Etikk


Domstolloven § 224 første ledd fastslår at advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. I henhold til nevnte bestemmelse ligger det i kravet om god advokatskikk blant annet at advokatvirksomhet skal utøves grundig, samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til klientens beste tilsier, og at advokaten skal utføre oppdrag på en tilstrekkelig hurtig måte.

Med grunnlag i domstolloven § 224 annet ledd har Den Norske Advokatforening utarbeidet "Regler for god advokatskikk", som blant annet skal sikre at advokatvirksomhet utføres etter de ønskede etiske krav og prinsipper.

Generelt er Wikborg Reins etiske regelverk basert på Advokatforeningens regelverk. På enkelte områder har vi imidlertid etablert et strengere regelverk enn Advokatforeningens. Dette gjelder spesielt mht. investeringer i verdipapirer utstedt av klienter. Formålet med et strengere regelverk mht. investeringer er å ivareta firmaets og enkeltadvokatenes økonomiske integritet overfor klientene, og sikre at våre advokater opptrer på en slik måte at det ikke er egnet til å skape tvil om advokatens og firmaets uavhengighet i forhold til firmaets klientforhold. Wikborg Rein har også regler for aksept og avslutning av oppdrag som er strengere enn Advokatforeningens regelverk. Formålet er blant annet å sikre firmaets omdømme og sikre at de saker og klienter som tas inn er forenlige med vår vedtatte strategi.

Det er en overordnet målsetning at Wikborg Reins advokater og øvrige medarbeidere holder en høy etisk standard både under utøvelsen av sitt yrke og under sin opptreden for øvrig.

Etikk- og konfliktkomité

Wikborg Rein har en egen Etikk- og konfliktkomité som består av fire erfarne partnere under ledelse av advokat Marius M. Gisvold. Komiteen påser blant annet at Advokatforeningens etiske regler og firmaets egne etiske regler følges. I forbindelse med inntak av saker og klienter, avgjøres tvilsspørsmål av Etikk- og konfliktkomiteen. I tillegg har separat oppfølgning av firmaets risikoområder og compliance, en såkalt Risk and Quality funksjon. Risk and Quality partner Susanne Munch Thore rapporterer direkte til styret og Managing Partner. 

Wikborg Reins advokater gjennomgår regelmessig opplæring i etiske forhold. Ansvaret for arrangeringen av denne opplæringen ligger hos vår Etikk- og konfliktkomité.
Wikborg Rein har et omfattende internt etisk regelverk. Nedenfor finner du en oversikt over våre etiske regler. Ønsker du nærmere opplysninger om detaljene i det interne regelverket, kan du kontakte Managing Partner, Finn Bjørnstad.

Hvordan vi arbeider

I alle advokatoppdrag vil det være en ansvarlig advokat, vanligvis en partner eller Specialist counsel. Disse er autorisert som advokater.  Med få unntak aktiverer ikke Wikborg Rein bevilling for våre faste advokater eller senior advokater, slik at disse i regelen opptrer på sak for så vel firmaet som en ansvarlig partner eller advokat. Hvem som er ansvarlig partner eller advokat vil avtales i forbindelse med det enkelte oppdrag. 

Våre etiske regler