Jørgen Vangsnes

Partner

Om Jørgen Vangsnes

Jørgen Vangsnes er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre.

Vangsnes har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett, i tillegg til å ha prosedert saker for flere internasjonale domstoler. Hans praksis omfatter prosedyreoppdrag og rådgivning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett.

Arbeidserfaring
 • 2020

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2019

  Seniorrådgiver, Statsministerens kontor, Innenriksavdelingen

 • 2014 - 2015

  Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 • 2011 - 2020

  Advokat, Regjeringsadvokaten

 • 2011

  Universitetslektor, Universitetet i Oslo

 • 2010 - 2011

  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 • 2004 - 2006

  KKIS-operatør/-befal, Kystjegerkommandoen

Utdannelse
 • 2006 - 2011

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2017

  Møterett for Høyesterett

Publikasjoner
 • «Pretensjonenes plass i sivilprosessen», Jussens Venner nr. 4/2019

 • «Sondringen mellom nulliteter og angripelige vedtak», i Tøssebro (red.): Ugyldighet i forvaltningsretten, Universitetsforlaget (2019)

 • «Tilknytning som vilkår for sivilt søksmål», Jussens Venner nr. 5/2018

 • Jusleksikon, Kunnskapsforlaget (hovedredaktør, 2017-)

 • Gyldendal Rettsdata (medforfatter tvisteloven kap. 27/28, 2017-)

 • Sivilprosess i et nøtteskall, Gyldendal, 1. utgave 2015 og 2. utgave 2018

 • «Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen», Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2/2014