Etikk og verdier

Våre advokater og medarbeidere holder høy etisk standard. Vårt løfte til klienter og samarbeidspartnere er at vi alltid skal være rettferdige, ærlige og åpne.

Vi har interne etiske retningslinjer som går lenger enn kravene fra Advokatforeningen, og våre ansatte er blant annet underlagt strenge krav for investeringer. I tillegg har vi en streng praksis hva gjelder inngåelse, gjennomføring og avslutning av oppdrag. Det skal aldri herske tvil om vår lojalitet, rettskaffenhet og uavhengighet.

De etiske sidene ved å ta et oppdrag vurderes ut fra fire nivåer

  1. Ansvarlig partner gjør en egen vurdering,
  2. deretter vurderes dette av virksomhetsgruppeleder.
  3. Ved tvil overføres saken til Managing Partner og ved behov,
  4. til Etikk- og konfliktpartner.

Dette sørger for at Advokatforeningens og firmaets egne etiske regler følges. Våre advokater og administrativt ansatte gjennomfører regelmessig opplæring i etiske forhold.

Vi har en egen overordnet Risk and Quality partner, Jan L. Backer, som også innehar rollen som hvitvaskingsansvarlig. Backer rapporterer direkte til styret.

Hvordan vi arbeider

I alle advokatoppdrag vil det være en ansvarlig advokat, vanligvis en partner eller Specialist counsel. Disse er autorisert som advokater. Med få unntak aktiverer ikke Wikborg Rein bevilling for våre faste advokater eller senior advokater. Hvem som er ansvarlig partner eller advokat vil avtales i forbindelse med det enkelte oppdrag.

Vårt mål er alltid å overgå klientenes forventninger, og vi skal bestrebe oss på å yte det lille ekstra. Vi har derfor fire verdier vi arbeider etter. Firmaverdiene er sentrale i arbeidet med å skape en sterk firmakultur, og en sterk firmakultur er et absolutt krav for å kunne opprettholde posisjonen som et ledende advokatfirma.

  • Klientfokusert spisskompetanse: Vi skal rekruttere og utvikle markedets beste juridiske rådgivere, så vel i Norge som ved våre kontorer i utlandet, samt støttefunksjoner som bidrar til at advokatene lykkes i sitt arbeid. Det betyr videre at vi skal kjenne klientene, deres bransjer og tilpasse vår kompetanse til markedets behov. 

  • Lagånd: Vi skal spille hverandre gode, løse saker i team og bygge sterke team på tvers av kontorer. Ikke minst betyr lagånd at saker skal løses av den eller de som er best egnet, at saker skal løses på tvers av team og kontorer. 

  • Engasjement: Våre klienter skal føle at vi brenner for deres sak og har sterk vilje til å lykkes på vegne av våre klienter. 

  • Integritet: Vi ivaretar alltid klientens interesse innenfor gjeldende lover og regler, vi er etterrettelige og viser respekt og toleranse overfor hverandre, klienter, motparter og myndigheter. Firmaets etiske retningslinjer skal følges av alle.