdelse av styremøter, generalforsamling, etc.

  Med hjemmel i Koronaloven, er det gitt forskrifter med unntak fra aksje- og allmennaksjelovens alminnelige krav om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger, samt fra selskapslovens, samvirkelovas og stiftelseslovens regler om selskapsmøter, årsmøter, styremøter etc. Unntaksreglene trådte i medhold av koronaloven § 4 i kraft lørdag 28. mars.