Statsstøtte og EU/EØS

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Vi har 14 advokater som arbeider med disse rettsområdene daglig, og vi har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker. 

Statsstøtte

Våre statsstøtteadvokater har omfattende erfaring med alle typer statsstøttesaker. Flere har i tillegg til advokaterfaring bakgrunn fra konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Vi bistår både offentlige aktører og potensielle støttemottakere i ulike typer statsstøttesaker, for eksempel ved risikovurderinger, klagesaker, forhåndsmeldinger til ESA og i privatrettslige tvister.

De senere årene har vi bl.a. håndtert en rekke forhåndsmeldinger til ESA om større støttetildelinger til utvikling av miljøteknologi og andre miljøtiltak i industrien, rådgivning i statsstøttespørsmål ved større statlige omorganiseringer, samt i en rekke store eiendomstransaksjoner, herunder både ved salg, utleie, kjøp og ekspropriasjon, på vegne av offentlige aktører. 

Vår bistand på statsstøtteområdet omfatter blant annet:  

  • Vurdering av om et planlagt tiltak innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand, og av om støtten eventuelt faller inn under et gruppeunntak eller kan godkjennes
  • Bistand til utforming av støttetiltak – både individuelle tiltak og støtteordninger – for å sikre at de dekkes av et unntak eller kan godkjennes
  • Bistand til støttegiver ved forhåndsmelding (notifikasjon) til ESA, både med utforming av meldingen, kontakt mot Nærings- og fiskeridepartementet og ESA, uformelle avklaringer (prenotifikasjon) og gjennom selve notifikasjonsprosedyren
  • Håndheving av statsstøttereglene i privatrettslige tvister, blant annet for nasjonale domstoler og i voldgiftsprosesser, for eksempel der en avtale med offentlige aktører påstås å innebære statsstøtte
  • Bistand til mulige støttemottakere der det kan ha forekommet ulovlig statsstøtte
  • Statsstøtterettslige risikovurderinger, både for støttemottaker og støttegiver
  • Bistand ved omorganiseringer i offentlig sektor/offentlig næringsvirksomhet, med sikte på å utelukke statsstøtte

EU/EØS

Våre advokater yter også bistand i andre typer EØS-rettslige spørsmål. EØS-retten har etter hvert fått betydning på de fleste forretningsjuridiske områder, fra regulering av finansmarkeder til matvarehygiene. Dette kan reise klassiske problemstillinger om forholdet mellom offentlig regulering og EØS-avtalens regler om fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, men også om forståelsen av direktiver og forordninger som er inntatt i EØS-avtalen.

En rekke av teamets advokater har erfaring fra EU- og EØS-institusjoner, som for eksempel EU-kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen, og med håndtering av saker for ESA og EFTA-domstolen. I samarbeid med firmaets fagspesialister på de områdene som berøres, har vi derfor svært gode forutsetninger for å håndtere alle typer EØS-rettslige spørsmål.

Les våre siste artikler innen statsstøtte og EU/EØS