Kaare Andreas Shetelig

Partner

Om Kaare Andreas

Kaare Andreas Shetelig er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og han er leder av firmaets virksomhetsgruppe Industri, Tvisteløsning og Offentlig Virksomhet. Sheteligs praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Shetelig arbeider også med forvaltningsrett og har håndtert en rekke regulatoriske og miljørettslige saker både overfor forvaltningen og for domstolene. Han leder Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett.

Shetelig har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder har han ført en rekke saker for Høyesterett. Han har også betydelig erfaring med voldgift og har også sittet som voldgiftsdommer.

Shetelig har også omfattende erfaring med internasjonale voldgiftssaker. Saker som har gått under ICC Rules of International Arbitration eller SCC Arbitration Rules. I sin internasjonale praksis har han eksempelvis bistått europeiske kjøpere av gass i prisrevisjoner med produsenter av norsk gass i saker. Han har også internasjonal erfaring med å bistå parter i såkalte post M&A disputes (både garantikrav under aksjekjøpsavtaler (SPA) og fusjonsavtaler (BCA)) og i tvister knyttet til aksjonæravtaler.

Shetelig skriver jevnlig artikler i fagtidsskrifter og –bøker. Han er medforfatter på boken "Ærede rett. Kræsjkurs i saksførsel", som er en håndbok for sakførsel i domstolene.

Shetelig er rangert som "leaders in his field" innen området prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global og Chambers Europe, og han er anerkjent samme sted for sin kompetanse på skatterett.

Arbeidserfaring
2010- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2004- Universitetslektor (timebasis) innen blant annet forvaltningsrett, skatterett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2003-2010 Advokatfullmektig og advokat, Regjeringsadvokaten_NEWLINE_1996-1998 Nestkommanderende og deretter skipssjef på Stridsbåt 90 N, Sjøforsvaret
Utdanning
2008 Master of Laws (LLM) in Corporate Governance and Practice, Stanford University, California_NEWLINE_2007 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_2004 Bachelor of Business and Administration, Handelshøyskolen BI, Oslo_NEWLINE_2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo _NEWLINE_1996 Befalsskolen for Marinen
Publikasjoner
Medforfatter, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019_NEWLINE_Medlem av offentlig utvalg som leverte NOU 2019: 15, Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt_NEWLINE_Bokanmeldelse av Erik Magnus Boe, "Forsvarlig forvaltning", i Advokatbladet 4/2019_NEWLINE_"Rettskraft", Jussens Venner 5/2016_NEWLINE_Medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjon om Norges Bilaterale Investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015)_NEWLINE_"Rettslig interesse", Jussens Venner 4/2015_NEWLINE_"Voldgiftsspråk – særlig om engelsk i norsk voldgift" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_Encyclopaedia of International Commercial Litigation, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)_NEWLINE_Enforcement of Foreign Judgements, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)_NEWLINE_Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? i Lov og Rett, 10/2014_NEWLINE_Norsk Lovkommentar: Tvisteloven kapittel 21 og 22_NEWLINE_"Gjennomskjæring til gunst for skattyter" i Festskrift til Frederik Zimmer (2014)_NEWLINE_"Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet" i Festskrift til Erik Boe (2013)_NEWLINE_"Når enmannsaksjeselskapet glemmer å tegne yrkesskadeforsikring for sin eneste ansatte – Rt. 2010 side 93" i Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 3/2010