Filip Truyen

Filip Truyen

Partner

Partner

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 45
MOB
+47 958 69 508
E-POST
FTR@WR.NO

Praksisområder   Selskapsrett, Kapitalmarkeder

Filip Truyen er partner i Wikborg Rein samt professor II dr. juris ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Han er leder av firmaets fagområde for selskapsrett. Truyen er blant landets fremste eksperter på selskapsrett. Han har blant annet publisert vitenskaplige arbeider med fokus på aksjonærkonflikter, styreansvar, Corporate Governance, tvangsinnløsning, offentlig eierskap og verdsettelse av selskaper. Truyen har bred erfaring som dommer, herunder som voldgiftsdommer. Videre har Truyen stått sentralt ved salg av virksomhet og reorganisering hvor valg av transaksjonsmodell har vært en viktig premiss. Han arbeider også mye med å forebygge mot og løse eierskapskonflikter, herunder de utfordringer som følger med et generasjonsskifte.

Truyen ble 22. mai 2015 oppnevnt i Statsråd til leder av et lovutvalg som på bred basis skal vurdere endringer av regelverket på verdipapirområdet m.v. Han hadde verv som nestleder i Børsklagenemnden fra 2009-2012.

Relevant erfaring:

 • Truyen arbeider mye med organisering av eierskap og optimalisering av selskapsstrukturer. Mange oppdrag gjelder offentlig eierskap
 • Bred portefølje knyttet til eierstyring og konsernorganisering
 • Bistår i en rekke saker som gjelder eierskapskonflikter

 Arbeidserfaring:

 • 2010- Partner, Wikborg Rein, Bergen
 • 2012- Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2011- Professor II, Norges Handelshøyskole (NHH)
 • 2007-2011 Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • 2004-2007 Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
 • 2000-2004 Stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
 • 1995-2000 Lagdommer ved Gulating lagmannsrett (kst. 1995-1996)
 • 1993-1995 Advokat/advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten
 • 1991-1993 Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet
 • 1990 Redaktør Jussens Venner
 • 1988-1989 Vit.ass. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 Utgivelser:

 • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014
 • Bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Ansvarlige selskaper og indre selskaper, 7. utgave (TfR 2010 s. 883-886)
 • National Reporter, UNIDROIT 18th International Congress of Comparative Law: Financial Leasing and its Unification
 • "Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav?" (Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder: festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Oslo, 2010, s. 318-330)
 • General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation (Company Law and SMEs s. 171-190)
 • Bokanmeldelse av Beate Sjåfjell: Towards a Sustainable European Company Law, 2009 (LoR 2009 s. 637-639)
 • Kapitaltørke, kriseemisjoner og kupp (PACTA 6/2009 s. 29-31)
 • Bokanmeldelse av Knut Bergo, Børs- og verdipapirrett, Oslo 2008 (LoR 2009 s. 506-508)
 • Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? (NTS 2008 s. 62-70)
 • Selskapers samfunnsansvar, Det 38. Nordiske Juristmøte, Bind II, København 2008, s. 492-496
 • Bokanmeldelse av Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer, Oslo 2007 (TfR 2008 s. 229-233)
 • Terra-saken (LoR 2007 nr. 10 s. 561-562)
 • Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidiary. Report from Norway (European Company Law 4/2007 s. 177-180)
 • New rules on accessorial liability. Report from Norway (European Company Law 3/2007 s. 130-133)
 • Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning (TfF 2007 s. 8-22 og Håkonarmål 2006 s. 46-57)
 • Aksjeanalyse og informasjonsansvar (TfR 2007 s. 85-170)
 • Statutory Regulation of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. Report from Norway (European Company Law 1/2007 s. 33-35)
 • Bokanmeldelse av Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 3. utgave, København 2005 (TfR 2006 s. 697-702)
 • "Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends" i Paul Krüger Andersen, Rolf Skog og Nis Jul Clausen (eds.): Shareholder Conflicts, København 2006, s. 131-151
 • Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber (TfR 2006 s. 268-340)
 • Aksjonærenes myndighetsmisbruk, Oslo 2005, 587 sider [Shareholders' Abuse of Authority. The book includes a summary in English]
 • Bokanmeldelse av Rolf Dotevall, Samarbete i bolag. Om personbolag, Stockholm 2005 (TfR 2005 s. 659-661)
 • Medbestemmelse og maktmisbruk i aksjeselskaper (Revisjon og Regnskap 2005 nr. 2 s. 17-20)
 • Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling (TfR 2004 s. 580-592)
 • Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper (JV 2004 s. 305-328)
 • Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper (Doktoravhandling), Bergen 2004, 417 sider
 • Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern ? (NTS 2003 side 343-356)
 • "Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål" i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.): Nybrott og Odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, side 641-649
 • Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett (TfR 1990 side 342-389) 

Kronikker: 

 • Bergen som eier og aksjonær (Bergens Tidende, 03.04.2011)
 • Deilig dristig dansk aksjelov (Dagens Næringsliv 21.06.2010)
 • Hedgefond med vett (Dagens Næringsliv 20.12.2007)
 • Benådning og hemmelighold (Dagens Næringsliv 03.11.2005)
 • Hedgefond for folket? (Dagens Næringsliv 16.03.2005)

 Offentlige utredninger: 

 • NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av MiFID II og MiFIR (leder)
 • NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven - Flagging og periodisk rapportering (leder)
 • Eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs mv.). Innstilling fra arbeidsgruppe avgitt 14.12.2007 (leder)
 • NOU 1993:16 Etterkontroll av konkurslovgivningen (sekretær)

 Verv:

• 2016- Leder av Etisk råd i Norske Finansanalytikeres Forening (medlem fra 2010)
• 2015- Leder for Verdipapirlovutvalget, Finansdepartementet
• 2013- Leder i Lovutvalget for selskapsrett, Advokatforeningen
• 2008- Medlem i redaksjonsutvalget for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
• 2006- Leder av kontrollkomiteen i Borea Opportunity II AS
• 2005- Medlem i redaksjonsrådet for Jussens Venner
• 2004- Medlem i Nordisk nettverk for selskapsrett

 

Utdanning:

 • 2004 Dr. juris, Universitetet i Bergen 
 • 1994 Advokatbevilling
 • 1991 Cand. jur., Universitetet i Oslo