Statsstøtte og EU/EØS

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Vi arbeider med disse rettsområdene daglig, og har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker. 

Statsstøtte

Våre statsstøtteadvokater har omfattende erfaring med alle typer statsstøttesaker. Flere har i tillegg til advokaterfaring bakgrunn fra konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Vi bistår både offentlige aktører og potensielle støttemottakere i ulike typer statsstøttesaker, for eksempel ved risikovurderinger, klagesaker, forhåndsmeldinger til ESA og i privatrettslige tvister.

De senere årene har vi bl.a. håndtert en rekke forhåndsmeldinger til ESA om større støttetildelinger til utvikling av miljøteknologi og andre miljøtiltak i industrien, rådgivning i statsstøttespørsmål ved større statlige omorganiseringer, samt i en rekke store eiendomstransaksjoner, herunder både ved salg, utleie, kjøp og ekspropriasjon, på vegne av offentlige aktører. 

Vår bistand på statsstøtteområdet omfatter blant annet:  

  • Vurdering av om et planlagt tiltak innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand, og av om støtten eventuelt faller inn under et gruppeunntak eller kan godkjennes
  • Bistand til utforming av støttetiltak – både individuelle tiltak og støtteordninger – for å sikre at de dekkes av et unntak eller kan godkjennes
  • Bistand til støttegiver ved forhåndsmelding (notifikasjon) til ESA, både med utforming av meldingen, kontakt mot Nærings- og fiskeridepartementet og ESA, uformelle avklaringer (prenotifikasjon) og gjennom selve notifikasjonsprosedyren
  • Håndheving av statsstøttereglene i privatrettslige tvister, blant annet for nasjonale domstoler og i voldgiftsprosesser, for eksempel der en avtale med offentlige aktører påstås å innebære statsstøtte
  • Bistand til mulige støttemottakere der det kan ha forekommet ulovlig statsstøtte
  • Statsstøtterettslige risikovurderinger, både for støttemottaker og støttegiver
  • Bistand ved omorganiseringer i offentlig sektor/offentlig næringsvirksomhet, med sikte på å utelukke statsstøtte

EU/EØS

Våre advokater yter også bistand i andre typer EØS-rettslige spørsmål. EØS-retten har etter hvert fått betydning på de fleste forretningsjuridiske områder, fra regulering av finansmarkeder til matvarehygiene. Dette kan reise klassiske problemstillinger om forholdet mellom offentlig regulering og EØS-avtalens regler om fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, men også om forståelsen av direktiver og forordninger som er inntatt i EØS-avtalen.

En rekke av teamets advokater har erfaring fra EU- og EØS-institusjoner, som for eksempel EU-kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen, og med håndtering av saker for ESA og EFTA-domstolen. I samarbeid med firmaets fagspesialister på de områdene som berøres, har vi derfor svært gode forutsetninger for å håndtere alle typer EØS-rettslige spørsmål.

Les våre siste artikler innen statsstøtte og EU/EØS