Selskapsrett

Selskaper, spesielt i form av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene.

Vi legger stor vekt på å være et dynamisk og svært kompetent fagmiljø for selskapsrett. Våre advokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett. 

Vi arbeider daglig for å videreføre og fornye vår posisjon som et av landets fremste fagmiljøer på dette området. Vårt mål er å kombinere spisskompetanse innen selskapsrett med erfaring og forståelser fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområder.                                 

Medlemmene av kompetansegruppen for selskapsrett er viktige rådgivere: 

 • Når transaksjoner skal planlegges. Spisskompetanse er avgjørende for å finne en optimal selskapsstruktur og transaksjonsmodell og dermed en vellykket kommersiell løsning. 
 • Ved gjennomføringen av en transaksjon. Våre eksperter på selskapsrett arbeider blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, due diligence, strukturering av egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering, samt annet dokumentasjonsarbeid. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner. 
 • Ved løpende forvaltning av selskaper, herunder eierstyring og selskapsledelse, planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og eiere, kapitalisering og forsvarlig egenkapital. 
 • Kompetansegruppen arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.   
 • Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse / gjennomskjæring og tvangsinnløsning. Selskapsrettsgruppen har også unik erfaring knyttet til rådgivning om offentlig eierskap.

Les våre siste artikler om selskapsrett

 • Selskapsrett

  2018

  Endringer i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse

  Den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse er oppdatert. Anbefalingen gjelder for alle selskaper med aksjer eller egenkapitalbevis notert på regulert marked i Norge.

 • Selskapsrett

  2018

  Unik styreutdanning i samarbeid med INSEAD

  Wikborg Rein og Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med den internasjonalt anerkjente businessskolen INSEAD, en internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold og lovgivning.

 • Selskapsrett

  2017

  Forslag til nye regler om markedsmisbruk og offentliggjøringsplikter i verdipapirhandel (MAR) – utsatt gjennomføring av MiFID II

  Med Wikborg Reins partner dr. juris Filip Truyen i spissen, foreslår Verdipapirlovutvalget i NOU 2017:14 en rekke uensartede endringer av verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, offentliggjøring av innsideinformasjon/utsteders løpende informasjonsplikt og primærinnsiders meldeplikt. Endringene gjennomfører markedsmisbruksforordningen (MAR). Forslaget ble lagt fram 23. juni.