Jørgen Vangsnes

Partner

Om Jørgen Vangsnes

Jørgen Vangsnes er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre.

Vangsnes har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Han har møterett for Høyesterett og har ført saker for norske domstoler på alle nivåer, i tillegg til flere internasjonale domstoler. Hans praksis omfatter prosedyreoppdrag og rådgivning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett, herunder også saker relatert til fast eiendom.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2011 - 2020

  Advokat, Regjeringsadvokaten

 • 2018 - 2019

  Seniorrådgiver, Statsministerens kontor, Innenriksavdelingen

 • 2014 - 2015

  Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 • 2011 -

  Universitetslektor, Universitetet i Oslo

 • 2010 - 2011

  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 • 2004 - 2006

  KKIS-operatør/-befal, Kystjegerkommandoen

Utdannelse
 • 2017

  Møterett for Høyesterett

 • 2006 - 2011

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv
 • 2022

  Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett

 • 2021

  JUS (Juristenes Utdanningssenter) - Fagutvalget for sivilprosess

Publikasjoner
 • 2021

  «I rettskraftreglenes randsone», Jussens Venner nr. 5/2021

 • 2021

  Karnov: lovkommentar til tvisteloven, lovdata.no

 • 2019

  «Pretensjonenes plass i sivilprosessen», Jussens Venner nr. 4/2019

 • 2019

  «Sondringen mellom nulliteter og angripelige vedtak», i Tøssebro (red.): Ugyldighet i forvaltningsretten, Universitetsforlaget (2019)

 • 2018

  «Tilknytning som vilkår for sivilt søksmål», Jussens Venner nr. 5/2018

 • 2018

  Sivilprosess i et nøtteskall, Gyldendal, 1. utgave 2015 og 2. utgave 2018

 • 2017

  Gyldendal Rettsdata (medforfatter tvisteloven kap. 27/28, 2017-)

 • 2017

  Jusleksikon, Kunnskapsforlaget (hovedredaktør, 2017-)

 • 2014

  «Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen», Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2/2014