Filip Truyen

Partner

Om Filip

Filip Truyen er partner i Wikborg Rein samt professor II dr. juris ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Han er leder av firmaets fagområde for selskapsrett. Truyen er blant landets fremste eksperter på selskapsrett. Han har blant annet publisert vitenskapelige arbeider med fokus på aksjonærkonflikter, styreansvar, Corporate Governance, tvangsinnløsning, offentlig eierskap og verdsettelse av selskaper. Truyen har bred erfaring som dommer, herunder som voldgiftsdommer. Videre har Truyen stått sentralt ved salg av virksomhet og reorganisering hvor valg av transaksjonsmodell har vært en viktig premiss. Han arbeider også mye med å forebygge mot og løse eierskapskonflikter, herunder de utfordringer som følger med et generasjonsskifte.

Truyen ble 22. mai 2015 oppnevnt i Statsråd til leder av et lovutvalg som på bred basis skal vurdere endringer av regelverket på verdipapirområdet m.v. Han hadde verv som nestleder i Børsklagenemnden fra 2009-2012.

Arbeidserfaring
2010- Partner, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2012- Professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2011- Professor II, Norges Handelshøyskole (NHH)_NEWLINE_2007-2011 Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2004-2007 Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen _NEWLINE_2000-2004 Stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen _NEWLINE_1995-2000 Lagdommer ved Gulating lagmannsrett (kst. 1995-1996)_NEWLINE_1993-1995 Advokat/advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten_NEWLINE_1991-1993 Førstekonsulent i Lovavdelingen, Justisdepartementet_NEWLINE_1990 Redaktør Jussens Venner_NEWLINE_1988-1989 Vit.ass. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Utdanning
2004 Dr. juris, Universitetet i Bergen _NEWLINE_1994 Advokatbevilling_NEWLINE_1991 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_
Relevant erfaring
Truyen arbeider mye med organisering av eierskap og optimalisering av selskapsstrukturer. Mange oppdrag gjelder offentlig eierskap_NEWLINE_Bred portefølje knyttet til eierstyring og konsernorganisering_NEWLINE_Bistår i en rekke saker som gjelder eierskapskonflikter
Publikasjoner
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014_NEWLINE_Bokanmeldelse av Magnus Aarbakke: Ansvarlige selskaper og indre selskaper, 7. utgave (TfR 2010 s. 883-886)_NEWLINE_National Reporter, UNIDROIT 18th International Congress of Comparative Law: Financial Leasing and its Unification_NEWLINE_"Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav?" (Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder: festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Oslo, 2010, s. 318-330)_NEWLINE_General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation (Company Law and SMEs s. 171-190)_NEWLINE_Bokanmeldelse av Beate Sjåfjell: Towards a Sustainable European Company Law, 2009 (LoR 2009 s. 637-639)_NEWLINE_Kapitaltørke, kriseemisjoner og kupp (PACTA 6/2009 s. 29-31)_NEWLINE_Bokanmeldelse av Knut Bergo, Børs- og verdipapirrett, Oslo 2008 (LoR 2009 s. 506-508)_NEWLINE_Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen? (NTS 2008 s. 62-70)_NEWLINE_Selskapers samfunnsansvar, Det 38. Nordiske Juristmøte, Bind II, København 2008, s. 492-496_NEWLINE_Bokanmeldelse av Karl-Anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer, Oslo 2007 (TfR 2008 s. 229-233)_NEWLINE_Terra-saken (LoR 2007 nr. 10 s. 561-562)_NEWLINE_Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidiary. Report from Norway (European Company Law 4/2007 s. 177-180)_NEWLINE_New rules on accessorial liability. Report from Norway (European Company Law 3/2007 s. 130-133)_NEWLINE_Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning (TfF 2007 s. 8-22 og Håkonarmål 2006 s. 46-57)_NEWLINE_Aksjeanalyse og informasjonsansvar (TfR 2007 s. 85-170)_NEWLINE_Statutory Regulation of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. Report from Norway (European Company Law 1/2007 s. 33-35)_NEWLINE_Bokanmeldelse av Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 3. utgave, København 2005 (TfR 2006 s. 697-702)_NEWLINE_"Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends" i Paul Krüger Andersen, Rolf Skog og Nis Jul Clausen (eds.): Shareholder Conflicts, København 2006, s. 131-151_NEWLINE_Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber (TfR 2006 s. 268-340)_NEWLINE_Aksjonærenes myndighetsmisbruk, Oslo 2005, 587 sider [Shareholders' Abuse of Authority. The book includes a summary in English]_NEWLINE_Bokanmeldelse av Rolf Dotevall, Samarbete i bolag. Om personbolag, Stockholm 2005 (TfR 2005 s. 659-661)_NEWLINE_Medbestemmelse og maktmisbruk i aksjeselskaper (Revisjon og Regnskap 2005 nr. 2 s. 17-20)_NEWLINE_Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling (TfR 2004 s. 580-592)_NEWLINE_Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper (JV 2004 s. 305-328)_NEWLINE_Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper (Doktoravhandling), Bergen 2004, 417 sider_NEWLINE_Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern ? (NTS 2003 side 343-356)_NEWLINE_"Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål" i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.): Nybrott og Odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002, side 641-649_NEWLINE_Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett (TfR 1990 side 342-389) _NEWLINE__NEWLINE_Kronikker:_NEWLINE_Bergen som eier og aksjonær (Bergens Tidende, 03.04.2011)_NEWLINE_Deilig dristig dansk aksjelov (Dagens Næringsliv 21.06.2010)_NEWLINE_Hedgefond med vett (Dagens Næringsliv 20.12.2007)_NEWLINE_Benådning og hemmelighold (Dagens Næringsliv 03.11.2005)_NEWLINE_Hedgefond for folket? (Dagens Næringsliv 16.03.2005)_NEWLINE__NEWLINE_Offentlige utredninger: _NEWLINE_NOU 2018:10 Nye prospektregler – gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter_NEWLINE_NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR (leder)_NEWLINE_NOU 2017:14 Nye regler om markedsmisbruk - sanksjoner og straff (leder)_NEWLINE_NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av MiFID II og MiFIR (leder)_NEWLINE_NOU 2016:2 Endringer i verdipapirhandelloven - Flagging og periodisk rapportering (leder)_NEWLINE_Eierbegrensningsreglene for infrastrukturforetak på verdipapirområdet (børs mv.). Innstilling fra arbeidsgruppe avgitt 14.12.2007 (leder)_NEWLINE_NOU 1993:16 Etterkontroll av konkurslovgivningen (sekretær)
Verv
2015- Leder for Verdipapirlovutvalget, Finansdepartementet_NEWLINE_2013-2018 Leder i Lovutvalget for selskapsrett, Advokatforeningen_NEWLINE_2010- Etisk råd i Norske Finansanalytikeres Forening (leder fra 2016)_NEWLINE_2008- Medlem i redaksjonsutvalget for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret_NEWLINE_2005- Medlem i redaksjonsrådet for Jussens Venner_NEWLINE_2004- Medlem i Nordisk nettverk for selskapsrett