Samfunnsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfunnsansvar står høyt på dagsordenen i Wikborg Rein. Virksomheten vår griper inn i samfunnet på mange måter og er med på å forme utviklingen av næringsliv, organisasjoner og mennesker.

Samfunnsansvar handler om at en virksomhet drives innenfor lovens regler, men at den i tillegg tilfredsstiller etiske krav og normer, at den belaster miljøet minst mulig og at den tar et utvidet ansvar for forhold, saker og mennesker som ligger utenfor den daglige driften.

Samfunnsansvar i Wikborg Rein handler primært om fire områder:

  • Målrettet støtte til organisasjoner og saker vi identifiserer oss med
  • Utvikling og forming av morgendagens jurister og advokater
  • Arbeid for et større mangfold
  • Fokus på talentutvikling

Wikborg Rein bidrar til faglig utvikling gjennom et sterkt engasjement i Advokatforeningens arbeid, i arbeid med lover og forskrifter, offentlige utvalg og i form av kompetanseutvikling. Hvert år tar vi på oss en rekke pro bono publico-saker der vi bistår privatpersoner og organisasjoner som ikke har økonomisk styrke til å søke advokatbistand. I tillegg er vi opptatt av å ha et tett samarbeid med universiteter og studenter gjennom studietiden, ved å bidra med forelesninger, eksamensforberedelser og traineeplasser.

Våre samarbeidspartnere

Vi har en rekke hovedsamarbeidspartnere som hver på sin måte representerer et verdigrunnlag vi identifiserer oss sterkt med:

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi bidrar med sponsormidler.

Ashoka er en global organisasjon som arbeider for sosialt entreprenørskap og endring. Wikborg Rein tilbyr pro bono-assistanse med selskaps- og kontraktsrett, i tillegg til deltagelse på arrangementer og PR-fremstøt for å bygge Ashoka-merkevaren i Norge.

Barratt Due musikkinstitutt har eksistert siden 1927 og setter Norge på kartet for musikk gjennom utvikling av musikalske talenter i verdensklasse. Vi bidrar gjennom sponsorat og pro bono-arbeid.

Den norske Helsingforskomité er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte. Den norske Helsingforskomité arbeider særlig opp mot stater i Europa, Sentral-Asia, Nord-Amerika, tidligere Sovjetstater og på Vest-Balkan. Vi bidrar gjennom sponsorat og pro bono-arbeid.

Fair sin visjon er å gi mennesker i Afrika bedre tilgang til kunnskap og utdanning gjennom gjenbruk og oppgradering av IKT-utstyr. Vi donerer teknisk utstyr og PC-er til Fair.

Human Rights Watch er en non-profit, ikke-offentlig global menneskerettsorganisasjon. Organisasjonen er spesielt kjent for å finne fakta, objektiv rapportering, virkningsfull bruk av media og målrettet kamp, ofte sammen med andre menneskerettsorganisasjoner. Vi bidrar med sponsormidler, pengeinnsamlinger og med aktiviteter for å styrke Human Rights Watch sitt imponerende arbeid.

Juristforeningen arbeider både på Universitetet i Oslo og i Bergen, og er en av de største organisasjonene for norske jusstudenter. Den har en lang tradisjon og en imponerende liste av aktiviteter og bidrar sterkt til jusstudentenes velferd og forbedring av studentenes utdanningssituasjon. Wikborg Rein er hovedsponsor og bidrar i tillegg med forelesninger, undervisning og en rekke andre prosjekter.

Team Arctic Triathlon representerer den raskest voksende sporten i verden og handler om utholdenhet, mestring og om å nå ambisiøse mål, ikke ulikt  arbeidet i et advokatfirma. Vi støtter Norges beste kvinnelige triatleter med sponsorat.

The Voxtra East Africa Agribusiness Fund invester i den kapitalfattige jordbruksindustrien i Øst-Afrika og spiller en viktig rolle for å legge om og forbedre livsgrunnlaget for småskala bønder i området. Wikborg Rein bidrar med pro bono-arbeid.

Gatejuristen tilbyr gratis rettshjelp til mennesker som er eller har vært rusmisbrukere, ved å arbeide for å øke deres selvfølelse, gi dem respekt, rettferdighet og omsorg. Som «Raus bedrift» bidrar vi med pro bono-arbeid.