Kaare Andreas Shetelig

Partner

Kaare Andreas Shetelig er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og han er leder av firmaets virksomhetsgruppe Industri, Tvisteløsning og Offentlig Virksomhet. Sheteligs praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Shetelig arbeider også med forvaltningsrett.

Shetelig har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder en rekke saker for Høyesterett. Shetelig har også omfattende erfaring med internasjonale voldgiftssaker hvor han blant annet har bistått europeiske kjøpere av gass i prisrevisjoner med produsenter av norsk gass i saker som har gått under ICC Rules of International Arbitration eller SCC Arbitration Rules.

Shetelig er rangert som "leaders in their field" innen området prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global og Chambers Europe 2016.

2010- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2004- Universitetslektor (timebasis) innen blant annet forvaltningsrett, skatterett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2003-2010 Advokatfullmektig og advokat, Regjeringsadvokaten_NEWLINE_1996-1998 Nestkommanderende og deretter skipssjef på Stridsbåt 90 N, Sjøforsvaret
Medforfatter, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019_NEWLINE_Medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjon om Norges Bilaterale Investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015)_NEWLINE_"Rettslig interesse", Jussens Venner 4/2015_NEWLINE_"Voldgiftsspråk – særlig om engelsk i norsk voldgift" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_Encyclopaedia of International Commercial Litigation, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)_NEWLINE_Enforcement of Foreign Judgements, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)_NEWLINE_Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? i Lov og Rett, 10/2014_NEWLINE_Norsk Lovkommentar: Tvisteloven kapittel 27, 28 og 36_NEWLINE_"Gjennomskjæring til gunst for skattyter" i Festskrift til Frederik Zimmer (2014)_NEWLINE_"Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet" i Festskrift til Erik Boe (2013)_NEWLINE_"Når enmannsaksjeselskapet glemmer å tegne yrkesskadeforsikring for sin eneste ansatte – Rt. 2010 side 93" i Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 3/2010
2008 Master of Laws (LLM) in Corporate Governance and Practice, Stanford University, California_NEWLINE_2007 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_2004 Bachelor of Business and Administration, Handelshøyskolen BI, Oslo_NEWLINE_2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo _NEWLINE_1996 Befalsskolen for Marinen