Nyhetsbrev

Nyhetsbrev om offentlige anskaffelser

KOFA behandlet i sak 2015/75, avsagt 22. september 2015, en sak om adgangen til å utdype prismodellen etter tilbudsfristen. Oppdragsgiver skulle kjøpe behandlingsopplegg for personer med psykiske lidelser, fordelt på lettere psykiske lidelser og mer kompliserte sammensatte lidelser. Omfanget av behandling, herunder oppfølging, kunne variere innenfor hvert behandlingsopplegg. Tildelingskriteriet totalkostnad var vektet 40 %. Tilbyderne skulle tilby timepris. Etter tilbudsfristen fastsatte oppdragsgiver en prisevalueringsmodell hvor det ble lagt til grunn et visst antall behandlinger innenfor de to gruppene med et definert timeantall og en viss prosentandel som ville ha behov for oppfølging med et visst antall timer.

Kontaktpersoner

Rolf Riisnæs

Partner, Oslo

+47 911 59 144

Line Camilla Werner

Specialist Counsel, Oslo

+47 934 97 712

Alf Amund Gulsvik

Specialist Counsel, Oslo

+47 971 63 210