Personvernerklæring


Personvernerklæringen beskriver hvordan Wikborg Rein behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle klienter, brukere av nettsidene våre, leverandører og samarbeidspartnere.

Wikborg Rein er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler om advokatvirksomhet. 

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag

Wikborg Rein behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om klienter, motparter og andre med tilknytning til oppdraget, og vil kunne omfatte sensitive personopplysninger.   

Behandlingen av opplysninger om klienten har hjemmel i personopplysningsloven § 8a. 

Behandling av opplysninger om andre enn klienten, f. eks. motparter og vitner, er hjemlet i personopplysningsloven § 8 f, hvor hensynet til den registrertes personvern må veies opp mot hensynet til behandlingen av opplysningene i den enkelte sak. Advokatenes strenge lovbestemte taushetsplikt reduserer de eventuelle personvernulempene som behandlingene kan medføre, slik at hensynet til å kunne gjennomføre behandlingen blir avgjørende. Behandlingen av sensitive personopplysninger er hjemlet i personopplysningsloven § 9e, hvor behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Opplysningene utleveres kun i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre advokatoppdraget. 

Vi vil ikke behandle personopplysninger som går ut over dette uten at samtykke er innhentet fra den registrerte før behandlingen starter, jf personopplysningsloven §§ 8 første ledd og 9 a. 

Opplysninger som samles inn via Wikborg Reins nettsider

Wikborg Rein behandler personopplysninger som oppgis gjennom bruk av nettsidene våre kun i forbindelse med oppfølging av brukernes henvendelser. Opplysningene benyttes ikke til noe annet formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer heller ikke opplysningene til andre. 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her

Behandling av personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere, slik som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen. Slik behandling har hjemmel i personopplysningsloven § 8 a. 

Behandling av personopplysninger til markedsføring

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, herunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud om seminarer/kurs osv. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon, adresse og vurderinger knyttet til mulige klient/samarbeidsforhold. Ved ønske om ikke å motta slik markedsføring, kan man gi oss beskjed om dette (se kontaktinformasjon nedenfor).  Opplysningene behandles med grunnlag i at det, for eksisterende klienter, foreligger avtaleforhold, gjennom at den registrerte på annen måte har gitt informasjonen til oss, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev, eller at man etter en interesseavveining i henhold til § 8f, samler inn kontaktopplysninger om personer som har en rolle i en virksomhet som man ønsker å komme i kontakt med.     

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger Wikborg Rein foretar, jf personopplysningsloven § 18 første ledd. 

Den registrerte kan også be om innsyn i hvilke opplysninger om den registrerte som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten, jf. personopplysningsloven § 18 annet ledd.

Den registrerte kan i tillegg be om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes, jf. personopplysningsloven § 27 og 28.

Sletting

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. 

Personopplysninger relatert til klientforhold slettes etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte saksfiler slettes 10 år etter at saken er avsluttet. 

Kontakt

Du kan ta kontakt med oss på firmapost@wr.no.