Selskapsrett

Selskaper, spesielt i form av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene. Wikborg Rein legger stor vekt på å være et dynamisk og svært kompetent fagmiljø for selskapsrett. Våre advokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett.

Vi arbeider daglig for å videreføre og fornye vår posisjon som et av landets fremste fagmiljøer på dette området. Vårt mål er å kombinere spisskompetanse innen selskapsrett med erfaring og forståelser fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområder.

Medlemmene av kompetansegruppen for selskapsrett er viktige rådgivere:

 • Når transaksjoner skal planlegges. Spisskompetanse er avgjørende for å finne en optimal selskapsstruktur og transaksjonsmodell og dermed en vellykket kommersiell løsning.
 • Ved gjennomføringen av en transaksjon. Våre eksperter på selskapsrett arbeider blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, due diligence, strukturering av egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering samt annet dokumentasjonsarbeid. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner.
 • Ved løpende forvaltning av selskaper:
  • Rolle- og ansvarsfordelingen mellom eiere, styret og daglig leder (Eierstyring og selskapsledelse/Corporate  Governance/Virksomhetsstyring), herunder spørsmål om hvilke beslutninger et styre kan treffe og hvem som kan forplikte et selskap.
  • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger
  • Avtaler mellom selskapet og dets eiere kan skape utfordringer. Dette gjelder både saksbehandling og hvilke avgjørelser som kan treffes uten at det rammes av reglene om myndighetsmisbruk.
  • Kapitalisering og forsvarlig egenkapital
 • Kompetansegruppen arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter og på spørsmål knyttet til verdsettelse, bl. a. ved innløsning.   
 • Vårt årlige seminar om generalforsamlinger sammen med DNB har blitt en institusjon blant aktuelle aktører i Oslo og Bergen.
 • Selskapsrettsgruppen har også unik erfaring knyttet til rådgivning om offentlig eierskap.
 • Wikborg Reins kompetansegruppe for selskapsrett består av ca. 15 høyt kvalifiserte partnere under ledelse av partner dr. juris Filip Truyen og partner Arne Didrik Kjørnæs. Truyen er også professor II ved Universitetet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole. Kjørnæs har bl. a. vært rådgiver for det offentlige ved innføring av aksjelovene og verdipapirhandellovgivningen.