Elisabeth Roscher

Partner

Om Elisabeth Roscher

Elisabeth Roscher er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder compliance- og krisehåndteringsteamet. I tillegg er hun tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett.

Roscher kommer fra EY Norge hvor hun var partner fra 2011-2016 og ledet granskings- og compliance avdelingen ("Fraud Investigation & Dispute services"). Hun har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim med et særlig ansvar for saker vedrørende misbruk av offentlige støtte-/subsidieordninger, og konkurransesaker. Roscher har betydelig prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig og har iretteført Økokrim-saker for alle rettsinstanser.

Elisabeth Roschers faglige fokus er i dag todelt: - Corporate compliance med særlig fokus på anti-korrupsjon, anti-hvitvask og anti-trust (konkurranserett) - Private granskinger og krisehåndtering for nasjonale og internasjonale selskaper, inkludert også strafferettslige forhold, særlig foretaksstraff.

Arbeidserfaring
 • 2019 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2019

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2011 - 2016

  Partner/advokat, EY (Ernst & Young AS), Oslo

 • 2007 - 2008

  Direktør med særlig ansvar for etterforsking (engasjement i 18 mnd), Konkurransetilsynet, Bergen

 • 2002 - 2011

  Førstestatsadvokat, Økokrim, Oslo

 • 2000 - 2002

  Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo

 • 1996 - 2000

  Advokat, Orkla ASA, Oslo

 • 1995 - 1996

  Advokat, Hafslund Nycomed ASA, Oslo

 • 1990 - 1995

  Advokat, Wiersholm, Oslo

 • 1989 - 1990

  Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm

 • 1988 - 1989

  "Visiting Lawyer", Blake, Cassels & Graydon, Toronto, Canada

Utdannelse
 • 1988

  Cand. Jur, Universitetet i Oslo

 • 1987

  Diplomstudier i Europarett, , College d'Europe, Brugge, Belgia

Verv
 • Medlem, Advokatforeningens faste menneskerettighetsutvalg

Publikasjoner
 • Contributor to the book Konkurranseloven og EØS konkurranseloven med kommentarer (Commentary to the Competition Act and the EEA Competition Act), Evensens/Sæveraas (red), Gyldendal Norsk Forlag 2009

 • Internasjonale håndhevingstrender – krav til selskapenes tiltak mot korrupsjon (International enforcement trends - requirements for companies' efforts against corruption), Praktisk Økonomi og Finans nr 4/2011

 • Styrets ansvar for å forebygge og avdekke misligheter (the Board's responsibility to prevent and detect fraud), Praktisk Økonomi og Finans nr2/2013

 • Åpenhet I selskapsrapportering (Transparency in Corporate Reporting), Praktisk Økonomi og Finans, 2014