Bærekraft

I de siste årene har kravet til bærekraftig selskapsstyring og ESG fått økt oppmerksomhet i næringslivet og samfunnet som helhet.

Økte krav

ESG-begrepet er en forkortelse som viser til selskapers ansvar innen miljø, samfunn og styring ( Environmental, Social and Governance). ESG refererer til de tre søylene i bærekraftsbegrepet, og brukes til å beskrive hvilke kvalitative aspekter knyttet til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som investorer og finansinstitusjoner ser på når de investerer i et selskap. Hvor det tidligere var særlig S-en (også referet til som Corporate Social Responsability - CSR) og G-en som ble viet oppmerksomhet, har kravene til E-en og miljøstyring virkelig skutt fart de seneste årene.

Gitt viktigheten, oppmerksomheten og den raske utviklingen av ESG, har lover og regler blitt utviklet i mange ulike former og på mange ulike nivåer. Internasjonalt er utviklingen drevet frem på bakgrunn av arbeidet med FNs bærekraftsmål i tillegg til internasjonale avtaler med særlig miljørettslig vinkling, som Parisavtalen. Regionalt er det EU som er driveren for arbeidet med å konkretisere innholdet i bærekraftsbegrepet og ESG forpliktelser. Enkeltstater innfører jevnlig også ny lovgivning om forretningsansvar overfor miljøet og samfunnet vårt.

Innenfor næringslivet som sådan er det også en trend for investorer, banker, finansmarkedsaktører og selskaper å inkludere retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis som en del av driften, samt å innlemme slike rammer som kontraktsmessige krav til sine motparter. Til sammen stiller regelverk (hard law) og retningslinjer (soft law) krav til selskapene om å vurdere og rapportere om forhold som er vesentlige for deres virksomhet og interessenter på områdene miljø, samfunnsansvar og styring.

Wikborg Rein gir råd til våre kunder om juridiske aspekter og nye krav knyttet til bærekraft. Bærekraftig næringsvirksomhet er også et strategisk fokus for oss fremover. Hvis du ønsker hjelp, kan du kontakte en av våre juridiske eksperter. Vi hjelper deg gjerne.

EUs grønne vekststrategi

Innenfor EU er innføringen av EUs Green Deal et viktig rammeverk for bærekraftsamarbeid i unionen.

Europakommisjonen la 11. desember 2019 frem en melding for EUs grønne vekststrategi - European Green Deal (heretter omtalt som Green Deal). Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk som går på tvers av politikkområder, og som ivaretar og integrerer bærekraft i videre politikkutforming så vel som i gjennomføring og revisjon av eksisterende regelverk.

Green Deal har ambisjoner innen flere områder med sikte på blant annet å avkarbonisere energisektoren, utvikle ren transport, få til overgang til en ressurseffektiv industri og utvikle et rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem. Målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser.

Green Deal får betydning for alle politikkområder i EU. Dette betyr at dagens politikk som berører det grønne skiftet enten må byttes ut eller oppdateres, og ny politikk vil bli utarbeidet under Green Deal-paraplyen. Det samme gjelder lovgivningen. Nye lover er allerede vedtatt, andre er under utvikling og eksisterende lovgivning revideres og tilpasses.

Green Deal vil ha vesentlig effekt også på norsk økonomi. EU er Norges viktigste handelspartner og Norge deltar i EUs kvotemarked (EU ETS - Emissions Trading System). Norge har i likhet med EU økt sine ambisjoner om utslippskutt, og regjeringen har i sin klimamelding tatt i bruk en rekke verktøy for nå disse, herunder økning av CO2 avgiften. Videre vil det meste av lovgivningen som EU foreslår under Green Deal også implementeres i Norge gjennom EØS-avtalen.

 

finance-80.pngBærekraftig finansiering

EUs strategi vil styrke grunnlaget for bærekraftige investeringer.

EUs taksonomi er det mest sentrale verktøyet i EU Kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans. Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter. Taksonomien vil gjøre det lettere for investorer og selskaper å identifisere bærekraftige investeringer og sikre at de er troverdige gjennom å hindre grønnvasking.

Les mer om bærekraftig finansiering her

 

shipping-80.pngShipping

Skipsfarten er en viktig kilde til klimagassutslipp i Europa. EU-kommisjonen har kunngjort at den vil sikte på å utvide EUs kvotemarked (EU ETS) til skipsfartssektoren. Det er en pågående debatt om hvordan skipsfarten skal innlemmes og hvordan innlemming i EU ETS dette harmonerer med regelverk og retningslinjer utviklet av den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).

 

energy-80.pngRen energi

I dag utgjør produksjon og bruk av energi mer enn 75% av EUs klimagassutslipp. Relevant energilovgivning vil bli gjennomgått og om nødvendig revidert innen juni 2021.

 

tools-80.pngBygging og renovering

Bygging, bruk og renovering av bygninger krever betydelige mengder energi og ressurser. Streng håndheving av regler om energiytelse samt klimasikre bygninger er noen av tiltakene som foreslås under Green Deal.

 

ocean-80.pngHav

Det er behov for ytterligere tiltak for å takle truslene det marine miljøet står ovenfor. Klimaendringer, raskt tap av marint biologisk mangfold, forurensning og plast i havet er bare noen av utfordringene. Det pågår arbeid både på internasjonalt, regionalt (EU) og nasjonalt nivå for å kunne sikre en bærekraftig bruk av havområdene basert på en økosystembasert og helhetlig tilnærming. Bærekraftig havforvaltning og bærekraftige havnæringer er av mange, herunder Havpanelet, beskrevet som avgjørende for en fremtidig sunn havøkonomi. Havnæringene, tradisjonelle som nye, vil spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen.