Elisabeth Roscher

Partner

Elisabeth Roscher er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder compliance- og krisehåndteringsteamet. I tillegg er hun tilknyttet firmaets fagområde for selskapsrett.

Roscher kommer fra EY Norge hvor hun var partner fra 2011-2016 og ledet granskings- og compliance avdelingen ("Fraud Investigation & Dispute services"). Hun har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim med et særlig ansvar for saker vedrørende misbruk av offentlige støtte-/subsidieordninger, og konkurransesaker. Roscher har betydelig prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig og har iretteført Økokrim-saker for alle rettsinstanser.

Elisabeth Roschers faglige fokus er i dag todelt:
- Corporate compliance med særlig fokus på anti-korrupsjon, anti-hvitvask og anti-trust (konkurranserett)
- Private granskinger og krisehåndtering for nasjonale og internasjonale selskaper, inkludert også strafferettslige forhold, særlig foretaksstraff.

2019- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2019 Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2016 Partner/advokat, EY (Ernst & Young AS), Oslo_NEWLINE_2002-2011 Førstestatsadvokat, Økokrim, Oslo_NEWLINE_2007-2008 Direktør med særlig ansvar for etterforsking (engasjement i 18 mnd), Konkurransetilsynet, Bergen_NEWLINE_2000-2002 Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo_NEWLINE_1996-2000 Advokat, Orkla ASA, Oslo_NEWLINE_1995-1996 Advokat, Hafslund Nycomed ASA, Oslo_NEWLINE_1990-1995 Advokat, Wiersholm, Oslo_NEWLINE_1989-1990 Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm_NEWLINE_1988-1989 "Visiting Lawyer", Blake, Cassels & Graydon, Toronto, Canada _NEWLINE_
1988 Cand. Jur, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1987 Diplomstudier i Europarett, College d'Europe, Brugge, Belgia_NEWLINE__NEWLINE_
Medlem, Advokatforeningens faste menneskerettighetsutvalg